Announcement

Collapse
No announcement yet.

Oxascand

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Oxascand

  Oxascand
  5 mg, 10mg, 15 mg, 25 mg Tabletter


  Användarinformation
  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i användarinformationen. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.


  Vad innehåller läkemedlet?
  Verksamt innehållsämne: oxazepam 5 mg, 10 mg, 15 mg respektive 25 mg.
  Övriga innehållsämnen: laktosmonohydrat, vetestärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat.


  Hur verkar läkemedlet?
  Oxascand tillhör en grupp läkemedel som kallas bensodiazepiner. Dessa verkar genom att förstärka effekten av en dämpande substans (GABA) i hjärnan. Därigenom verkar Oxascand lugnande, ångestdämpande och muskelavslappnande.


  Innehavare av försäljningstillstånd
  Pharmachemie BV, Swensweg 5, P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem, Nederländerna.


  Information lämnas av
  Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel.: 042-12 11 00.


  Vad används läkemedlet för?
  Oxascand används vid oro och ångest samt sömnsvårigheter vid nervösa besvär.
  Svårighet att somna orsakas ofta av oro och spänning, som gör det svårt att slappna av. Därför kan Oxascand underlätta insomningen.


  När skall läkemedlet inte användas?
  Använd inte Oxascand om du lider av sömnapné, d.v.s. andningsuppehåll under sömn, eller om du är överkänslig mot något innehållsämne.


  Att tänka på innan och när läkemedlet används
  Risk för vanebildning finns med Oxascand.
  Om du lider av något av följande bör du rådgöra med din läkare innan behandling med Oxascand påbörjas:
  - Nedsatt leverfunktion.
  - Nedsatt njurfunktion.
  - Svårartad muskelsvaghet (myastenia gravis).
  - Andningssvårigheter (respiratorisk insufficiens).
  - Nedsatt allmäntillstånd.
  Oxascand kan användas av personer med glutenintolerans (celiaki). Om du är allergisk mot vete (annan sjukdom än glutenintolerans) ska du inte använda detta läkemedel.


  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  Efter längre tids behandling ska medicineringen inte avbrytas plötsligt, utan dosen minskas gradvis. Därigenom minskar risken för utsättningssymtom. Plötsligt avbruten behandling kan ge övergående orolig sömn, psykiska symtom och onormala känselförnimmelser. Rådgör med läkare.


  Försiktighet bör iakttas vid intag av alkohol (eftersom Oxascand och alkohol kan förstärka varandras effekter).


  Graviditet
  Risk finns att fostret kan påverkas. Rådgör därför alltid med din läkare före användningen av Oxascand under graviditet.


  Amning
  Oxascand passerar över i modersmjölk, men påverkar sannolikt inte barn som ammas. Rådgör dock alltid med din läkare före användningen av Oxascand under amning.


  Trafikvarning
  Vid behandlingen med Oxascand kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller precisionsbetonat arbete.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?
  Använd inte något annat sömnmedel eller lugnande medel samtidigt med Oxascand utan att först rådgöra med läkare. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig samtidig medicinering.
  Intag av alkohol bör undvikas under behandlingstiden.


  Hur skall du använda detta läkemedel?
  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


  Vad händer om du har tagit för stor dos?
  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112).


  Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Dåsighet är vanligt förekommande, hos 10-15% av användarna, men avtar normalt efter några dagars behandling.


  Mindre vanliga: Huvudvärk, yrsel, svårigheter att samordna muskelrörelser, muskelsvaghet, minnesluckor vid höga doser.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Allergiska hudreaktioner, andningssvårigheter, nedstämdhet, sömnlöshet, mardrömmar, uppjagad sinnesstämning, aggressivitet, vanföreställningar (hallucinationer).


  Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna information, tala om det för din läkare eller farmaceut.
  Förvaring och hållbarhet
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.
  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X