Announcement

Collapse
No announcement yet.

Leponex

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Leponex

  Leponex
  25 mg och 100 mg, tabletter


  Läs noga igenom denna information innan du börjar ta Leponex tabletter.
  Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.
  Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.


  Här finner du information om:
  1. VAD ÄR LEPONEX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
  2. INNAN DU TAR LEPONEX
  3. HUR DU TAR LEPONEX
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. FÖRVARING AV LEPONEX


  Det aktiva innehållsämnet är klozapin. Leponex finns i två styrkor 25 mg respektive 100 mg.
  Övriga innehållsämnen är: magnesiumstearat, kolloidal kiselsyra, povidon, talk, majsstärkelse, laktosmonohydrat 48 mg (Leponex 25 mg) respektive 192 mg (Leponex 100 mg).
  Leponex tabletter är förpackade i glasburk eller i blisterpack (sjukhus-förpackning). Båda styrkorna finns i förpackningar om 100 tabletter. Blisterförpackningen är på 98 x 1 st.
  Innehavare av godkännande för försäljning
  Novartis Sverige AB
  Box 1150
  SE-183 11 Täby
  Tel. 08-732 32 00


  1. VAD ÄR LEPONEX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?


  Leponex hör till typen av läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel som verkar på det centrala nervsystemet.
  Leponex används vid schizofreni.
  Leponex kan också användas för psykotiska besvär, som uppkommit under behandling av Parkinsons sjukdom.


  2. INNAN DU TAR LEPONEX


  Innan du påbörjar behandling med Leponex tas ett blodprov för att undersöka blodbilden och besluta om du kan behandlas med Leponex.
  Det är mycket viktigt att du infinner dig till de blodkontroller som skall utföras varje vecka de första 18 veckorna och därefter åtminstone var fjärde vecka så länge behandlingen pågår samt ytterligare 4 veckor efter avslutad behandling. Blodkontrollerna sker för att kontrollera mängden vita blodkroppar (leukocyter och neutrofila granulocyter) i blodet för att minimera risken att du drabbas av blodbiverkningar (lågt antal vita blodkroppar).
  Informera din läkare om du tidigare har tagit Leponex och har blivit tvungen att avbryta behandlingen på grund av blodbiverkningar.


  Ta inte Leponex:
  - om du är överkänslig mot klozapin (aktivt innehållsämne) eller något hjälpämne i Leponextabletten
  - om du inte har möjlighet att medverka i regelbundna blodkontroller
  - om du har obehandlad epilepsi
  - om du har eller har haft försämrad benmärgsfunktion
  - om du tidigare har haft lågt antal vita blodkroppar (också efter att ha tagit Leponex) om det inte var en följd av behandling mot cancer
  - om du har haft psykiska förändringar som utlösts av alkohol, läkemedel eller annan förgiftning.
  - om du har allvarlig njur- eller hjärtsjukdom (t ex myokardit)
  - om du har aktiv leversjukdom med illamående, aptitlöshet eller gulsot
  - om du har nedsatt tarmaktivitet.


  Informera din läkare:
  - Om du har för höga blodsockerhalter som kan ge sig till känna såsom viktminskning, ökad törst och trötthet.
  - Om du har prostataförstoring eller trång kammarvinkelglaukom (en sjukdom i ögat), eftersom Leponex kan försämra dessa tillstånd.
  - Om du samtidigt tar läkemedel som kan ge förstoppning (antipsykotiska läkemedel, medel mot depression och medel mot parkinsonism) då detta kan leda till ytterligare förstärkning av effekterna av Leponex, vilket kan medföra förstoppning (till och med tarmvred). Försiktighet gäller också om du tidigare haft sjukdom i tjocktarmen eller genomgått operation i nedre delen av buken. Om du får förstoppning bör du kontakta din läkare eftersom detta bör behandlas aktivt.


