Announcement

Collapse
No announcement yet.

Risperdal

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Risperdal

  Risperdal
  Filmdragerade tabletter 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, och 4 mg, oral lösning 1 mg/ml.

  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

  Vad innehåller Risperdal?
  En tablett innehåller: Verksamt ämne: risperidon 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg respektive 4 mg. Övriga innehållsämnen: laktos 91, 131, 130, 195 respektive 260 mg, majsstärkelse, cellulosa, hypromellos, magnesiumstearat, kiseldioxid, natriumlaurilsulfat och propylenglykol.
  0,5 mg tabletten (avlång, brunröd) innehåller även talk och färgämnena röd järnoxid (E172) och titandioxid (E171).
  1 mg tabletten är avlång och vit.
  2 mg tabletten (avlång, orange) innehåller även talk och färgämnena para-orange (E110) och titandioxid (E171).
  3 mg tabletten (avlång, gul) innehåller även talk och färgämnena kinolingult (E104) och titandioxid (E171).
  4 mg tabletten (avlång, grön) innehåller även talk och färgämnena kinolingult (E104), indigokarmin (E132) och titandioxid (E171).
  1 ml oral lösning innehåller: Verksamt ämne: risperidon 1 mg. Övriga innehållsämnen: vinsyra, natriumhydroxid, bensoesyra och renat vatten.

  Hur verkar Risperdal?
  Risperdal är ett läkemedel med antipsykotisk effekt, vilket innebär att psykosens symtom blir mildare eller försvinner. En psykos stör hjärnans funktion. Det innebär att tankar, känslor och sätt att bete sig påverkas. Man kan t.ex. uppleva sig vara förföljd, höra röster, ha svårt att kontrollera tankarna och känna sig utanför. Verkligheten upplevs därmed annorlunda.

  Innehavare av försäljningstillstånd
  Janssen-Cilag AB, Box 7073, 192 07 Sollentuna.
  Information lämnas av
  Janssen-Cilag AB, Box 7073, 192 07 Sollentuna, tel 08-626 50 00.

  Vad används Risperdal för?
  Plötsliga (akuta) och långvariga (kroniska) psykostillstånd. För att förhindra återfall sedan symtomen lindrats av behandlingen. Uttalade psykotiska symptom och aggresivitet hos patienter med demens och hos vilka sådana störningar kan leda till patientlidande, potentiell fara för patienten eller risk för självskada. Risperdal kan användas vid maniska perioder i samband med manodepressiv sjukdom. Allvarliga utagerande beteendestörningar såsom uppförandestörning och trotssyndrom hos barn, ungdomar och vuxna med psykiska utvecklingsstörningar (mental retardation).
  Allvarliga beteendestörningar hos barn och ungdomar med autism.

  När skall Risperdal inte användas?
  Använd inte Risperdal
  - om du är överkänslig (allergisk) mot det verksamma ämnet eller något av övriga innehållsämnen.
  - till barn under 5 år.
  - om du känner dig dåsig och slö på grund av att du tagit för mycket av sömnmedel, morfinliknande medel (opiater) eller alkohol.

  Att tänka på innan och när Risperdal används
  Om du har eller har haft någon av följande sjukdomar bör du rådgöra med din läkare innan behandling med Risperdal påbörjas eftersom dosen av Risperdal då kan behöva justeras:
  - lever- eller njursjukdom
  - epilepsi eller krampbenägenhet
  - Parkinsons sjukdom
  - en sjukdom som kallas Lewy body demens
  - hjärt- och kärlsjukdom
  - lågt blodtryck med svimningskänsla (ortostatism)
  - diabetes
  Äldre personer med demens och deras vårdgivare skall omedelbart kontakta läkare om symptom såsom plötslig svaghet och domningar i ansikte, armar eller ben (särskilt om bara ena sidan drabbas), om talet blir sluddrigt eller om synstörningar uppkommer. Dessa symptom kan vara tecken på en stroke eller en tillfällig minskning av blodflöde till hjärnan (transitorisk ischemisk attack). Om detta inträffar gör läkaren en ny bedömning av medicineringen ochkommer kanske att avbryta behandlingen med Risperdal (se även under rubriken Biverkningar).
  Om du behandlas med furosemid (ett urindrivande medel) ska du rådgöra med din läkare innan behandling med Risperdal påbörjas eftersom din läkare måste bedöma om samtidig behandling med Risperdal är lämplig.
  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Risperdal under graviditet.

