Announcement

Collapse
No announcement yet.

Haldol

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Haldol

  Haldol 1 mg tabletter, Haldol 4 mg tabletter, Haldol 2 mg/ml oral lösning


  Användarinformation


  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i detta informationsblad. Följ alltid läkarens ordination på apoteksetiketten.


  Vad innehåller Haldol?
  Tabletterna innehåller: Verksamt ämne: Haloperidol 1 mg respektive 4 mg.
  Övrigt: Tabletter 1 mg: laktosmonohydrat 65 mg, sackaros, talk, majsstärkelse, hydrerad bomullsfröolja.
  Tabletter 4 mg: laktosmonohydrat 70,4 mg, talk, majsstärkelse, hydrerad bomullsfröolja.
  1 ml oral lösning innehåller: Verksamt ämne: Haloperidol 2 mg. Övrigt: mjölksyra, konserveringsmedel (metylparaben E21), renat vatten.


  Hur verkar Haldol?
  Haldol är ett läkemedel med antipsykotisk effekt, vilket innebär att psykosens symptom (t ex tanke- och sinnestörningar) blir mildare.


  Innehavare av försäljningstillstånd
  Janssen-Cilag AB, Box 7073, 192 07 Sollentuna.


  Tillverkare
  Tillverkare oral lösning: Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien.


  Tillverkare tabletter: Lusomedicamenta, Sociedade Tecnica Farmaceutica, S.A, Queluz, Portugal.


  Information lämnas av
  Janssen-Cilag AB, Box 7073, 192 07 Sollentuna, tel 08-626 50 00.


  Vad används Haldol för?
  Plötsliga (akuta) och långvariga (kroniska) psykostillstånd. Förvirringstillstånd hos äldre.


  När skall Haldol inte användas?
  Använd inte Haldol
  - om du vet att du är överkänslig mot haloperidol eller mot något av de övriga innehållsämnena.
  - om du har Parkinsons sjukdom
  - om du känner dig dåsig och slö på grund av att du tagit för mycket av andra mediciner eller alkohol.


  Att tänka på innan och när Haldol används
  Om du har eller har haft någon av följande sjukdomar bör du rådgöra med din läkare innan behandling med Haldol påbörjas:
  - depression
  - leversjukdom
  - epilepsi eller krampbenägenhet
  - muskelstelhet och rörelserubbningar (extrapyramidala symptom)
  - ökad produktion av sköldkörtelhormon (hypertyreos)
  - allvarlig hjärt-kärlsjukdom
  - organiskt hjärnsyndrom (kan vara ett resttillstånd efter förgiftningar med t ex alkohol eller lösningsmedel
  - EKG-förändring i hjärtat (s.k. QT-förlängning)
  - om du har en tumör i binjuremärgen (feokromocytom)
  - om du är överkänslig mot någon sockerart


  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Haldol under graviditet.


  Amning
  Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Haldol under amning annat än på bestämd ordination från läkare.


  Trafikvarning
  Haldol kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.
  Vad skall du undvika när du använder Haldol?


  Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Haldol om de tas samtidigt. Behandlande läkare behöver därför känna till all annan samtidig medicinering. Om du behandlas med Haldol skall du inte använda läkemedel som innehåller kinidin (mot oregelbunden hjärtrytm) eller kodein (hostdämpande medel).


  Om vissa andra mediciner tas samtidigt kan dosen av Haldol eller av det andra läkemedlet behöva ändras. Exempel är
  - vissa läkemedel mot depressioner (imipramin, fluoxetin, paroxetin, venlafaxin)
  - läkemedel mot parkinsonism (levodopa, bromokriptin) och tuberkulos (rifampicin)
  - läkemedel som påverkar reaktionsförmågan, t.ex. sömnmedel och lugnande medel (buspiron)
  - läkemedel mot epilepsi (karbamazepin, fenobarbital)
  - läkemedel som används för att avbryta bildandet av bröstmjölk (bromokriptin, kabergolin)
  - läkemedel förebyggande mot manodepressiv sjukdom (litium)


  Du bör begränsa ditt intag av alkohol medan du behandlas med Haldol eftersom Haldol kan förstärka effekten av alkohol.


  Doseringsanvisning
  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.
  Vanlig dos för vuxna med lindriga psykiska besvär: 0,5-2 mg per dag. Äldre oroliga patienter får ofta lägre doser, 0,3-0,5 mg, vanligen som oral lösning.
  Vanlig dos för vuxna med svårare psykiska sjukdomar är 1-4 mg per dag.
  Haldol tas vanligen 2 gånger dagligen.
  Den orala lösningen saknar smak och kan blandas i dryck.


  Vad skall man göra om man tagit för stor dos?
  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på tel. 112.


  Biverkningar
  Vanligast (förekommer hos fler än 1 patient av 100): Huvudvärk, yrsel och trötthet (inträffar oftast i början av behandlingen).
  Depression, rörelserubbningar som t.ex. svårighet att sitta stilla, darrningar och lätt muskelstelhet. Lång tids behandling kan även ge upphov till ofrivilliga rörelser i ansiktet, mun, tunga eller käkar (tardiv dyskinesi). Kontakta läkare om någon av dessa biverkningar skulle inträffa.


  Mindre vanliga: Ökad svettning och salivsekretion, aptitlöshet, sömnlöshet, viktförändringar. Hjärtklappning, svimningskänsla på grund av lågt blodtryck. Epilepsianfall hos patienter som tidigare haft anfall, oro, rastlöshet, förvirring, muskelsvaghet. Illamående, kräkningar, förstoppning, halsbränna, matsmältningsrubbningar, muntorrhet (Noggrann munhygien är viktig. Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm 2 gånger per dag).
  Mjölkavsöndring, bröstförstoring, menstruationsrubbningar. Oförmåga att kasta vatten. Dimsyn.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000): Mörkfärgad urin, ljus avföring eller gulfärgad hud som tecken på leverinflammation. Överkänslighetsreaktioner såsom olika typer av hudutslag, nässelfeber och allergiskt chocktillstånd. Muskelstelhet med feber och förändrad medvetandegrad (malignt neuroleptikasyndrom). Minskat antal vita blodkroppar och blodplättar i blodet. Oregelbunden hjärtverksamhet, EKG-förändringar. Vätskeansamling (ödem), ihållande förändring i kroppstemperaturen, störningar i sexuell förmåga. Låg blodsockerhalt. Om dessa biverkningar skulle uppträda, avbryt genast behandlingen och kontakta läkare.


  Alla ovannämnda biverkningar är väl kända och kan ofta minskas genom sänkning av dosen eller genom tillägg av annan behandling. Ändra dock aldrig själv den dos som föreskrivits utan att tala med läkare om symptom liknande de beskrivna skulle uppträda.


  Förvaring och hållbarhet
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.


  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X