Announcement

Collapse
No announcement yet.

Invega

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Invega

  INVEGA
  3 mg, 6 mg, 9 mg, 12 mg depottabletter


  Läsa noga igenom denna information innan du börjar använda detta läkemedel.
  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Här finner du information om:
  1. VAD INVEGA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER INVEGA
  3. HUR DU ANVÄNDER INVEGA
  4. Eventuella biverkningar
  5. HUR INVEGA SKA FÖRVARAS
  6. Övriga upplysningar


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
  Janssen-Cilag International NV
  Turnhoutseweg 30
  B-2340 Beerse
  Belgien
  Janssen-Cilag SpA
  Via C. Janssen
  04010 Borgo San Michele,
  Latina
  Italien


  1. VAD INVEGA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


  INVEGA tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel (neuroleptika) och används för att behandla schizofreni.
  Schizofreni är en sjukdom med symtom i form av att man hör, ser eller uppfattar saker som inte finns, har vanföreställningar, är överdrivet misstänksam, blir tillbakadragen, talar osammanhängande och får en beteende- och känslomässig utarmning. Personer med denna sjukdom kan också känna sig nedstämda, oroliga, skuldtyngda eller spända.


  2. INNAN DU ANVÄNDER INVEGA
  Använd inte INVEGA
  - om du är allergisk (överkänslig) mot paliperidon, något av övriga innehållsämnen i INVEGA eller risperidon.


  Var särskilt försiktig med INVEGA
  - INVEGA har inte studerats på äldre patienter med demens. Äldre patienter med demens, som behandlas med andra liknande typer av läkemedel, kan ha ökad risk att få slaganfall eller att dö (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).
  - om du har Parkinsons sjukdom eller demens.
  - om du någon gång har fått diagnos på ett tillstånd där symtomen bland annat är feber och muskelstelhet (kallas också malignt neuroleptikasyndrom).
  - om du någon gång har haft avvikande rörelser i tunga eller ansikte (tardiv dyskinesi).
  Du bör känna till att båda dessa tillstånd kan orsakas av denna typ av läkemedel.
  - om du är diabetiker eller har anlag för att få diabetes.
  - om du har en hjärtsjukdom eller tar behandling mot hjärtsjukdom som gör att blodtrycket kan bli lågt.
  - om du har epilepsi.
  - om du har en sjukdom som påverkar sväljnings-, mag- eller tarmfunktion, där sväljningsförmågan eller de normala tarmrörelserna är försämrade.
  - om du har sjukdomar som har samband med diarré.
  - om du har nedsatt njurfunktion.
  - om du har nedsatt leverfunktion.
  - om du har förlängd och/eller smärtsam erektion.
  - om du har störningar i reglering av kroppstemperaturen eller har förhöjd kroppstemperatur.


  Om du har något av dessa tillstånd, tala med din läkare eftersom han/hon kan vilja anpassa din dosering eller följa upp dig med kontroller under en tid.


  Intag av INVEGA med mat och dryck
  Alkohol ska undvikas när man behandlas med INVEGA.
  INVEGA ska tas varje morgon, tillsammans med frukost eller utan frukost, men på samma sätt varje dag. Växla inte mellan att ta INVEGA tillsammans med frukost en dag och utan frukost nästa dag.


  Graviditet och amning
  Tala om för din läkare om du är gravid eller tror att du är gravid. Du bör inte använda INVEGA under graviditet, såvida du inte har diskuterat detta med din läkare.
  Du bör inte amma när du använder INVEGA.


  Körförmåga och användning av maskiner:
  Yrsel och synproblem kan uppträda under behandling med INVEGA (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar). Detta bör vägas in då full vakenhet krävs, t.ex. då man kör bil eller hanterar maskiner.


  Viktig information om något innehållsämne i INVEGA
  3 mg-tabletten av INVEGA innehåller laktos, en typ av socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.
  Du ska inte ta 3 mg-tabletten av INVEGA eftersom den innehåller laktos. Det går däremot bra att ta 6 mg-, 9 mg- eller 12 mg-tabletten av INVEGA, eftersom dessa inte innehåller laktos.


  Användning av andra läkemedel:
  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.
  Eftersom INVEGA i första hand har effekt i hjärnan kan störningar av andra läkemedel (eller alkohol) som också verkar i hjärnan uppstå, beroende på den sammantagna effekten på hjärnfunktionen.
  Eftersom INVEGA kan sänka blodtrycket ska försiktighet iakttas när INVEGA används tillsammans med andra läkemedel som sänker blodtrycket.
  INVEGA kan minska effekten av läkemedel mot Parkinsons sjukdom och myrkrypningar i benen (t.ex. levodopa).


  3. HUR DU ANVÄNDER INVEGA


  Ta alltid INVEGA enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är 6 mg som intas på morgonen, men dosen kan ökas eller minskas av din läkare. INVEGA ska tas via munnen, och tabletterna ska sväljas hela med vatten eller annan dryck. Tabletterna får inte tuggas, brytas eller krossas.
  Det aktiva innehållsämnet, paliperidon, löses ut när man svalt tabletten, och tablettskalet passerar ut ur kroppen med avföringen.


  Om du har tagit för stor mängd av INVEGA
  Kontakta genast din läkare. Du kan drabbas av sömnighet, trötthet, avvikande kroppsrörelser, problem med att stå och gå, yrsel beroende på lågt blodtryck samt onormala hjärtslag.


  Om du har glömt att ta INVEGA
  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har missat en dos, ta då nästa dos dagen efter den du missade. Om du har missat två doser eller fler, kontakta din läkare.


