Announcement

Collapse
No announcement yet.

ZYPREXA

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • ZYPREXA

  ZYPREXA
  2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg dragerade tabletter (olanzapin)


  Läs noga igenom denna information innan du börjar ta detta läkemedel.
  - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.
  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Här finner du information om:
  1. Vad ZYPREXA är och vad det det används för
  2. Innan du använder ZYPREXA
  3. Hur du använder ZYPREXA
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur ZYPREXA ska förvaras
  6. Övriga upplysningar


  1. VAD ZYPREXA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


  ZYPREXA tillhör läkemedelsgruppen neuroleptika.


  ZYPREXA används för att behandla symtom som att höra, se eller förnimma något som inte finns, vanföreställningar, ovanlig misstänksamhet och tillbakadragenhet. Personer med dessa tillstånd kan också känna sig deprimerade, ängsliga eller spända.


  ZYPREXA används för att behandla mani, dvs att ha onormalt mycket energi, att behöva mycket mindre sömn än vanligt, att tala mycket snabbt med tankeflykt och ibland kraftig irritation. Läkemedlet stabiliserar även stämningsläget och förhindrar uppkomst av de extrema humörsvängningar som är typiska för detta tillstånd och som gör dig oförmögen att fungera normalt.


  2. INNAN DU ANVÄNDER ZYPREXA
  Ta inte ZYPREXA
  om du är allergisk (överkänslig) mot olanzapin eller något av övriga innehållsämnen i ZYPREXA. En allergisk reaktion kan yttra sig som hudutslag, klåda, uppsvullet ansikte, svullna läppar eller svårighet att andas. Om detta skulle inträffa, kontakta din läkare.
  om du tidigare har haft glaukom med trång kammarvinkel.


  Var särskilt försiktig med ZYPREXA
  Läkemedel av denna typ kan orsaka onormala rörelser i ansikte eller tunga. Kontakta din läkare om detta inträffar.
  Denna typ av läkemedel kan också orsaka en kombination av feber, andfåddhet, svettningar, muskelstelhet och dåsighet. Dessa biverkningar förekommer ytterst sällan men om de inträffar kontakta din läkare omedelbart.
  Användning av ZYPREXA på äldre patienter med demens rekommenderas inte eftersom det kan ge allvarliga biverkningar.


  Det är viktigt att du talar om för din läkare om du lider av någon av följande sjukdomar:
  - Diabetes
  - Hjärtsjukdom
  - Lever- eller njursjukdom
  - Parkinsons sjukdom
  - Epilepsi
  - Prostataproblem
  - Tarmvred (paralytisk ileus)
  - Blodsjukdom
  - Stroke eller lindrig form av stroke
  För dementa patienter ska läkaren informeras om patienten haft stroke eller lindrigare form av stroke.
  Är du över 65 år bör blodtrycket kontrolleras regelbundet av din doktor.
  Ta endast andra läkemedel under ZYPREXA-behandlingen om din läkare tillråder detta. Tillsammans med följande läkemedel kan dåsighet uppkomma: medel mot depression och ångest samt sömnmedel (lugnande medel).
  Du bör tala om för din läkare om du tar fluvoxamin (medel mot depression) eller ciprofloxacin (medel mot infektion), eftersom det kan bli nödvändigt att ändra din dosering av ZYPREXA.
  Tala alltid om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar läkemedel mot Parkinsons sjukdom.


  Intag av ZYPREXA med mat och dryck
  Drick ej alkohol under behandling med ZYPREXA, eftersom ZYPREXA tillsammans med alkohol kan orsaka dåsighet.


  Graviditet och amning
  Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid kontakta din läkare så snart som möjligt. ZYPREXA ska inte tas under graviditet utan att du rådfrågat din läkare. Du ska inte ta detta läkemedel om du ammar, eftersom små mängder ZYPREXA kan gå över i modersmjölken.


  Körförmåga och användning av maskiner
  Det finns risk för att du känner dig dåsig när du använder ZYPREXA. Om detta inträffar, kör ej bil eller arbeta med verktyg eller maskiner och rådgör med din läkare om detta.


  Viktig information om något innehållsämne i ZYPREXA
  ZYPREXA innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. HUR DU ANVÄNDER ZYPREXA
  Ta alltid ZYPREXA enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen och behandlingstiden bestäms av din läkare. Dosen av ZYPREXA är 5-20 mg per dag. Kontakta din läkare om symtomen återkommer men sluta inte att ta läkemedlet om inte din läkare sagt till dig att göra det.


  Du ska ta ZYPREXA en gång om dagen. Försök ta ZYPREXA vid samma tidpunkt varje dag antingen vid måltid eller mellan måltider. Tabletterna ska tas genom munnen och sväljas hela med vatten.


  Det är viktigt att du följer din läkares anvisningar och ej slutar att ta läkemedlet för att du känner dig bättre.


  ZYPREXA tabletter är inte avsedda för patienter som är under 18 år.


  Om du har tagit för stor mängd av ZYPREXA
  Patienter som har tagit för stor mängd ZYPREXA har fått följande symtom: Snabb hjärtfrekvens, agitation/aggressivitet, talsvårigheter, ofrivilliga rörelsestörningar (särskilt i ansikte eller tunga) och medvetandesänkning. Andra symtom kan vara: Akut förvirring, kramper (epilepsi), koma, en kombination av feber, andfåddhet, svettning, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet, långsam andning, andningssvårighet, högt eller lågt blodtryck, onormal hjärtrytm.
  Kontakta omedelbart din läkare eller sjukhus. Ta med dig återstående tabletter.


