Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cisordinol

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Cisordinol

  Cisordinol
  Filmdragerade tabletter 2 mg, 10 mg och 25 mg

  Användarinformation
  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

  Vad innehåller Cisordinol?
  Verksamt ämne: En tablett innehåller zuklopentixolhydroklorid motsvarande 2 mg, 10 mg respektive 25 mg zuklopentixol.
  Övriga innehållsämnen: Potatisstärkelse, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kopovidon, glycerol (85 %), talk, hydrerad ricinolja, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol. titandioxid (E171) och järnoxid (E172).

  Hur verkar Cisordinol?
  Cisordinol är ett neuroleptikum. Det har en antipsykotisk effekt, vilket innebär att det dämpar eller tar bort psykotiska symtom som hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar samt dämpar ångest och oro.

  Innehavare av försäljningstillstånd
  H. Lundbeck A/S
  Ottiliavej 9
  DK-2500 - Valby
  DANMARK


  Information lämnas av
  H. Lundbeck AB
  Box 23
  250 53 HELSINGBORG
  Tfn 042-25 43 00


  Vad används Cisordinol för?
  Cisordinol används vid schizofreni och andra psykotiska tillstånd.

  När ska Cisordinol inte användas?
  Cisordinol ska inte användas:
  · Om du är allergisk mot zuklopentixol eller något annat av innehållsämnena i detta läkemedel.
  · Vid förgiftningar med alkohol, sömnmedel eller starka smärtlindrande läkemedel (morfin och motsvarande).
  · Vid vissa former av blodsjukdomar.
  · Vid feokromocytom (en sällsynt förekommande godartad tumör i binjurarna).


  Att tänka på innan och under tiden du använder Cisordinol
  Om du lider av någon av följande sjukdomar bör du rådgöra med din läkare innan behandlingen påbörjas:
  · Hjärnskada orsakad av t.ex. förgiftning med alkohol eller lösningsmedel.
  · Hjärt-kärlsjukdom.
  · Allvarlig leversjukdom.
  · Epilepsi.
  Trötthet i samband med alkohol kan förstärkas. Du bör inte dricka alkohol under behandlingstiden.
  Muntorrhet kan vid långtidsbehandling ge tand- och munslemhinneskador. Rengör tänderna noggrant med flourtandkräm 2 gånger per dag.
  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Cisordinol under graviditet.

  Amning
  Cisordinol går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Cisordinol under amning.

  Trafikvarning
  Cisordinol kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Vad skall du undvika när du använder Cisordinol
  Behandlingseffekten kan påverkas om Cisordinol tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

  Cisordinol bör inte användas tillsammans med läkemedel innehållande:
  · kinidin (mot hjärtarytmi).
  · kodein (smärtstillande medel).
  · läkemedel som används för att avbryta bildandet av bröstmjölk (bromokriptin, kabergolin).
  Om vissa andra läkemedel tas samtidigt kan dosen av Cisordinol eller av det andra läkemedlet behöva ändras. Detta gäller till exempel:
  · vissa läkemedel mot depressioner (fluoxetin, paroxetin, venlafaxin m.fl.).
  · läkemedel mot högt blodtryck
  · läkemedel som förebygger manodepressiv sjukdom (litium).
  · läkemedel mot parkinsonism (levodopa, bromokriptin).
  · läkemedel som påverkar reaktionsförmågan t.ex. sömnmedel och lugnande medel.
  Doseringsanvisning
  Det är viktigt att du följer den dosering som din läkare angivit eftersom den är anpassad för dina behov.

  Vuxna
  Vanlig dosering är 10-50 mg per dag, men ibland kan väsentligt högre doser vara nödvändiga. Doseringen varierar mycket beroende på sjukdomstillstånd.

  Äldre patienter
  Vanlig dosering är 2-6 mg dagligen.
  Cisordinol tabletter tas som regel en gång per dag, gärna sent på dagen eftersom läkemedlet kan göra dig trött. Svälj tabletterna med ett glas vatten.

  Observera
  Effekten mot de psykotiska symtomen kommer först efter några veckors behandling.

  Behandlingens längd bestäms i samråd med din läkare. Avbryt inte behandlingen utan att ha rådgjort med din läkare.


  Vad händer om du tagit för stor dos?
  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (Tfn 112). Vid överdosering kan biverkningarna bli mer uttalade. Det kan förekomma nedsatt medvetande, andningsbesvär, hjärtklappning och kramper.

  Vilka biverkningar kan Cisordinol ge?
  Biverkningarna är som regel mest påtagliga i början av behandlingen.
  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):
  Yrsel, huvudvärk, sjukdomskänsla, smärta, trötthet, slöhet, aptitlöshet, viktökning, viktminskning, ökad svettning, hjärtklappning, lågt blodtryck. Blodtrycksfall i stående ställning, främst hos äldre patienter. Äldre patienter rekommenderas att resa sig långsamt.
  Ofrivilliga rörelser i mun, tunga men även i andra muskler, darrningar, muskelstelhet, långsamma rörelser, försämrad rörelsekoordination samt svårighet att sitta eller stå stilla.
  Sömnstörningar, nedsatt koncentrationsförmåga, depression, ångest, nervositet, rastlöshet, lojhet, minnesförlust, drömstörningar, minskad sexuell lust, förvirring, muntorrhet, ökad salivation, förstoppning, kräkning, diarré, illamående, ljuskänslighet, fjällning, klåda, utslag, synstörningar (svårighet att läsa liten text), svårighet att kasta vatten, ökad urinmängd, erektionsstörning och svårighet att få utlösning, menstruationsrubbingar.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):
  Aptitökning, utmattning, värmevallningar, svimning, ökad sexuell lust, kramper, talrubbning, mjölkutsöndring, törst, nedstämdhet, mardrömmar, bröstömhet, buksmärtor, nästäppa, andfåddhet, torrhet i slidan, oförmåga att nå orgasm, förstorade pupiller.
  Uppsök läkare om du plötsligt får mycket hög feber, styvhet i kroppen och påverkat medvetande.

  Om det uppträder andra symtom som du förmodar hör samman med Cisordinolbehandlingen bör du kontakta din läkare för rådgivning.

  Hur ska Cisordinol förvaras?
  Förvaras oåtkomligt för barn.
  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

  Av miljö och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

  Källförteckning:
  Fass
Working...
X