  Om du slutar att ta INVEGA
  Du kommer att förlora effekterna av läkemedlet. Du ska inte sluta ta detta läkemedel, såvida du inte blivit ombedd av din läkare att göra det, eftersom dina symtom kan komma tillbaka.
  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  Liksom alla läkemedel kan INVEGA orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
  I mindre vanliga fall kan man drabbas av en allvarlig allergisk reaktion som kännetecknas av feber, svullnad av mun, ansikte, läppar eller tunga, andnöd, klåda, hudutslag, och ibland blodtrycksfall (en s.k. anafylaktisk reaktion). Om detta skulle inträffa, sök läkarvård omedelbart.
  Hos äldre patienter med demens har läkemedel från samma grupp som INVEGA satts i samband med biverkningar, så som plötslig svaghet eller domning i ansiktet, armarna eller benen, tillfällen med sluddrigt tal eller dimsyn. Dessa symtom kan vara ett tecken på stroke. Om något av detta skulle inträffa, om så bara för en kort stund, sök läkarvård omedelbart (se avsnitt 2, Var särskilt försiktig med INVEGA).
  Mycket vanligt (hos 1 eller fler patienter av 10) är att man kan drabbas av huvudvärk.
  Vanliga biverkningar (hos fler än 1 patient av 100 men färre än 1 patient av 10) kan innefatta:
  - sömnighet, känsla av yrsel, rastlöshet, darrningar, förlångsammade rörelser och muskelstelhet eller muskelryckningar,
  - snabbare hjärtrytm, långsammare hjärtrytm, oregelbunden hjärtrytm,
  - blodtrycksfall när man ställer sig upp,
  - ont i magen, muntorrhet, ökad salivmängd, illamående (kräkning),
  - brist på energi, utmattning,
  - viktökning,
  - ökad anspänning i musklerna.
  Mindre vanliga biverkningar (hos fler än 1 patient av
  1 000 men färre än 1 patient av 100) kan innefatta:
  - aptitökning,
  - mardrömmar,
  - känsla av yrsel när man ställer sig upp, okontrollerbara rörelser i ansiktet eller kroppen, kramper, svimning,
  - smärtsamma ögonrörelser,
  - känsla av att hjärtat skenar, förändringar i hjärtrytmen,
  - sänkt blodtryck, minskat blodflöde,
  - muskelstelhet,
  - svullnad av benen eller någon annan del av kroppen.
  Kvinnor kan drabbas av läckage av vätska eller mjölk från brösten, medan män kan få svullna bröst. Kvinnor kan drabbas av att menstruationen hoppar över eller blir oregelbunden. Män kan drabbas av svårigheter med att få eller upprätthålla erektion.
  I mindre vanliga fall kan man få ett avvikande mönster på EKG (dvs. registrering av hjärtats elektriska aktivitet).
  Eftersom paliperidon är ett ämne som uppstår då risperidon bryts ned i människokroppen, kan alla de biverkningar som kan uppstå efter intag av risperidon uppstå också då man använder INVEGA.
  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  5. HUR INVEGA SKA FÖRVARAS
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Använd inte INVEGA efter utgångsdatumet som anges på blistern/burken och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
  Burkar: Förvaras vid högst 30 ºC. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.
  Blister: Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.
  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
  Innehållsdeklaration
  - Den aktiva substansen är paliperidon
  Varje INVEGA 3 mg depottablett innehåller 3 mg paliperidon.
  Varje INVEGA 6 mg depottablett innehåller 6 mg paliperidon.
  Varje INVEGA 9 mg depottablett innehåller 9 mg paliperidon.
  Varje INVEGA 12 mg depottablett innehåller 12 mg paliperidon.
  Övriga innehållsämnen är:
  Dragerad tablettkärna:
  Polyetylenoxid 200K
  Natriumklorid
  Povidon (K29-32)
  Stearinsyra
  Butylhydroxitoluen E321
  Järnoxid (gul) E172 (endast 3 och 12 mg-tabletten)
  Polyetylenoxid 7000K
  Järnoxid (röd) E172
  Hydroxietylcellulosa
  Polyetylenglykol 3350
  Cellulosaacetat
  Järnoxid (svart) E172 (endast 9 mg-tabletten)
  Färgat ytterhölje:
  Hypromellos
  Titandioxid E171
  Polyetylenglykol 400 (endast 6, 9 och 12 mg-tabletten)
  Järnoxid (gul) E172 (endast 6 och 12 mg-tabletten)
  Järnoxid (röd) E172 (endast 6 och 9 mg-tabletten)
  Laktosmonohydrat (endast 3 mg-tabletten)
  Triacetin (endast 3 mg-tabletten)
  Karnaubavax
  Märkbläck:
  Järnoxid (svart) E172
  Propylenglykol
  Hypromellos


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
  INVEGA depottabletter är kapselformade. 3 mg-tabletten är vit och märkt "PAL 3", 6 mg-tabletten är beige och märkt "PAL 6", 9 mg-tabletten är rosa och märkt "PAL 9", 12 mg-tabletten är mörkgul och märkt "PAL 12". Samtliga tabletter finns i följande förpackningsstorlekar:
  - Burkar: 30 tabletter och 350 tabletter i burkar av högdensitetspolyeten med barnsäker förslutning. Varje burk innehåller två påsar med kiselgel som finns där för att ta upp fukt och hålla tabletterna torra.
  - Blister: 28, 30, 49, 56 och 98 tabletter i polyvinylkloridlaminat med folieskikt av polyklortrifluoreten/aluminium (vit eller genomskinlig), alternativt 28, 49, 56 och 98 tabletter med folieskikt av orienterad polyamid-aluminium-polyvinylklorid/aluminium.
  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X