Announcement

Collapse
No announcement yet.

Serdolect

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Serdolect

  Serdolect
  4 mg, 12mg, 16 mg och 20 mg filmdragerade tabletter


  Läs noga igenom denna information innan du börjar ta detta läkemedel.
  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotek.
  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.
  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.


  Här finner du information om:
  1. Vad är Serdolect och vad används det för?
  2. Innan du använder Serdolect
  3. Hur du använder Serdolect
  4. Eventuella biverkningar
  5. Förvaring av Serdolect


  Vad innehåller Serdolect?
  - Det aktiva innehållsämnet är sertindol. Varje Serdolect-tablett innehåller 4 mg, 12 mg, 16 mg eller 20 mg sertindol.
  - Övriga innehållsämnen är:
  Tablettkärna: majsstärkelse, laktosmonohydrat, hydroxypropylcellulosa, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.
  Filmdragering: Hypromellos, makrogol 400, titandioxid (vit E 171) och:
  4 mg: järnoxid gul (E172)
  12 mg: järnoxid gul (E172), järnoxid röd (E172)
  16 mg: järnoxid röd (E172)
  20 mg: järnoxid gul (E172), järnoxid röd (E172, järnoxid svart (E172).


  Innehavare av godkännande för försäljning
  H. Lundbeck A/S
  Ottiliavej 9
  DK-2500 KÖPENHAMN-VALBY
  Danmark


  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
  H. Lundbeck AB
  Box 23
  250 53 HELSINGBORG
  Tel. 042-25 43 00


  1. VAD ÄR Serdolect OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
  Läkemedlets utseende:
  Serdolect finns som filmdragerade tabletter 4 mg, 12 mg, 16 mg och 20 mg. Tabletterna har följande utseende:


  4 mg: Oval, gul, bikonvex filmdragerad tablett märkt med ”S4” på ena sidan
  12 mg: Oval, beige, bikonvex filmdragerad tablett märkt med ”S12” på ena sidan
  16 mg: Oval, tegelröd, bikonvex filmdragerad tablett märkt med ”S16” på ena sidan
  20 mg: Oval, rosa, bikonvex filmdragerad tablett märkt med ”S20” på ena sidan


  Läkemedelsgrupp
  Serdolect tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotika. Dessa läkemedel korrigerar vissa kemiska obalanser i hjärnan, vilka anses vara orsaken till symtomen på din sjukdom.


  Vad används Serdolect för?
  Serdolect används för behandling av schizofreni. Emellertid kan din läkare ha förskrivit Serdolect av någon annan anledning. Tala med din läkare om du har frågor om varför du har fått Serdolect.


  2. INNAN DU ANVÄNDER Serdolect
  Använd inte Serdolect:
  Ta inte Serdolect:
  - Om du är allergisk (överkänslig) mot sertindol eller mot något hjälpämne i Serdolect tabletter. Rådfråga din läkare om du är osäker.
  - Om du har låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet och inte behandlas för detta.
  - Om du har en allvarlig hjärt-kärlsjukdom som hjärtsvikt, hjärtförstoring, hjärtrytmrubbningar eller ovanligt långsam puls (- Om du har EKG-förändringar med ett förlängt QT-intervall.
  - Om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.
  - Om du tar:
  - vissa läkemedel mot hjärtrytmrubbningar (t ex kinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid).
  - vissa andra antipsykotiska läkemedel (t ex tioridazin).
  - vissa antibiotika av typen makrolider (t ex erytromycin, klaritromycin) eller av typen kinoloner (t ex gatifloxacin, moxifloxacin).
  - vissa antihistaminer, d.v.s. läkemedel mot hösnuva eller allergi (t ex terfenadin, astemizol).
  - svampdödande läkemedel av typen azoler (t ex ketokonazol, itrakonazol).
  - vissa läkemedel mot högt blodtryck eller bröstsmärta, s k kalciumkanalblockerare (t ex diltiazem, verapamil).
  - andra enstaka läkemedel såsom litium (används vid manodepressiv sjukdom), cisaprid (används vid vissa magbesvär), cimetidin (används vid magsår) och indinavir (används för behandling av HIV).


  Var särskilt försiktig med Serdolect:
  Informera din läkare innan behandlingen börjar om du tar urindrivande läkemedel (diuretika), om du har diabetes eller om du någon gång tidigare har haft krampanfall.
  Kontakta din läkare om du får rörelsesvårigheter (detta kan vara tecken på ett tillstånd kallat tardiv dyskinesi) eller om du får kräkningar eller diarré.


  Kontakta omedelbart din läkare om du får
  - feber och upplever muskelstelhet och medvetandepåverkan, speciellt om det förekommer tillsammans med svettning och snabb puls. Detta kan vara tecken på ett sällsynt tillstånd kallat malignt neuroleptikasyndrom.
  - hjärtklappning, krampanfall eller svimmar. Detta kan vara tecken på en allvarlig hjärtrytmrubbning kallad Torsade de Pointes.


  När du startar behandlingen med Serdolect kan blodtrycket tillfälligt sjunka och du kan uppleva yrsel när du går ur sängen eller reser dig upp. Dessa symtom försvinner vanligtvis vid fortsatt behandling.


  Serdolect bör ges med försiktighet till äldre patienter med demens, eftersom detta kan innebära en ökad risk för stroke.