  När någon infektion utbryter skall du omedelbart informera din läkare. Var särskilt uppmärksam på om du har influensaliknande symptom som feber eller ont i halsen/svalget/munnen eller andra tecken på infektion. Blodkontroll skall genast göras för att utesluta brist på vita blodkroppar.
  Då du börjar din medicinering kommer du noggrant att observeras för att upptäcka om du får blodtrycksfall när du reser dig hastigt (ortostatisk hypotension). Om du har Parkinsons sjukdom kommer ditt blodtryck att kontrolleras både i liggande och stående ställning under de första behandlingsveckorna.
  - Kontakta din läkare om du inte tål vissa sockerarter t ex galaktos innan du tar detta läkemedel.
  Om du under de första 2 behandlingsmånaderna får ihållande ökning av hjärtfrekvensen i vila och/eller rubbningar i hjärtrytmen, bröstsmärta och andra tecken på hjärtsvikt (t ex oförklarlig trötthet, andnöd, andfåddhet ) skall du omedelbart kontakta din läkare.
  Eftersom Leponex kan medföra muntorrhet, vilket kan medföra ökad risk för karies, bör rengöring av tänderna med fluortandkräm göras 2 gånger per dag.
  Patienter som behandlas med Leponex skall vid feber, ont i halsen/svalgen/munnen eller vid andra tecken på infektion, genast kontakta läkare så att blodbildskontroll kan genomföras för att utesluta brist på vita blodkroppar.


  Intag av Leponex med mat och dryck:
  Alkohol skall inte intas samtidigt med Leponex på grund av att det förstärker alkoholens negativa effekt. Om dina kaffevanor väsentligt förändras kan du behöva kontakta din läkare så att din Leponexdos kan anpassas.
  Kontakta din läkare om du funderar på att sluta röka då detta kan leda till ökade biverkningar av Leponex.


  Graviditet
  Om du är gravid eller planerar att bli gravid eller blir gravid, är det viktigt att du informerar din läkare innan du tar Leponex.


  Amning
  Kvinnor som ammar skall inte ta Leponex eftersom läkemedlet kan överföras från moderns mjölk till barnet.


  Kvinnor i fertil ålder:
  Om du byter från andra antipsykotiska läkemedel till Leponex kan detta resultera i att du får tillbaka dina normala menstruationer. Därför bör du använda lämplig preventivmetod.


  Körförmåga och användning av maskiner:
  Leponex har en sömngivande effekt och ger lägre kramptröskel. Kör därför inte bil eller använd verktyg och maskiner under de första behandlingsveckorna.


  Intag av andra läkemedel
  Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det gäller särskilt:
  läkemedel som hämmar benmärgen (t ex karbamazepin, kloramfenikol, fenylbutazon)
  - antihistaminer (allergiläkemedel t ex loratadin, klorfeniramin) och benzodiazepiner eller andra psykofarmaka (läkemedel som används som lugnande medel eller sömnmedel)
  - karbamazepin, fenytoin, valproinsyra (epilepsiläkemedel)
  - litium
  - läkemedel mot depression (t ex fluvoxamin, fluoxetin, paroxetin, citalopram)
  - blodtryckssänkande läkemedel (t ex metoprolol, kaptopril)
  warfarin och digoxin
  - antikolinerga läkemedel t ex biperiden, orfenadrin
  - cimetidin
  - vissa antibiotika t ex kombinationen sulfametoxazol och trimetoprim, erytromycin, rifampicin och svampmedel som flukonazol
  - vissa antivirala medel som ritonavir, indinavir
  - magläkemedel t ex omeprazol.


  3. HUR DU TAR LEPONEX


  Använd alltid Leponex enligt din läkares och apotekets anvisningar, även om de skiljer sig från anvisningarna i bipackssedeln. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker. Tag ditt läkemedel regelbundet, som din läkare ordinerat dig. Vanlig dos är:


  Vuxna
  Startdos
  12,5 mg (en halv 25 mg tablett) en eller två gånger första dagen, följt av en eller två 25 mg tabletter andra dagen. Om du tolererar detta väl kan din läkare öka dagsdosen långsamt med 25 mg till 50 mg åt gången, tills en dosnivå på 300 mg/dag uppnåtts inom 2 till 3 veckor.


  Äldre
  En mycket låg dos (en engångsdos på 12,5 mg den första dagen – en halv 25 mg tablett) rekommenderas vid start av behandlingen.