  Amning
  Risperdal går över i modersmjölk. Amma därför inte om du behandlas med Risperdal.

  Trafikvarning
  Risperdal kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

  Vad skall du undvika när du använder Risperdal?
  Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Risperdal om de tas samtidigt. Om du behandlas med Risperdal skall du inte använda läkemedel som innehåller
  - kinidin (mot oregelbunden hjärtrytm)
  - kodein (medel mot smärta samt hosta )
  Om du behandlas med furosemid (ett urindrivande medel) ska du rådgöra med din läkare innan behandling med Risperdal påbörjas eftersom din läkare måste bedöma om samtidig behandling med Risperdal är lämplig.
  Om vissa andra mediciner tas samtidigt kan dosen av Risperdal eller av det andra läkemedlet behöva ändras.

  Exempel är:
  - vissa läkemedel mot depression (t.ex. fluoxetin och paroxetin)
  vissa läkemedel mot parkinsonism
  - vissa läkemedel mot epilepsi

  Behandlande läkare behöver därför känna till om du tar annan medicin.
  Du bör begränsa ditt intag av alkohol medan du behandlas med Risperdal eftersom Risperdal kan förstärka effekten av alkohol.

  Doseringsanvisning
  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.
  Följ alltid läkarens råd på apoteksetiketten. Ändra inte doseringen och avsluta inte behandlingen utan läkares råd.
  Den orala lösningen kan blandas med vätska, dock inte med te eller alkoholhaltig dryck.

  Bruksanvisning för Risperdal oral lösning
  Flaskan levereras med ett barnsäkert lock och öppnas på följande sätt:
  Fig. 1: - Tryck ner plastlocket samtidigt som det skruvas motsols.
  - Lyft bort locket.
  Fig. 2: Stick ner doseringssprutan i flaskan. Drag upp önskat antal ml.
  Fig. 3: Drag upp doseringssprutan från flaskan och töm innehållet i ett glas.
  Skruva tillbaka det barnsäkra locket på flaskan. Skölj doseringssprutan med vatten.

  Överdosering
  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på tel. 112.
  Symptom på överdosering kan vara sänkt medvetandegrad, slöhet, sömnighet, onormala skakningar eller onormal muskelstelhet.

  Biverkningar
  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huvudvärk, viktökning, trötthet, sömnighet, sömnlöshet, yrsel, oro, ångest, koncentrationssvårigheter, hjärtklappning och svimningskänsla då man hastigt reser sig upp, ökad salivsekretion, muskelstelhet och rörelserubbningar (extrapyramidala symptom), störningar i sexuell förmåga, menstruationsrubbningar, mjölkavsöndring från bröstkörtlarna, förstoppning, matsmältningsrubbningar, illamående och kräkningar, magsmärtor, hudutslag, nästäppa, dimsyn, grimaserande och ofrivilliga tungrörelser (tardiv dyskinesi).
  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner, vätskeansamling (ödem), förhöjda levervärden, förstoring av bröstkörtlarna hos män, urininkontinens, blodtrycksförhöjning.
  Det är ofta svårt att skilja på sjukdomstecken och biverkningar.
  Enstaka fall har rapporterats av muskelstelhet med feber och förändrad medvetandegrad (malignt neuroleptikasyndrom), kramper, påverkan på kroppstemperaturen, allergiska reaktioner såsom klåda, andfåddhet och ansiktssvullnad. Skulle dessa biverkningar inträffa bör du kontakta läkare. I mycket sällsynta fall har högt blodsocker rapporterats. Kontakta din läkare om du får symtom på diabetes såsom omåttlig törst eller överdrivet kissande. Hos äldre personer med demens har symptom såsom plötslig svaghet och domningar i ansikte, armar och ben (särskilt på ena sidan), synstörningar och sluddrigt tal iakttagits. Om något av detta inträffar, om så endast för en kort stund, kontakta omedelbart läkare.
  Trötthet har rapporterats oftare hos barn och ungdomar än hos vuxna. Oftast avtar tröttheten vid fortsatt behandling.

  Hållbarhet
  Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.
  Av miljö och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

  Källförteckning:
  Fass
Working...
X