  Intag av Serdolect med mat och dryck:
  Serdolect tas en gång dagligen. Serdolect kan tas med eller utan föda. Svälj ner tabletterna med ett glas vatten.


  Graviditet
  Det finns ingen erfarenhet av användning av Serdolect under graviditet. Rådfråga din läkare om du funderar på att bli gravid eller om du blir gravid under behandlingen med Serdolect.


  Amning
  Sertindol (verksamt ämne i Serdolect) förväntas gå över i modersmjölk. Rådfråga därför din läkare eller på apoteket innan du påbörjar behandlingen med Serdolect.
  Körförmåga och användning av maskiner:
  Vissa biverkningar (yrsel) kan uppträda som påverkar bilkörning eller användning av maskiner. Kör därför inte bil eller använd maskiner innan du vet hur läkemedlet påverkar dig. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
  Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Serdolect:
  Tabletterna innehåller laktos. Rådgör med din läkare innan du tar detta läkemedel om du är överkänslig mot laktos.
  Användning av andra läkemedel:
  Informera din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra mediciner, även receptfria sådana.


  Vissa mediciner kan påverka mängden av Serdolect i ditt blod. Var därför försiktig om du tar Serdolect tillsammans med följande mediciner (se ”Ta inte Serdolect” i avsnitt 2).
  · Dopaminagonister (används för behandling av Parkinsons sjukdom)
  · Fluoxetin och paroxetin, s. k. SSRI (används för behandling av depression)
  · Karbamazepin, fenytoin och fenobarbital (används för behandling av epilepsi)
  · Rifampicin (antibiotika som vanligen används för behandling av tuberkulos)


  3. HUR DU ANVÄNDER Serdolect
  Doseringsanvisning
  Det är viktigt att alltid ta den dos av Serdolect som din läkare har ordinerat. Etiketten på förpackningen anger hur mycket du ska ta och hur ofta. Om du är osäker, kontakta din läkare eller apoteket.
  Serdolect tas en gång dagligen. Serdolect kan tas med eller utan föda. Svälj ner tabletterna med ett glas vatten.


  Den inledande dosen är vanligen 4 mg per dygn. Dosen trappas sedan upp med 4-5 dagars mellanrum, 4 mg åt gången, tills en lämplig dos har uppnåtts.
  Den vanliga dosen av Serdolect är 12-20 mg per dygn.


  Din läkare bestämmer hur länge du ska behandlas. Fortsätt att ta tabletterna så länge din läkare rekommenderar det. Sluta inte att ta dem även om du börjar må bättre om inte din läkare har uppmanat dig att sluta. Den underliggande sjukdomen kan kvarstå under en lång tid och om du avbryter behandlingen för tidigt kan dina symtom återkomma. Ändra aldrig dosen utan att först ha talat med din läkare.
  Om du använder mera Serdolect än du borde:
  Symtom på överdos kan vara:
  - ökad trötthet
  - sluddrigt tal
  - ökad puls
  - sänkning av blodtrycket


  Om du har tagit för många Serdolect-tabletter, kontakta din läkare eller närmaste akutmottagning även om du inte upplever några besvär eller tecken på förgiftning. Om du uppmanas att uppsöka läkare, tag med Serdolect-förpackningen.
  Du kan också kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112) om du tagit för mycket läkemedel eller om barn har intagit läkemedlet av misstag.


  Om du glömt att ta Serdolect:
  Tag inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.


  Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Om du slutar ta Serdolect
  Din läkare bestämmer när och hur din behandling ska upphöra, detta för att undvika symtom som kan uppstå om behandlingen avbryts abrupt. Om du har ytterligare frågor om detta preparat, kontakta din läkare eller farmaceut.


  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  Liksom alla läkemedel kan Serdolect förorsaka biverkningar även om inte alla drabbas.


  Vissa av biverkningarna uppträder bara i början av behandlingen och försvinner under fortsatt behandling.


  Om biverkningarna är besvärande eller varar i mer än en eller två veckor, kontakta din läkare. Dessutom ska du kontakta din läkare om du får något av de symptom som står under avsnittet ”Var särskilt försiktig med Serdolect”.


  Följande biverkningar har setts hos patienter som behandlats med Serdolect:


  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter):
  Nästäppa, inflammation i nässlemhinnan


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter):
  Yrsel, muntorrhet, viktökning, andnöd, vätskeansamling i vävnader (t ex svullna händer och fötter), myrkrypningar (underlig känsla i huden utan påtaglig orsak), ejakulationspåverkan, förändringar vid EKG-registrering (förlängt QT-intervall), röda och vita blodkroppar i urinen, yrsel när du ställer dig upp p g a lågt blodtryck.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter):
  Förhöjt blodsocker, svimning, krampanfall, rörelsesvårigheter, allvarlig hjärtrytmrubbning (Torsade de Pointes).


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter):
  Malignt neuroleptikasyndrom (yttrar sig som hög feber, ovanlig muskelstelhet och störningar i medvetandet, svettning och snabb pulsfrekevens).


  Om några biverkningar blir allvarliga eller om du noterar biverkningar som inte finns med här, bör du tala om det för din läkare eller farmaceut.


  5. FÖRVARING AV Serdolect
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvara i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X