Announcement

Collapse
No announcement yet.

Seroquel

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Seroquel

  Seroquel
  25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg tabletter

  Observera att läkaren kan ha ordinerat Seroquel för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid läkarens ordination.

  Vad innehåller Seroquel?
  1 tablett innehåller:
  Verksamt ämne: quetiapinfumarat motsvarande quetiapin 25, 100, 150, 200 eller 300 mg.
  Övriga innehållsämnen: povidon, kalciumvätefostatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykollat, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 400, färgämne (titandioxid E 171).
  Seroquel 100 mg och 150 mg innehåller även färgämnet gul järnoxid (E 172).
  Seroquel 25 mg innehåller även färgämnena gul och röd järnoxid (E 172).
  Övriga innehållsämnen finns framförallt med för att tabletterna ska gå att tillverka.

  Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av:
  AstraZeneca AB
  151 85 Södertälje tel. 08-553 26 000

  Vad används Seroquel mot?
  Seroquel tillhör den grupp läkemedel som kallas antipsykotika (neuroleptika).
  Seroquel används för att behandla schizofreni eller för att behandla mani.

  När ska du inte använda Seroquel?
  Du ska inte använda Seroquel om du är överkänslig för quetiapin eller något av övriga innehållsämnen.
  Du ska inte heller använda Seroquel samtidigt med vissa andra läkemedel, till exempel:
  · vissa läkemedel mot HIV
  · vissa läkemedel mot svampinfektioner (azoler)
  · vissa läkemedel mot infektioner (erytromycin, klaritromycin)
  · vissa läkemedel mot depression (nefazodon).
  Innan du börjar använda Seroquel ska du därför tala med din läkare, om du behandlas med något av ovanstående läkemedel.
  Detta ska du tänka på innan och när du använder Seroquel

  Tala med din läkare innan du börjar använda Seroquel om du har:
  · hjärt-kärlsjukdom
  · lågt blodtryck
  · krampsjukdom/epilepsi
  · leversjukdom
  · haft en stroke
  · diabetes
  Du bör vara försiktig med att dricka alkohol när du använder Seroquel.

  Graviditet
  Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Tala därför med läkare innan du använder Seroquel om du är gravid eller planerar att bli gravid.

  Amning
  Man vet inte om quetiapin passerar över i modersmjölk. Du ska därför inte amma när du använder Seroquel.

  Trafik och maskiner
  Det finns risk att behandling med Seroquel kan påverka din reaktionsförmåga.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Påverkan av andra läkemedel
  Tala om för läkaren om du använder andra läkemedel samtidigt som du tar Seroquel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Seroquel, till exempel läkemedel mot epilepsi (bland annat karbamazepin och fenytoin). Se även under rubriken "När ska du inte använda Seroquel".
  Även grapefruktjuice kan påverka behandlingen med Seroquel och du bör därför inte dricka grapefruktjuice.

  Doseringsanvisning
  Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.
  Vad ska du göra om du tagit för stor dos?

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Biverkningar
  Biverkningar kan förekomma, men det är inte säkert att du får någon av dem

  Mycket vanliga (fler än 1 person av 10 drabbas): Sömnighet, yrsel, huvudvärk

  Vanliga (färre än 1 person av 10 men fler än 1 person av 100 drabbas): Kraftlöshet, blodtrycksfall, svimning, snabb hjärtrytm, förstoppning, muntorrhet, matsmältningsbesvär, förändringar i blod- och levervärden, viktökning, nästäppa, svullnad i ben och/eller armar.

  Mindre vanliga (färre än 1 person av 100 men fler än 1 person av 1 000 drabbas): Ökning av blodfetter, kramper, överkänslighetsreaktioner, "restless legs syndrom" (domnande och stickande känsla i benen som ofta kommer på kvällen).

  Sällsynta (färre än 1 person av 1000 men fler än 1 person av 10 000 drabbas): Gulsot, ihållande smärtsam erektion. En kombination av symtom som inkluderar feber, andfåddhet, svettningar, muskelstelhet, dåsighet. Denna kombination av symtom förekommer ytterst sällan, men om de inträffar ska du genast kontakta din läkare.

  Mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000 drabbas): Leverinflammation, ökad blodsockerhalt, diabetes, förändrade sköldkörtelvärden, anafylaktisk reaktion (häftig allergisk reaktion med exempelvis feber, hudutslag och blodtrycksfall), ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), hud- och slemhinneinflammation (Stevens-Johnsons syndrom) och angioödem (det vill säga svullnad av ansikte, läppar, svalg och luftvägar). Om angioödem skulle uppträda, sök omedelbart sjukhusvård.

  Seroquel tillhör en typ av läkemedel (neuroleptika) som kan orsaka rubbningar av hjärtrytmen. Sådana rubbningar kan vara allvarliga och i svåra fall dödliga.

  Muntorrhet kan öka risken för hål i tänderna. Därför är noggrann munhygien och regelbunden tandborstning viktigt.
  Om du snabbt slutar ta Seroquel kan du uppleva illamående, kräkningar eller sömnlöshet.

  Förvaring och hållbarhet
  Används före det utgångsdatum som står på förpackningen.
  Förvaras vid högst 30°C.
  Förvaras oåtkomligt för barn.

  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek.

  Källförteckning:
  Fass
Working...
X