Announcement

Collapse
No announcement yet.

Trilafon

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Trilafon

  Trilafon
  2 mg, 4 mg eller 8 mg filmdragerade tabletter


  Läs noga igenom denna information innan du börjar ta detta läkemedel.
  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.
  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Här finner du information om:
  1. VAD TRILAFON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU TAR TRILAFON
  3. HUR DU TAR TRILAFON
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR TRILAFON SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


  1. VAD TRILAFON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  Trilafon blockerar vissa sk signalsubstanser i centrala nervsystemet och verkar därigenom med uttalad antipsykotisk effekt (dämpar vanföreställningar, sinnesvillor, störning i tankeförlopp, förvirring, medvetandestörning) och verkar även dämpande vid psykomotorisk oro (psykiskt betingade rörelsemönster).


  Trilafon används vid vanföreställningar, tankesprång, medvetandestörning, bristande sjukdomsinsikt, hallucinationer (sinnesvillor), m fl symptom vid psykisk sjukdom.


  Trilafon har också effekt vid illamående och kräkningar, t ex vid graviditet, migrän eller vid behandling av tumörsjukdomar samt efter operationer.


  Perfenazin som finns i Trilafon kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna information. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU TAR TRILAFON
  Använd inte Trilafon
  - om du är allergisk (överkänslig) mot aktiv substans (perfenazin) eller något av övriga innehållsämnen i Trilafon,
  - vid leukopeni eller agranulocytos (blodbildsförändringar),
  - vid feocromocytom (en sällsynt förekommande godartad tumör i binjurarna).


  Var särskilt försiktig med Trilafon
  De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Trilafon påbörjas: Epilepsi, krampbenägenhet, uttalad arterioskleros (åderförkalkning), cirkulationssvikt, lever- eller njursjukdom.


  Trilafon kan orsaka muntorrhet och kan vid långtidsbehandling ge tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm 2 gånger dagligen.
  Trilafon kan vid högre dosering orsaka extrapyramidala symptom (ofrivilliga rörelser). Dessa kan ofta motverkas genom samtidig behandling med ett anti-parkinsonläkemedel.


  Användning av andra läkemedel
  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Doserna kan behöva justeras. Behandlande läkare behöver känna till annan samtidig medicinering. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Rådgör alltid med läkare innan behandling med Trilafon tas tillsammans med sömnmedel, starka smärtstillande preparat (opiater).


  Användning av Trilafon med mat och dryck
  Kombinera aldrig alkohol och Trilafon.


  Graviditet och amning
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Trilafon under graviditet.


  Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Trilafon under amning.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Körförmåga och användning av maskiner
  Trilafon kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Viktig information om några innehållsämnen i Trilafon
  Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. HUR DU TAR TRILAFON
  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.
  Symptomens art och svårighetsgrad avgör dosens storlek. Den lugnande och avslappnande effekten inträder inom loppet av en timme efter tablett intag.
  Det är viktigt att man följer läkarens ordination noggrant och inte avbryter behandlingen för tidigt.


  Trilafon tabletter tas 2 eller 3 gånger per dag med dagsdosen fördelad i lika stora doser.


  Ta alltid Trilafon enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Om du har tagit för stor mängd av Trilafon
  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har glömt att ta Trilafon
  Om du har glömt att ta din dos i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt och sedan gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  Liksom alla läkemedel kan Trilafon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vid högre dosering uppträder speciellt extrapyramidala symptom (ofrivilliga rörelser), dock med betydande individuella variationer.


  Vanliga: Sömnighet, trötthet, minskad rörelseförmåga, tardiv dyskinesi (onormala återkommande rörelser), akatisi (oförmåga att sitta stilla), stelhet, darrningar,
  långsamma rörelser, muntorrhet, bröstkörtelförstoring (hos män) och mjölkflöde ur bröst.


  Mindre vanliga: Viktökning/viktminskning, elakartat neuroleptika syndrom (snabbt förlopp inom
  1-3 dagar med feber, muskelstelhet, förvirring och störd hjärtrytm vilket kräver akut behandling), yrsel, svimning, nedsatt koncentrationsförmåga, förstoppning, urineringsstörning, ackommodationsbesvär (svårighet att läsa finstilt text).


  Sällsynta: Agranulocytos, hjärtklappning, huvudvärk, illamående, utslag och klåda.


  Trilafon kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


  Leverskador kan förekomma. Gulsot, oftast reversibel, har rapporterats i sällsynta fall. Vid behandling under längre perioder har problem med synen rapporterats.


  Allergiska reaktioner med hudreaktioner, ansiktssvullnad och/eller feber har förekommit. Sluta att ta Trilafon och kontakta omedelbart läkare om svullnad av bl.a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  5. HUR TRILAFON SKA FÖRVARAS
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25°C.
  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
  Innehållsdeklaration
  Trilafon 2 mg:
  - Den aktiva substansen är perfenazin 2 mg
  - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 79 mg, majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, hydroxypropylcellulosa, titandioxid (färgämne E 171) och paraffin.
  Trilafon 4 mg:
  - Den aktiva substansen är perfenazin 4 mg
  - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 78 mg, majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, hydroxypropylcellulosa, titandioxid (färgämne E 171) och paraffin.
  Trilafon 8 mg:
  - Den aktiva substansen är perfenazin 8 mg
  - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 131 mg, majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, hydroxypropylcellulosa, titandioxid (färgämne E 171) och paraffin.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
  Tabletterna är vita till benvita, runda, kupade samt släta på båda sidor.
  Trilafon finns tillgängligt som blisterförpackning med 100 tabletter.


  Innehavare av godkännande för försäljning
  Schering-Plough Europe
  Rue de Stalle, 73
  1180 Bryssel, Belgien


  Ytterligare information om detta läkemedel lämnas av
  Schering-Plough AB
  Box 27190
  102 52 Stockholm
  08-522 21 500


  källförteckning:
  Fass


Working...
X