Announcement

Collapse
No announcement yet.

Stemetil

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Stemetil

  Stemetil
  Tabletter 5 mg


  Användarinformation
  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination på apoteksetiketten.


  Vad innehåller Stemetil?
  Det verksamma ämnet i Stemetil heter proklorperazin.


  En tablett innehåller 5 mg proklorperazin. Tabletterna innehåller också potatisstärkelse, kalciumvätefosfat, magnesiumstearat, natriumlaurylsulfat och renat vatten.


  Stemetil tabletter 5 mg är vita, runda och har en brytskåra. De är märkta ”S5”.


  Hur verkar Stemetil?
  Överföringen av impulser mellan nervceller i hjärnan sker med hjälp av kemiska ämnen, s k signalsubstanser. Vid vissa psykiska sjukdomar har man kunnat konstatera störningar i dessa kemiska processer. Stemetil dämpar dessa störningar.


  Stemetil motverkar illamående och kräkningar samt förstärker effekten av smärtstillande medel.


  Innehavare av försäljningstillstånd
  sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma


  Vid vilka åkommor används Stemetil?
  Stemetil används vid schizofreni och paranoida tillstånd. Stemetil används också vid illamående och kräkningar och för att förstärka effekten av smärtstillande medel.


  När skall Stemetil inte användas?
  Stemetil ska inte användas vid samtidig överdosering av alkohol eller lugnande medel.


  Personer som har leukopeni eller har haft agranulocytos (blodbildsförändringar), personer som lider av myastenia gravis (sjuklig muskelsvaghet) samt personer som har feokromocytom (en sällsynt, godartad tumör i binjurarna) ska ej behandlas med Stemetil.


  Stemetil ska inte ges till barn.


  Att tänka på innan och när Du använder Stemetil
  Om du har någon av följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandling med Stemetil påbörjas: nedsatt blodcirkulation, uttalad åderförkalkning, njur- eller leverskador eller krampsjukdomar (t ex epilepsi). Hos äldre patienter med demens kan det finnas en ökad risk för hjärnblödning (stroke).


  Stemetil kan orsaka muntorrhet, vilket vid längre tids behandling medför ökad risk för tand-och munslemhinneskador. Tänderna bör därför rengöras noggrant med fluortandkräm 2 gånger per dag under behandling med Stemetil.


  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Stemetil under graviditet.


  Amning
  Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Stemetil under amning annat än på bestämd ordination från läkare.


  Trafikvarning
  Stemetil kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, tex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter finns i andra avsnitt. Läs därför all information för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vad skall du undvika när Du använder Stemetil?
  Behandlande läkare behöver känna till annan samtidig medicinering.
  Om Stemetil tas samtidigt med vissa andra mediciner kan behandlingseffekten påverkas så att dosen av Stemetil, eller av det andra läkemedlet, behöver ändras eller att andra försiktighetsåtgärder behöver vidtagas.
  Exempel är:
  · levodopa (vid behandling av Parkinsons sjukdom)
  · litium (vid behandling av manodepressiva tillstånd)
  · fluoxetin, paroxetin och venlafaxin (medel mot depressioner)
  · kodein (används mot hosta och smärta)
  · kabergolin och bromokriptin (som hämmar hormonet prolaktin)


  Läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm som innehåller kinidin bör undvikas när man tar Stemetil.


  Hur skall du använda Stemetil?
  Doseringsanvisning. Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig.
  För att förstärka effekten av smärtstillande medel vid behandling av olika smärttillstånd är en vanlig dos 5-10 mg 3-4 gånger per dag. Vid svårare psykiska sjukdomar kan dosen vid behov ökas till 200-300 mg dagligen.
  Vid illamående och kräkningar är dosen vanligen 5-10 mg, 3-4 gånger dagligen.
  Vid svåra fall, då tabletterna kräks upp, inleds behandlingen ibland med suppositorer (stolpiller).


  Vad ska man göra om man tagit för stor dos?
  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).


  Vilka biverkningar kan Stemetil ge?
  Biverkningarna varierar beroende på dos, behandlingstidens längd och vilken sjukdom som behandlas.


  Vanliga (fler änr 1 av 100): Muntorrhet. Lätt trötthet och yrsel, framför allt i början av behandlingen. Hjärtklappning. Vid långtidsbehandling med hög dos kan seneffekter uppträda i form av lätta darrningar, stelhet, ryckningar eller skakningar i t ex händer och fingrar. I svårare fall kan denna typ av sen biverkan övergå till ryckningar i ansiktet, grimaserande och egendomliga tungrörelser. I vissa fall uppträder en särskild form av inre oro, som yttrar sig i svårighet att sitta stilla.


  Mindre vanliga (mindre än 1 av 100): Förstoring av bröst hos män. Mjölkflöde ur bröst. Blodtrycksfall. Trög mage kan uppträda. Svårighet att kasta vatten kan uppträda (gäller särskilt äldre män). Tillfällig försämring av synskärpan kan förekomma, t ex svårighet att läsa finstilt text. Onormal muskelspänning.


  Sällsynta (mindre än 1 av 1000): Brist på vita blodkroppar. Hudutslag. Darrningar. En speciell form av gulsot utan tecken på leverskada. Hög dos och långtidsbehandling kan ge ögonpåverkan i form av lins- och hornhinnegrumling. Elakartat neuroleptika syndrom: ett snabbt förlopp (inom 1-3 dagar) med feber, muskelstelhet, sänkt medvetandegrad och störd hjärtrytm, vilket kräver akut behandling.


  Mycket sällsynta (mindre än 1 av 10000): Överkänslighetsreaktioner med feber, hudutslag, allmänpåverkan och vätskeansamling.
  Vikten kan öka vid långvarig behandling.
  Vid behandling med läkemedel i den grupp som Stemetil tillhör har en speciell typ av förändringar i hjärtfrekvensen (så kallade QT-förlängningar) observerats.
  Enstaka fall av tarmförlamning har rapporterats.


  Tala om för din läkare om du får biverkningar.


  Förvaring och hållbarhet
  Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X