Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sobril

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Sobril

  Sobril 5 mg, 10 mg, 15 mg och 25 mg tabletter


  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering. Följ alltid läkarens ordination som är skriven på apoteksetiketten.


  Vad innehåller läkemedlet?
  Verksamt ämne: Oxazepam 5, 10, 15 och 25 mg.
  Hjälpämnen: Mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat, vetestärkelse, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, vattenfri kiseldioxid, povidon, natriumlaurilsulfat.


  Hur verkar läkemedlet?
  Sobril verkar ångestdämpande och lugnande.


  Innehavare av försäljningstillstånd
  Pfizer AB
  191 90 Sollentuna
  Tel: 08-550 520 00
  E-mail: medinfo.sweden@pfizer.com


  Vad används läkemedlet för?
  Sobril används vid oro och ångest samt sömnsvårigheter vid nervösa besvär.
  Sobril kan användas tillsammans med antidepressivt läkemedel vid depressioner med inslag av ångest.


  När skall läkemedlet inte användas?
  Sobril skall inte användas av personer som har sömnapné (andningsuppehåll som uppstår i samband med sömn) eller är överkänsliga mot något innehållsämne.


  Att tänka på innan och när läkemedlet används
  Risk för vanebildning finns med Sobril.
  Rådgör med läkare innan du påbörjar behandlingen om du har nedsatt lever- eller njurfunktion, svårartad muskelsvaghet (myastenia gravis), andningssvårigheter (respiratorisk insufficiens) eller har nedsatt allmäntillstånd.


  Sobril tabletter innehåller vetestärkelse, vilket medför att det kan förekomma spår av gluten.


  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med din läkare före användning av Sobril under graviditet.


  Amning
  Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Sobril under amning.


  Trafikvarning
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?
  Använd inte något annat sömnmedel eller lugnande medel samtidigt med Sobril utan att först rådgöra med läkare. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.
  Försiktighet bör iakttagas vid intag av alkohol (eftersom Sobril kan förstärka alkoholens verkan).


  Hur skall du använda läkemedlet?
  Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.


  Vad skall man göra om man tagit för stor dos?
  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).


  Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
  Biverkningarna är dosberoende och äldre personer är känsligare.
  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Dåsighet förekommer hos cirka 10-15% av alla patienter, men avtar normalt efter några dagars behandling.
  Mindre vanliga: Huvudvärk, yrsel, svårighet att samordna muskelrörelser, muskelsvaghet, minnesluckor vid höga doser.
  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Allergiska hudreaktioner, andningssvårigheter, sömnlöshet, mardrömmar, upphetsning, aggressivitet, vanföreställningar (hallucinationer).


  Hur skall läkemedlet förvaras?
  Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X