Announcement

Collapse
No announcement yet.

Diazepam Desitin

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Diazepam Desitin

  Diazepam Desitin® 5 mg och 10 mg rektallösning
  Rektallösning 2,5 ml


  Användarinformation
  Om du är patient, förälder, eller vårdare, var vänlig läs denna information noggrant innan du använder denna medicin. Den ger en sammanfattning av vad du bör veta. Om du vill veta mer om denna medicin, eller är osäker om något, fråga din läkare eller apotekare.


  Observa att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.


  VAD INNEHÅLLER LÄKEMEDLET?
  Den aktiva substansen i Diazepam Desitin är diazepam. Övriga innehållsämnen är: bensoesyra, bensylalkohol, natriumbensoat, etanol, propylenglykol och renat vatten. Medicinen levereras i ett vitt klysma av polypropylen.


  HUR VERKAR LÄKEMEDLET?
  Diazepam tillhör en grupp mediciner som kallas bensodiazepiner. Dessa används som lugnande och kramplösande medel, eller för att få spända muskler att slappna av.


  Innehavare av försäljningtillstånd
  Desitin Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 214, D-22335 Hamburg, Tyskland
  Fax: +49-4059101433


  Information lämnas av
  Desitin Pharma AB, Box 2064, 431 02 Mölndal
  Tel. 031- 20 23 10, Fax 031- 20 23 19


  VAD ANVÄNDS DIAZEPAM FÖR?
  Diazepam kan användas för behandling av epileptiska kramper eller feberkramper, som lugnande medel inför smärre kirurgiska ingrepp, vid muskelspasmer, eller vid ångest eller upprördhet .


  NÄR SKA LÄKEMEDLET INTE ANVÄNDAS?
  Du ska inte använda Diazepam om:
  du är allergisk mot diazepam eller någon annan bensodiazepin eller något annat av innehållsämnena.
  du har myasthenia gravis (en sjukdom med svår muskelsvaghet)
  du har ett sömnapnésyndrom (tillfälliga andningsuppehåll under sömn)
  du lider av allvarlig leversjukdom
  du har allvarliga andningsproblem
  Eftersom Diazepam Desitin rektallösning innehåller bensylalkohol skall du inte ge dem till prematura spädbarn.


  ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR DU ANVÄNDER LÄKEMEDLET
  Diazepam kan vara vanebildande.
  De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandlingen påbörjas.
  Nedsatt njur- eller leverfunktion, nedsatt lungfunktion, grön starr eller någon hjärnskada.
  Äldre personer och personer med nedsatt allmäntillstånd eller personer som har missbruksproblem (alkohol eller narkotika) bör också noga rådgöra med läkare innan behandlingen påbörjas.


  GRAVIDITET
  Möjlighet finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Diazepam Desitin, om du planerar att bli gravid eller misstänker att du är gravid.


  AMNING
  Diazepam går över i modersmjölk. Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Diazepam Desitin under amning annat än på bestämd ordination från läkare.


  TRAFIKVARNING
  Detta läkemedel kan sänka reaktionsförmågan och du skall inte köra bil eller sköta maskiner medan du behandlas med Diazepam Desitin under minst 24 timmar efter det att du fått den sista dosen.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  VAD SKA DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER DETTA LÄKEMEDEL?
  Samtidig användning av vissa andra läkemedel kan påverka effekten av Diazepam Desitin. Exempel på läkemedel som kan förstärka effekten av Diazepam Desitin är mediciner med lugnande verkan - inkluderande vissa mediciner för behandling av epilepsi, schizofreni, ångest och depression - medel mot allergier, smärtstillande medel, sömntabletter eller bedövningsmedel. Några mediciner kan störa nedbrytningen av Diazepam Desitin i levern och därmed påverka halterna i blodet. dessa inkluderar medel mot alkoholism (disulfiram), mot tuberkulos (rifampicin), några p-piller, några mediciner mot magsår (cimetidin och omeprazol), några mediciner mot Parkinsons sjukdom (levodopa), några hostmediciner och även några receptfria mediciner.


  Rökning kan också störa nedbrytningen av Diazepam Desitin i levern. Behandlande läkare behöver därför känna till alla dina mediciner och om du röker.


  Om du känner någon tveksamhet angående om du skall använda Diazepam Desitin, bör du diskutera saken mer noggrant med din läkare INNAN du börjar användningen.


  Du bör inte dricka alkohol när du använder Diazepam Desitin, eftersom effekten av läkemedlet kan förstärkas.


