Announcement

Collapse
No announcement yet.

Truxal

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Truxal

  Truxal
  Tabletter 25 mg och 50 mg

  Användarinformation
  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

  Vad innehåller Truxal?
  Verksamt ämne: klorprotixenhydroklorid 25 mg respektive 50 mg.
  Övriga innehållsämnen: majsstärkelse, laktosmonohydrat, kopovidon, glycerol (85%), mikrokristallin cellulosa, kroskaramellosnatrium, talk, magnesiumstearat.
  Färgämnen: järnoxider (E172), titandioxid (E171).

  Hur verkar Truxal?
  Truxal är ett neuroleptikum. Det påverkar överföringen av signaler mellan olika nervceller i hjärnan och är därigenom verksamt mot ångest, tvångstankar, oro och spänning.
  Innehavare av försäljningstillstånd
  H. Lundbeck A/S
  Ottiliavej 9
  DK-2500 - Valby
  DANMARK

  Information lämnas av
  H. Lundbeck AB
  Box 23
  250 53 HELSINGBORG
  Tfn 042-25 43 00


  Vad används Truxal för?
  Truxal används för behandling av psykoser (schizofrena) och paranoida tillstånd.

  När ska Truxal inte användas?
  Använd inte Truxal om Du är överkänslig mot något av de ämnen som ingår i medicinen. Truxal skall inte användas vid förgiftningar med alkohol, sömnmedel eller starka smärtlindrande läkemedel (morfin och motsvarande). Truxal skall inte användas av patienter som har vissa former av blodsjukdomar eller som har feokromocytom (en sällsynt förekommande godartad tumör i binjurarna) eller vid sjukliga trötthetstillstånd i musklerna (myasteni).

  Att tänka på innan och under tiden du använder Truxal
  Du bör rådgöra med Din läkare om Du har andra samtidiga sjukdomar. Truxal skall användas med försiktighet vid svåra lever- njursjukdomar, vid hjärtkärlsjukdom och vid vissa ögonsjukdomar (trångvinkelglaukom). Dessutom skall Truxal användas med försiktighet hos män med prostataförstoring då det kan förekomma urineringsbesvär. Patienter med epilepsi bör endast ta Truxal om grundsjukdomen behandlas. Samtidig användning av alkohol under behandling avrådes. Muntorrhet kan vid långtidsbehandling ge tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör rengöras noggrant med fluortandkräm 2 gånger per dag.

  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Truxal under graviditet.

  Amning
  Truxal passerar över till modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Truxal under amning.

  Trafikvarning
  Truxal kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Vad skall du undvika när du använder Truxal
  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Truxal bör inte användas tillsammans med läkemedel innehållande kinidin (minskar hjärtats retbarhet), kodein (smärtstillande medel) eller med läkemedel som används för att avbryta bildandet av bröstmjölk (bromokriptin, kabergolin).

  Om vissa andra mediciner tas samtidigt kan dosen av Truxal eller av det andra läkemedlet behöva ändras. Exempel är:
  - vissa läkemedel mot depressioner (fluoxetin, paroxetin, venlafaxin)
  - läkemedel förebyggande mot manodepressiv sjukdom (litium)
  - läkemedel mot parkinsonism (levodopa, bromokriptin)
  - läkemedel som påverkar reaktionsförmågan t ex sömnmedel, lugnande medel
  Du bör begränsa Ditt intag av alkohol medan Du behandlas med Truxal eftersom Truxal kan förstärka effekten av alkohol.

  Doseringsanvisning
  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.
  Vanlig dos för vuxna är 50-300 mg dagligen. För äldre inleds behandlingen med en lägre dos och en eventuell ökning av dosen ska ske gradvis och långsammare än vad som är vanligt för vuxna patienter. Det är vanligt att dagsdosen delas på flera doseringstillfällen. Eftersom man kan bli trött av Truxal tas den största delen med fördel på kvällen.

  Observera att effekten mot psykotiska symptom kommer först efter några veckors behandling. Behandlingens längd bestäms i samråd med Din läkare. Avbryt inte behandlingen utan att ha rådgjort med Din läkare.


  Vad händer om du tagit för stor dos?
  Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen
  (Tel 112). Vid överdosering blir biverkningarna mer uttalade. Det kan förekomma nedsatt medvetande, andningssvårigheter, kramper, hjärtpåverkan.


  Vilka biverkningar kan Truxal ge?
  Biverkningarna är beroende av dosering. De flesta biverkningar avtar efter några dagars behandling.
  Muntorrhet ökar risken för karies.
  Vanliga biverkningar (drabbar fler än 1 patient av 100) : Yrsel. Blodtrycksfall i stående ställning, främst hos äldre patienter. Därför tillråds äldre patienter att resa sig långsamt. Hjärtklappning. Trötthet och kraftlöshet.
  Parkinson-symptom (darrningar, skakningar, muskelstelhet, försämrad rörelsekoordination).
  Vid långvarig behandling kan det, speciellt hos äldre patienter, förekomma ofrivilliga rörelser i mun, tunga men även i andra muskler.
  Svårighet att sitta stilla. Muntorrhet, synstörningar (svårighet att läsa liten skrift), förstoppning, urineringsbesvär. Viktökning. Ökad svettning.
  Sällsynta biverkningar (drabbar färre än 1 patient av 1000): Övergående leverpåverkan. Kramper. Hudutslag (klåda) och/eller hudutslag efter sol- eller ljusexponering. Övergående mjölkavsöndring, menstruationsrubbningar och nedsatt sexualdrift.

  Om det uppträder andra symptom som Du sätter i samband med Truxalbehandlingen bör Du kontakta Din läkare för rådgivning.


  Hur ska Truxal förvaras?
  Förvaras oåtkomligt för barn.
  Användas före utgångsdatum som finns på förpackningen.

  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

  Källförteckning:
  Fass
Working...
X