Announcement

Collapse
No announcement yet.

Abilify

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Abilify

  ABILIFY
  5 mg, 10 mg, 15 mg eller 30 mg tabletter
  Läs noga igenom denna information innan du börjar använda detta läkemedel.
  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.
  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  Här finner du information om:
  1. Vad ABILIFY är och vad det det används för
  2. Innan du använder ABILIFY
  3. Hur du använder ABILIFY
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur ABILIFY ska förvaras
  6. Övriga upplysningar


  1. VAD ABILIFY ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  ABILIFY tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotika.
  Det används för att behandla vuxna personer som lider av en sjukdom som kännetecknas av att personen hör, ser eller upplever saker som inte finns där, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på känslor. Personer i detta tillstånd kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller spända.  2. INNAN DU ANVÄNDER ABILIFY
  Använd inte ABILIFY
  - om du är allergisk (överkänslig) mot aripiprazol eller något av övriga innehållsämnen i ABILIFY.

  Var särskilt försiktig med ABILIFY om du har
  - Högt blodsocker eller diabetes inom familjen
  - Kramper
  - Muskelstelhet eller orörlighet med hög feber, svettningar, förändrat sinnestillstånd eller mycket snabb eller oregelbunden puls
  - Ofrivilliga, oregelbundna muskelrörelser, särskilt i ansiktet
  - Hjärtkärlsjukdomar, hjärtkärlsjukdomar inom familjen, slaganfall (stroke) eller övergående, lätta slaganfall (TIA), onormalt blodtryck

  Tala om för läkaren om du märker att du går upp i vikt, upplever det svårt att svälja eller får allergiska symtom.

  Om du är äldre och lider av demens (har minnesförlust eller lider av några andra mentala störningar) bör du eller en anhörig/vårdnadshavare berätta för din läkare om du någon gång har haft ett slaganfall eller övergående, lätt slaganfall.

  Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid aripiprazolbehandling. Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig själv.

  Barn och Ungdomar
  ABILIFY ska inte användas av barn eller ungdomar eftersom det inte har undersökts på patienter under 18 år. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar ABILIFY.

  Användning av andra läkemedel
  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Blodtryckssänkande läkemedel: ABILIFY kan öka effekten av läkemedel som används för att sänka blodtrycket. Tala därför om för din läkare om du använder något läkemedel för att hålla ditt blodtryck under kontroll.
  När ABILIFY tas tillsammans med vissa andra läkemedel kan dosen av ABILIFY behöva ändras. Det är särskilt viktigt att nämna följande för din läkare:
  - Läkemedel för att korrigera hjärtrytmen
  - Antidepressiva läkemedel eller naturläkemedel för behandling av depression eller ångest
  - Läkemedel mot svamp
  - Vissa läkemedel för behandling av HIV infektion
  - Läkemedel mot epilepsi

  Användning av ABILIFY med mat och dryck
  ABILIFY kan tas med eller utan mat.
  Alkohol bör undvikas tillsammans med ABILIFY.

  Graviditet och amning
  Du ska inte använda ABILIFY om du är gravid om du inte har diskuterat det med din läkare.
  Tala genast om för din läkare om du är gravid, misstänker att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid.
  Ammande mödrar skall inte använda ABILIFY.
  Tala genast om för din läkare om du ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner
  Kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner innan du vet hur ABILIFY påverkar dig.

  Viktig information om några innehållsämnen i ABILIFY
  Om du har fått veta att du är överkänslig mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta  3. HUR DU ANVÄNDER ABILIFY
  Använd alltid ABILIFY enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är 15 mg en gång dagligen. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).
  Om du upplever att effekten av ABILIFY är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.
  Försök ta ABILIFY tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det har ingen betydelse om du tar den tillsammans med eller utan mat. Svälj alltid tabletten hel tillsammans med vatten.
  Även om du känner dig bättre ska du inte ändra eller låta bli att ta din dagliga dos av ABILIFY utan att först ha talat med din läkare.

  Om du har tagit för stor mängd av ABILIFY
  Om du inser att du har tagit fler ABILIFY tabletter än vad din läkare har rekommenderat (eller om någon annan har tagit några av dina ABILIFY tabletter), kontakta genast läkare. Om du inte kan nå din läkare, ta dig till närmaste sjukhus och ta läkemedelsförpackningen med dig.

