Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lithionit

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Lithionit

  Lithionit 42 mg (6 mmol) Li+
  Depottabletter

  Användarinformation
  Observera att läkaren kan ha ordinerat Lithionit för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här.
  Följ alltid läkarens ordination.

  Vad innehåller Lithionit?
  1 depottablett innehåller:
  Verksamt ämne: 6 mmol Li+ (42 mg) i form av vattenfri litiumsulfat..
  Övriga innehållsämnen: polyakrylat, hypromellos, magnesiumstearat.

  Hur verkar Lithionit?
  Lithionit är ett läkemedel mot manisk-depressiv sjukdom. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd.
  Litium avges långsamt från Lithionit-tabletten då den passerar mag-tarmkanalen. Detta hjälper till att hålla koncentrationen av litium i blodet på en jämn nivå.

  Information lämnas av/Innehavare av försäljningstillstånd
  AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, tel 08-553 260 00.

  Vad används Lithionit för?
  Lithionit har en förebyggande effekt mot återkommande perioder av onormal upprymdhet (mani) och depression (uttalad nedstämdhet) vid manisk-depressiv sjukdom.
  På sjukhus kan Lithionit också ges vid akuta maniska anfall. Full effekt nås då inom cirka 1 vecka.

  Vem ska inte använda Lithionit?
  Du ska inte använda Lithionit om du har en njurskada, hjärt-kärlsjukdom eller rubbad elektrolyt- och vätskebalans. Du ska heller inte använda Lithionit om du är överkänslig mot något av innehållsämnena.

  Att tänka på innan och när du använder Lithionit
  Om du har någon av följande sjukdomar bör du upplysa läkaren om detta innan behandlingen med Lithionit påbörjas:
  - högt blodtryck
  - rubbningar i hjärtverksamheten (EKG-förändringar)
  - epilepsi eller andra krampsjukdomar
  - någon form av hjärnskada
  - myastenia gravis (svårartad muskelsvaghet)
  Du bör också informera läkaren om du står på saltfattig kost eller bantningsdiet.

  Kontakta alltid läkare eller mottagning för extra kontroll vid följande tillfällen: vid sjukdomar med feber och svettning (till exempel influensa), vid långvariga diarrétillstånd eller kräkningar och i samband med bantning eller om besvärande biverkningar uppträder.
  Kostvanorna, framför allt saltet i maten, får inte ändras påtagligt efter det att din Lithionitdos ställts in med hjälp av blodprov. Litiumhalten i blodet ändras nämligen då man ändrar saltintaget. Stora mängder kaffe eller te kan också påverka effekten. Rådgör därför med läkare vid hög konsumtion av kaffe eller te.

  Graviditet
  Det finns risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Lithionit under graviditet annat än på bestämd ordination av läkare.

  Amning
  Litium passerar över i modersmjölk och risk finns att barnet påverkas. Amning ska därför undvikas vid behandling med Lithionit.

  Trafikvarning
  Vid behandling med Lithionit kan koncentrations- och reaktionsförmågan försämras. Du bör därför veta hur behandlingen påverkar dig innan du utför något som kräver skärpt uppmärksamhet (till exempel kör bil eller utför precisionsbetonat arbete).
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.
  Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln.
  Läs därför all information i bipacksedeln. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Vad ska du undvika när du använder Lithionit?
  Effekten av behandlingen kan påverkas om Lithionit och vissa andra mediciner tas samtidigt.
  Rådgör därför alltid med läkare före samtidig användning av andra mediciner.
  Lithionit ska inte användas tillsammans med vissa läkemedel mot smärta och inflammation (så kallade NSAID-preparat). Detta gäller även receptfria läkemedel som innehåller ibuprofen.

  Doseringsanvisning
  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Dosen kan variera ganska mycket från en patient till en annan. Dosen fastställs efter upprepad bestämning av litiumkoncentrationen i blodet. Detta kräver regelbundna blodprovskontroller, oftast var 2:a -3:e månad under hela behandlingstiden.
  Ändra aldrig doseringen utan att rådfråga läkaren. Ta tabletterna på fasta klockslag enligt läkarens ordination.
  Tabletterna ska sväljas hela.

  Om tabletterna glömts vid något tillfälle ska man inte ta flera tabletter vid nästa doseringstillfälle utan fortsätta medicineringen som vanligt.

  Vad ska du göra om du tagit för stor dos?
  Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken och rådgivning.

  Litiumförgiftning: Om för hög koncentration i blodet uppnås kan förgiftning (intoxikation) uppstå. Tecken på begynnande intoxikation är dåsighet, yrsel, svårighet att samordna muskelrörelser, sluddrigt tal, ofrivilliga ögonrörelser, skakningar, muskelstelhet och illamående. Ihållande diarré eller kräkningar kan också tillkomma.

  Vid tilltagande intoxikation uppstår även förvirring, rastlöshet, oro, hallucinationer, muskelryckningar, kramper, kraftigt förhöjd kroppstemperatur.
  Oberoende av symtom ska läkare alltid kontaktas vid misstänkt litiumförgiftning.

  Biverkningar
  Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas):
  Ökad urinmängd. Ökad törst. Vätskeansamling (ödem). Viktökning (undvik kalorihaltiga drycker). Darrhänthet. Trötthetskänsla i armar och ben. Diarré, illamående och magont (speciellt under de första veckorna). Acneliknande utslag. EKG-förändringar. Påverkan på sköldkörtelfunktionen, till exempel struma. Nedsatt koncentrations- och reaktionsförmåga.
  Mindre vanliga:
  Muskelsvaghet. Övergående parkinsonliknande symtom. Psoriasis. EKG-förändringar av allvarligare typ. Huvudvärk.
  Många biverkningar uppträder i början av behandlingen till exempel diarré och darrhänthet. De försvinner ofta av sig själva efter en tid eller går att komma till rätta med. Om de blir alltför besvärande, rådfråga läkare.
  En del patienter upplever också övergående muskeltrötthet.
  Magbesvären kan mildras genom att tabletterna tas i samband med måltid.
  Viktökning är inte ovanlig, och det är därför viktigt att noga ge akt på kaloriintaget. (Se upp med kalorihaltiga drycker!). Sköldkörtel- och njurfunktionen ska kontrolleras genom regelbundna provtagningar.
  Se även under "Vad ska du göra om du tagit för stor dos?".

  Förvaring
  Förvaras vid högst 25°C.

  Hållbarhet
  Används före utgångsdatum som står på förpackningen.
  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek.
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Källförteckning:
  fass
Working...
X