  Om du har glömt att ta ZYPREXA
  Ta dina tabletter så snart du kommer ihåg. Ta inte två doser samma dag.
  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  Liksom alla läkemedel kan ZYPREXA orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  En "sällsynt" biverkning har förekommit hos fler än 1 av 10 000 användare, men färre än 1 av 1000 användare. En "mycket sällsynt" biverkning har förekommit hos färre än 1 av 10 000 användare.


  ZYPREXA kan orsaka biverkningar såsom sömnighet eller extrem trötthet, viktökning, yrsel, ökad aptit, vätskeansamling, förstoppning, muntorrhet, oro, ofrivilliga rörelsestörningar (särskilt i ansikte eller tunga), darrningar, muskelstelhet eller spasmer (inkluderande ögonrörelser), talsvårigheter och förändringar i blodvärden och blodfetter. I mycket sällsynta fall har patienter drabbats av inflammation i bukspottkörteln, som medfört svår magvärk, feber och sjukdomskänsla.


  I början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel eller svimma (med långsam hjärtfrekvens) särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning. Detta försvinner ofta av sig själv. Om så ej är fallet, kontakta din läkare. Hos vissa patienter har onormal hjärtrytm rapporterats i mycket sällsynta fall, vilket kan vara allvarligt.


  Vid medicinering med olanzapin kan äldre patienter med demens få stroke, lunginflammation, urininkontinens, ökad falltendens, extrem trötthet, synhallucinationer, ökad kroppstemperatur, hudrodnad och gångsvårigheter. Några dödsfall har rapporterats hos denna specifika patientgrupp.


  För patienter med Parkinsons sjukdom kan ZYPREXA förvärra symtomen.
  I sällsynta fall kan ZYPREXA orsaka en allergisk reaktion (t ex svullnad i munnen och halsen, klåda, hudutslag), långsam hjärtfrekvens eller ge upphov till känslighet för solljus. Sällsynta fall av leversjukdom har också rapporterats. I mycket sällsynta fall har håravfall, ihållande och/eller smärtsam erektion eller svårighet att kissa, en sänkning av normal kroppstemperatur, blodproppar, t ex i benen, och muskelsjukdom, som yttrar sig i oförklarad värk och smärta, rapporterats. I sällsynta fall har några patienter fått högt blodsocker, utvecklat diabetes eller försämrats i sin diabetes, i enstaka fall med ketoacidos (ketoner i blod och urin) eller koma.


  Om du plötsligt slutar att ta ZYPREXA, kan symtom som svettningar, sömnlöshet, darrningar, ångest eller illamående och kräkningar uppträda. Det är möjligt att din läkare föreslår att du minskar dosen gradvis innan du avbryter behandlingen helt.


  I sällsynta fall kan denna typ av läkemedel efter långvarigt bruk hos kvinnor orsaka mjölksekretion från brösten eller utebliven eller oregelbunden menstruation. Om detta är bestående, tala med din läkare.
  I mycket sällsynta fall kan spädbarn, vars mödrar använt ZYPREXA under den sista graviditetsperioden (tredje trimestern), få darrningar, vara sömniga eller dåsiga.


  Kramper kan förekomma i sällsynta fall. I de flesta fall har då en känd benägenhet för kramper (epilepsi) rapporterats.
  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.


  5. HUR ZYPREXA SKA FÖRVARAS
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Används före utgångsdatum som anges på kartongen.
  Förvaras i originalförpackningen.
  Läkemedel som inte förbrukas bör lämnas till apoteket för förstöring. Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
  Innehållsdeklaration
  Den aktiva substansen är olanzapin. Varje tablett innehåller 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg av den aktiva substansen. Exakt mängd anges på din ZYPREXA förpackning.


  Övriga innehållsämnen är; Tablettkärna: Laktosmonohydrat, hyprolos, krospovidon, mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat. Tablettdragering: Hypromellos, titandioxid (E171) och karnaubavax.


  De olika tablettstyrkorna innehåller även:
  TABLETTSTYRKA
  ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN
  ZYPREXA 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg och 10 mg tabletter
  Tablettdragering: Shellac, makrogol, propylenglykol, polysorbat 80 och indigokarmin färgämne (E132)
  ZYPREXA 15 mg tabletter
  Tablettdragering: Triacetin och indigokarmin färgämne (E132)
  ZYPREXA 20 mg tabletter
  Tablettdragering: Makrogol och syntetisk röd järnoxid (E172)


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
  ZYPREXA 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg och 10 mg dragerade tabletter är vita. ZYPREXA 15 mg dragerade tabletter är ljusblå.
  ZYPREXA 20 mg tabletter är rosa.
  ZYPREXA tabletter tillhandahålls i kartong med 28, 35, 56 eller 70 tabletter. ZYPREXA 10 mg tabletter tillhandahålls eventuellt också i förpackning med 7 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
  Innehavare av godkännande för försäljning: Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA, Houten, Nederländerna.
  Tillverkare: Eli Lilly and Company, Kingsclere Rd, Basingstoke, Storbritannien.
  Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.


  Källförteckning:
  Fass


  *


Working...
X