  Underhållsdos
  Då högsta terapeutisk effekt uppnåtts, kan man hos många patienter uppehålla denna med en lägre dos.
  Dosering av patienter som har psykotiska besvär på grund av Parkinsons sjukdom


  Vuxna
  Den effektiva dosen ligger normalt på i genomsnitt mellan 25 och 37,5 mg per dag.
  Behandlingen påbörjas vanligen med 12,5 mg/dag (en halv 25 mg tablett) och bör intas på kvällen. Fortsatta dosökningar brukar göras med 12,5 mg åt gången med högst två dosökningar per vecka upp till maximalt 50 mg.
  Leponex är en behandling som bör pågå under längre tid, om den avbryts kan tidigare symptom återkomma. Därför är det viktigt att tabletterna tas varje dag.
  Om du upplever att effekten av Leponex är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.


  Hur länge du skall ta Leponex
  Din läkare avgör hur länge du skall behandlas med Leponex. Du skall inte ändra dosen eller behandlingen utan att tala med din läkare.


  Om du tar mera Leponex än vad du borde:
  Om du tagit mer Leponex än din läkare har ordinerat, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen telefonnummer 112.
  Vid överdosering ses bl a tecken som dåsighet, förvirring, hallucinationer, kramper, ryckningar i armar och ben, dimsyn, lågt blodtryck, andnöd, snabb puls och hjärtrytm.(Se avsnittet, Eventuella biverkningar).


  Om du glömt att ta Leponex:
  Om du har glömt att ta Leponex eller har andra funderingar rörande doseringen, kontakta din läkare. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.


  Effekter som kan uppträda när behandlingen med Leponex avslutas:
  Om behandlingen måste avbrytas abrupt kan de psykotiska symptomen återkomma samt följande symptom uppträda, t ex riklig svettning, huvudvärk, illamående, kräkningar och diarré.


  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  Liksom alla läkemedel kan Leponex ha biverkningar. Nedan följer en uppräkning av de biverkningar som rapporterats.


  Mycket vanliga (Fler än 1 patient av 10): Dåsighet, yrsel, förhöjd hjärtfrekvens, förstoppning, ökat salivflöde.


  Vanliga (Fler än 1 patient av 100 men färre än 1 patient av 10): Minskat antal vita blodkroppar (granulocyter), ökat antal vita blodkroppar, viktökning, dimsyn, darrningar, stelhet, inre oro, ryckningar i armar och ben, kramper, muskelryckningar, EKG-förändringar, högt blodtryck, blodtrycksfall när man reser sig hastigt, svimning, illamående, kräkningar, aptitlöshet, muntorrhet, urininkontinens, svårighet att kissa, trötthet, feber, värmekänsla, störningar i svettnings/temperaturregleringen.


  Mindre vanliga (Färre än 1 patient av 100 men fler än 1 patient av 1000): Uttalad minskning av antal vita blodkroppar (granulocyter), malignt neuroleptika syndrom (muskelstelhet, feber, medvetslöshet).


  Sällsynta (Färre än 1 patient av 1000): Diabetes som kan framkalla
  viktminskning, ökad törst, trötthet, rastlöshet, förvirring, delirium, anemi (minskat antal röda blodkropppar), hjärtrytmstörningar, inflammation i hjärtmuskulaturen, blodpropp, sväljsvårigheter, "sätta i vrångstrupen", leverinflammation, gulsot på grund av blockerad gallgång, inflammation i bukspottkörteln.


  Mycket sällsynta (Färre än 1 patient av 10 000): Minskat antal blodplättar, ökat antal blodplättar, mycket för hög blodsockerhalt och ökad halt av sura ämnen i blodet (ketoacidos), ökad halt av blodfetter, ökad halt av kolesterol, ofrivilliga ryckningar i ben och armar, sjukdom i hjärtmuskulaturen, förstoring av öronspottkörteln, allvarlig njur- och leverskada, hudreaktioner, förstoppning, tarmvred, smärtsam, krampaktig erektion av penis.


  Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna information, tala om det för din läkare eller farmaceut.


  5. FÖRVARING AV LEPONEX
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Inga särskilda förvaringsanvisningar.
  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.


  Av miljö- och säkerhetsskäl skall överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckning:
  fass


Working...
X