  HUR SKA DU ANVÄNDA LÄKEMEDLET
  Dessa tuber med lösning är endast avsedda för engångsbruk och skall tas i ändtarmen. Din läkare avgör vilken dos som är bäst för dig. Din läkares instruktioner måste följas noggrant.
  Vanlig dos vid kramper är en tub à 5 mg för barn 1-3 år (10 - 15 kg), en tub à 10 mg för barn över 3 år (mer än 15 kg) och två tuber à 10 mg för vuxna.


  Om ingen effekt ses efter 10 minuter kan dosen upprepas hos barn eller ytterligare en 10 mg tub ges till vuxna. Om kramperna fortfarande inte kan kontrolleras skall läkaren kontaktas.


  Behandlingen bör vara så kortvarig som möjligt, och lägsta dos som kontrollerar symtomen bör användas. Din läkare kommer regelbundet bedöma din behandling, speciellt om du inte längre har några symtom.
  När behandlingen med Diazepam Desitin avbryts finns risk att följande symtom uppträder: huvudvärk, muskelsmärtor, svår ångest, rastlöshet, depression, förvirring och irritabilitet. I allvarliga fall kan det uppkomma förlust av verklighetskänsla för ens omgivning och personlighet, intensifierad hörsel, domningar och stickningar i ben och armar, överkänslighet för ljus, röster och kroppskontakt, hallucinationer och epileptiska anfall. När behandlingen avbryts kan även sömnlöshet och oro återkomma under en period, ibland åtföljt av andra reaktioner, såsom humörsvängningar, ångest och rastlöshet. För att minska dessa problem ska man sänka dosen stegvis under några veckor.


  Effekten av bensodiazepiner kan minska något efter upprepad behandling under några veckor.


  Doseringsanvisning
  Om möjligt, vänd patienten på sidan eller på mage (gäller barn).
  Riv upp folieförpackningen.
  Ta bort tubhatten.
  För in spetsen helt i ändtarmsöppningen, pekande nedåt. OBSERVERA; På barn under 15 kg förs spetsen endast in halvvägs.
  Töm tuben genom att pressa den kraftigt mellan tumme och pekfinger.
  Håll tuben HELT SAMMANPRESSAD tills du dragit ut den ur ändtarmen.


  OBSERVERA; En liten mängd lösning skall vara kvar i tuben efter dosen har getts.


  Behåll patientens position och håll skinkorna sammanpressade i några minuter för att undvika läckage.


  ÖVERDOSERING
  Om du av misstag använt för mycket diazepam skall du genast kontakta din läkare eller närmaste akutmottagning eller giftinformationscentralen tel. 112.


  VILKA BIVERKNINGAR KAN LÄKEMEDLET GE
  De vanligaste biverkningarna är, sömnighet, trötthet, huvudvärk, muskelsvaghet, yrsel (med risk för fall hos äldre), ostadighet, förvirring, sluddrigt tal, darriga händer, avtrubbade känslor, dubbelseende, glömska och en dagen-efter-effekt (baksmälla). Äldre eller nedgångna patienter löper större risk att drabbas av biverkningar. Andra biverkningar som kan förekomma i sällsynta fall är muntorrhet, ökad aptit, lätta och övergående mag- eller tarmbesvär, synförändringar, gulsot (gul hud), problem att kasta vatten, lågt blodtryck, långsam puls, förändrad sexualdrift, menstruationsstörningar, hudutslag, förändrad blodbild inkluderande minskat antal blodplättar, kramper i luftrören, bröstsmärtor och andningssvårigheter. Diazepam kan utlösa depressioner hos därför känsliga personer. Någon gång kan vissa patienter, i synnerhet barn eller gamla istället för att känna sig sömniga, känna sig oroliga och uppvisa personlighetsförändringar.


  Om du får någon av dessa biverkningar eller om du drabbas av en biverkning som inte finns uppräknad här berätta detta för din läkare.


  FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
  Använd inte tuberna efter utgångsdatumet som anges på tuben eller om innehållet förändras.


  FÖRVARAS PÅ ETT SÄKERT STÄLLE OÅTKOMLIGT FÖR BARN


  KOM IHÅG, denna medicin är endast avsedd för DIG. Ge den ALDRIG till någon annan. Den kan skada dem även om de uppvisar samma symptom som du. Förutsatt att din läkare inte har förordnat på annat sätt, skall du inte behålla tuber som du inte längre behöver. Återlämna dem till apoteket.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X