Announcement

Collapse
No announcement yet.

RISPERDAL CONSTA

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • RISPERDAL CONSTA

  RISPERDAL CONSTA
  Läs noga igenom denna information innan du börjar använda detta läkemedel.
  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.
  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.


  Här finner du information om:
  1. Vad är RISPERDAL CONSTA och vad används det för?
  2. Innan du använder RISPERDAL CONSTA
  3. Hur du använder RISPERDAL CONSTA
  4. Eventuella biverkningar
  5. Förvaring av RISPERDAL CONSTA


  Risperdal Consta
  Det aktiva innehållsämnet är risperidon och den färdigberedda injektionsvätskan innehåller
  25 mg, 37,5 mg eller 50 mg risperidon.


  Övriga innehållsämnen är:
  i pulver, 7525 DLJN1 poly-(d,1-laktid-co-glykolid) polymer
  i spädningsvätska, polysorbat 20, karmellosnatrium 40mPas, dinatriumvätefosfatdihydrat, vattenfri citronsyra, natriumklorid, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.


  Förpackningen innehåller allt som behövs för beredning och administrering av Risperdal Consta:
  1 injektionsflaska innehållande pulver till injektionsvätska.
  1 förfylld spruta innehållande 2 ml spädningsvätska.
  1 överföringskanyl till injektionsflaskan (för beredning).
  1 nål med nålskydd (för injektion).


  Innehavare av godkännande för försäljning
  Janssen-Cilag AB, Box 7073, 192 07 Sollentuna.


  Tillverkare: Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien.


  Information lämnas av
  Janssen-Cilag AB, Box 7073, 192 07 Sollentuna, tel 08-626 50 00.


  1. VAD ÄR RISPERDAL CONSTA OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?


  Risperdal Consta är ett läkemedel för behandling av långvariga (kroniska) psykostillstånd. Risperdal Consta används även för att förhindra återfall sedan symtomen lindrats av behandlingen. Det innebär att psykosens symtom blir mildare eller försvinner. En psykos stör hjärnans funktion. Det innebär att tankar, känslor och sätt att bete sig påverkas. Man kan t ex uppleva sig vara förföljd, höra röster, ha svårt att kontrollera tankarna och känna sig utanför. Verkligheten upplevs därmed annorlunda.


  2. INNAN DU ANVÄNDER RISPERDAL CONSTA
  Använd inte RISPERDAL CONSTA :
  - om du vet att du är överkänslig mot läkemedlet
  - -om du känner dig dåsig och slö på grund av att du tagit för mycket av sömnmedel, morfinliknande medel (opiater) eller alkohol.
  Risperdal Consta får ej användas till barn under 5 år.


  Man bör i vissa fall vara särskilt försiktig med Risperdal Consta
  Om du har eller har haft någon av följande sjukdomar bör du därför rådgöra med din läkare innan behandling med Risperdal Consta påbörjas eftersom dosen av Risperdal Consta då kan behöva justeras:
  - lever- eller njursjukdom
  - epilepsi eller krampbenägenhet
  - Parkinsons sjukdom
  - en sjukdom som kallas Lewy body demens
  - hjärt- och kärlsjukdom
  - lågt blodtryck med svimningskänsla (ortostatism).
  - diabetes.


  Äldre personer med demens och deras vårdgivare skall omedelbart kontakta läkare om symptom såsom plötslig svaghet och domningar i ansikte, armar eller ben (särskilt om bara ena sidan drabbas), om talet blir sluddrigt eller om synstörningar uppkommer. Dessa symptom kan vara tecken på en stroke eller en tillfällig minskning av blodflöde till hjärnan (transitorisk ischemisk attack). Om detta inträffar gör läkaren en ny bedömning av medicineringen och kommer kanske att avbryta behandlingen med Risperdal.


  Om du behandlas med furosemid (ett urindrivande medel) ska du rådgöra med din läkare innan behandling med Risperdal Consta påbörjas eftersom din läkare måste bedöma om samtidig behandling med Risperdal Consta är lämplig.


  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med din läkare före användning av Risperdal Consta under graviditet.


  Amning
  Risperdal Consta går över i modersmjölk. Amma därför inte om du behandlas med Risperdal Consta.


  Körförmåga och användning av maskiner:
  Risperdal kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.


