Announcement

Collapse
No announcement yet.

Fluanxol

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Fluanxol

  Fluanxol
  Dragerade tabletter 0,5 mg, 1 mg och 5 mg


  Användarinformation
  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i användarinformationen. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.


  Vad innehåller Fluanxol?
  Verksamt ämne: En tablett innehåller flupentixoldihydrokorid motsvarande 0,5 mg, 1 mg respektive 5 mg flupentixol.


  Övriga innehållsämnen: Potatisstärkelse, laktosmonohydrat, talk, gelatin, magnesiumstearat, sackaros, bivax, karnaubavax, järnoxid (färgämne E172).


  Hur verkar Fluanxol?
  Fluanxol är ett neuroleptikum. Det påverkar överföringen av signaler mellan olika nervceller i hjärnan och är därigenom verksamt mot psykotiska symtom som hallucinationer, vanföreställningar och tankeföreställningar.


  Innehavare av försäljningstillstånd
  H. Lundbeck A/S
  Ottiliavej 9
  DK-2500 - Valby
  DANMARK


  Tillverkare
  H. Lundbeck A/S
  Ottiliavej 9
  DK-2500 - Valby
  DANMARK


  Information lämnas av
  H. Lundbeck AB
  Box 23
  250 53 HELSINGBORG
  Tfn 042-25 43 00


  Vad används Fluanxol för?
  Fluanxol används vid schizofreni.


  När ska Fluanxol inte användas?
  Fluanxol ska inte användas:
  · Om du är allergisk mot flupentixol eller något annat av innehållsämnena i detta läkemedel.
  · Vid sänkt medvetandegrad t.ex. vid förgiftningar med alkohol, sömnmedel eller starka smärtlindrande läkemedel (morfin och motsvarande).
  · Vid vissa former av blodsjukdomar.
  · Vid feocromocytom (en sällsynt förekommande godartad tumör i binjurarna).


  Att tänka på innan och under tiden du använder Fluanxol
  Om du lider av någon av följande sjukdomar bör du rådgöra med din läkare innan behandlingen påbörjas:
  · Hjärnskada orsakad av t.ex. förgiftning med alkohol eller lösningsmedel.
  · Hjärt-kärlsjukdom.
  · Allvarlig leversjukdom.
  · Epilepsi.


  Trötthet i samband med alkohol kan förstärkas. Du bör inte dricka alkohol under behandlingstiden.


  Muntorrhet kan vid långtidsbehandling ge tand- och munslemhinneskador. Rengör tänderna noggrant med flourtandkräm 2 gånger per dag.


  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Fluanxol under graviditet.


  Amning
  Fluanxol går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Fluanxol under amning.


  Trafikvarning
  Fluanxol kan försämra reaktionsförmågan hos vissa personer, vilket du bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vad skall du undvika när du använder Fluanxol
  Behandlingseffekten kan påverkas om Fluanxol tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


  Fluanxol bör inte användas tillsammans med läkemedel innehållande:
  · kinidin (mot hjärtarytmi).
  · kodein (smärtstillande medel).
  · läkemedel som används för att avbryta bildandet av bröstmjölk (bromokriptin, kabergolin).
  Om vissa andra läkemedel tas samtidigt kan dosen av Fluanxol eller av det andra läkemedlet behöva ändras. Detta gäller till exempel:
  · vissa läkemedel mot depressioner (fluoxetin, paroxetin, venlafaxin m.fl.).
  · läkemedel mot högt blodtryck.
  · läkemedel som förebygger manodepressiv sjukdom (litium).
  · läkemedel mot parkinsonism (levodopa, bromokriptin).
  · läkemedel som påverkar reaktionsförmågan t.ex. sömnmedel och lugnande medel.


  Hur ska du använda Fluanxol
  Det är viktigt att du håller dig till den dosering som din läkare har angivit på etiketten från apoteket eftersom den är avpassad för dina behov. I vissa fall kan betydligt högre eller lägre doser vara nödvändiga och doseringen variera mycket beroende på sjukdomstillståndet.


  Doseringsanvisning
  Vanligen inleds behandlingen med 1 mg 3 gånger dagligen. Doseringen ändras sedan stegvis till vanligen 4-6 mg dagligen. Sista dagsdosen bör inte tas efter kl 16, eftersom preparatet kan förorsaka sömnstörningar.
  Tabletterna sväljes med ett glas vatten.
  Behandlingens längd bestäms i samråd med din läkare. Avbryt inte behandlingen utan att ha rådgjort med din läkare.


  Vad händer om du tagit för stor dos?
  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (Tel 112).


  Vilka biverkningar kan Fluanxol ge?
  Biverkningarna är normalt lindringa och övergående efter några dagars behandling.
  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Viktökning, yrsel, trötthet, utmattning, darrningar, skakningar och ofrivilliga muskelrörelser, vid långvarig behandling kan det, speciellt hos äldre patienter uppstå ofrivilliga rörelser i mun, tunga men även i andra muskler, sömnstörningar, rastlöshet, ökad salivation, kräkning/illamående, muntorrhet, förstoppning, diarré, svårighet att läsa liten text.
  Mindre vanliga (förekommer mellan 1 av 100 och 1 av 1000 användare): Huvudvärk, värmekänsla, impotens, ökad svettning, lågt blodtryck, minnesförlust, hudutslag, muskelsmärtor, svårighet att kasta vatten.
  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Aptitökning, aptitlöshet, hjärtklappning.
  Uppsök läkare om du plötsligt får mycket hög feber, styvhet i kroppen och påverkat medvetande. Om det uppträder andra symtom som du antar hänger samman med Fluanxolbehandlingen bör du kontakta din läkare för rådgivning.


  Hur ska Fluanxol förvaras?
  Används före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.
  Förvaras oåtkomligt för barn, vid högst 30 °C.


  Av miljö och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X