  Om du har glömt att ta ABILIFY
  Om du glömmer en dos, ta den så fort du kommer på det, men ta inte dubbla doser under samma dag.
  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  Liksom alla läkemedel kan ABILIFY orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 och färre än 1 av 10 användare)
  Huvudvärk, ovanlig trötthet/kraftlöshet, illamående, kräkningar, matsmältningsbesvär, förstoppning, berusningskänsla, sömnsvårigheter, rastlöshet, sömnighet, skakningar och suddigt seende.
  Om tillståndet fortsätter eller förvärras, kontakta läkare så snart som möjligt.
  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 1000 och färre än 1 av 100 användare)
  Okontrollerbara ryckningar eller tvära rörelser och krampanfall.
  Vissa människor kan känna yrsel, särskilt då de reser sig från liggande eller sittande ställning, eller uppleva en snabbare hjärtfrekvens (puls). Om detta inträffar, kontakta läkare så snart som möjligt.
  Sällsynta biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10000 och färre än 1 av 1000 användare)
  Kombination av feber, muskelstelhet, snabbare andhämtning, svettningar, minskad medvetenhet och plötsliga förändringar av blodtryck och hjärtfrekvens. Om detta inträffar medan du använder ABILIFY, kontakta läkare omedelbart.
  Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare)
  Förändringar i antalet av vissa blodceller, oregelbunden puls, plötslig oförklarlig död, hjärtattack, allergiska reaktioner (t.ex. svullnad i mun, tunga, ansikte och hals, klåda, utslag), högt blodsocker, uppkomst eller försämring av diabetes, ketoacidos (ketoner i blod och urin) eller koma, låg natriumhalt i blodet, viktökning, viktminskning, anorexi, oro, agitation, ångestkänsla, självmordstankar, talförändringar, svimning, högt blodtryck, tilltäppning av ett blodkärl genom en blodpropp som bildats på annat ställe i kroppen, spasm i musklerna runt struphuvudet, oavsiktlig inandning av mat med risk för lunginflammation, svårigheter att svälja, inflammation i bukspottkörteln, ökad salivproduktion, inflammation i levern, gulfärgning av hud och ögonvitor, rapporter om onormala levervärden, buk- och magbesvär, hudutslag och ljuskänslighet, onormal hårförlust eller förtunning, stark svettning, stelhet eller kramper, muskelsmärta, svaghet, ofrivillig urinavgång, svårighet att urinera, ihållande och/eller smärtsam erektion, störningar i kroppens temperaturreglering (t.ex. feber) samt svullnad av händer, vrister eller fötter.
  Hos äldre patienter med demens har fler dödsfall rapporterats bland dem som använt aripiprazol. Vidare har slaganfall eller övergående, lätt slaganfall rapporterats.
  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  5. HUR ABILIFY SKA FÖRVARAS
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan.
  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.
  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
  Innehållsdeklaration
  Den aktiva substansen är aripiprazol. Varje tablett innehåller 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 30 mg aripiprazol.
  Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, hydroxypropylcellulosa, magnesiumstearat, indigotin aluminiumlack E 132 (5 mg) eller röd eller gul järnoxid E 172 (10, 15 och 30 mg).
  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
  ABILIFY 5 mg tabletter är rektangulära och blå märkta med A-007 och 5 på ena sidan.
  ABILIFY 10 mg tabletter är rektangulära och skära märkta med A-008 och 10 på ena sidan.
  ABILIFY 15 mg tabletter är runda och gula märkta med A-009 och 15 på ena sidan.
  ABILIFY 30 mg tabletter är runda och skära märkta med A-011 och 30 på ena sidan.
  De finns tillgängliga i perforerade endos tryckförpackningar förpackade i kartonger med 14, 28, 49, 56, 98 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
  Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
  Hunton House Highbridge Business Park, Oxford Road
  Uxbridge - Middlesex UB8 1HU - Storbritannien
  Bristol Myers Squibb S.r.l.
  Contrada Fontana del Ceraso
  I-03012 Anagni-Frosinone, Italien

  Källförteckning:
  Fass
Working...
X