  Användning av andra läkemedel:
  Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Risperdal Consta om de tas samtidigt. Om du behandlas med Risperdal skall du inte använda läkemedel som innehåller
  - kinidin (mot oregelbunden hjärtrytm)
  - kodein (medel mot smärta samt hosta)
  Om du behandlas med furosemid (ett urindrivande medel) ska du rådgöra med din läkare innan behandling med Risperdal Consta påbörjas eftersom din läkare måste bedöma om samtidig behandling med Risperdal Consta är lämplig.


  Om vissa andra mediciner tas samtidigt kan dosen av Risperdal Consta eller av de andra läkemedlen behöva ändras.
  Exempel är:
  - vissa läkemedel mot depression (t ex fluoxetin och paroxetin)
  - vissa läkemedel mot parkinsonism
  - vissa läkemedel mot epilepsi.


  Behandlande läkare behöver därför känna till om du tar annan medicin.
  Du bör begränsa ditt intag av alkohol medan du behandlas med Risperdal Consta eftersom Risperdal Consta kan förstärka effekten av alkohol.
  Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  3. HUR DU ANVÄNDER RISPERDAL CONSTA


  Dosen bestäms av din läkare som avpassar den individuellt för dig. Risperdal Consta ges till vuxna och ungdomar över 18 år.
  Risperdal Consta ska ges i ena skinkan. Efter injektionen avges det verksamma ämnet gradvis under en längre tid. Den behöver därför bara ges varannan vecka. Under de 3 närmaste veckorna efter den första injektionen behöver du också ta vanliga Risperdal tabletter, eftersom injektionen inte har omedelbar effekt. Följ alltid läkarens råd på apoteksetiketten för tabletterna. Ändra inte doseringen och avsluta inte behandlingen utan läkares råd.
  Om du upplever att effekten av Risperdal Consta är för stark eller för svag vänd dig till din läkare.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel
  Symtom på överdosering kan vara sänkt medvetandegrad, slöhet, sömnighet, hjärtklappning, onormala skakningar eller onormal muskelstelhet. Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformations-centralen på telefonnummer 112 om du får symtom på överdosering.


  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  Liksom alla läkemedel kan Risperdal Consta ha biverkningar.
  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Viktökning, depression, trötthet, muskelstelhet och rörelserubbningar (extrapyramidala symtom). I läkemedelsprövningar var de extrapyramidala symtomen inte vanligare efter behandling med Risperdal Consta än efter injektion med lösning utan läkemedel (placebo).
  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Viktminskning, oro, sömnstörningar, likgiltighet, koncentrationssvårigheter, synstörning, hjärtklappning och svimningskänsla då man hastigt reser sig upp. Hudutslag, klåda, vätskeansamling (ödem), hudreaktioner vid injektionsstället, utebliven menstruation, mjölkavsöndring, störningar i sexuell förmåga.
  Det är ofta svårt att skilja på sjukdomstecken och biverkningar.
  Enstaka fall har rapporterats av blodbildsförändringar och förändrade levervärden.
  Enstaka fall har rapporterats av ofrivilliga rörelser, speciellt munrörelser som återkommer regelbundet (tardiv dyskinesi) muskelstelhet med feber och förändrad medvetandegrad (malignt neuroleptikasyndrom), kramper, påverkan på kroppstemperaturen, allergiska reaktioner såsom klåda, andfåddhet och ansiktssvullnad.
  Skulle dessa biverkningar inträffa bör du kontakta läkare.
  I mycket sällsynta fall har högt blodsocker rapporterats. Kontakta din läkare om du får symtom på diabetes såsom omåttlig törst eller överdrivet kissande.
  Efter behandling med tabletter eller oral lösning har även rapporterats; förstoppning, buksmärtor, nästäppa, svårighet att hålla urinen, smärtsam erektion, sömnighet, yrsel, sömnlöshet, upprördhet, ångest, huvudvärk, matsmältningsproblem, illamående/kräkningar.
  Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna information, tala om det för din läkare eller farmaceut.


  5. FÖRVARING AV RISPERDAL CONSTA
  Förvaras vid 2-8 °C (i kylskåp).
  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
  Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.
  Lämna överbliven eller för gammal medicin till apotek för förstöring.


  Källförteckning:
  Fass


  *


Working...
X