Announcement

Collapse
No announcement yet.

Temesta

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Temesta

  Temesta
  1 mg tabletter
  Användarinformation


  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med en annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.


  Vad innehåller läkemedlet?
  1 tablett innehåller:
  Verksamt ämne: Lorazepam 1 mg
  Övriga innehållsämnen: Laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kaliumpolakrilin, magnesiumstearat.


  Hur verkar läkemedlet?
  Temesta verkar dämpande på det centrala nervsystemet i hjärnan, vilket leder till en avslappnande effekt vid olika spänningstillstånd och vid ångest.


  Innehavare av försäljningstillstånd
  Wyeth AB
  Box 1822
  171 24 Solna


  Tillverkare
  Wyeth Medica Ireland
  Little Connell
  Newbridge
  Co. Kildare
  Irland


  Vad används läkemedlet för?
  Temesta används vid behandling av ängslan, ångest och rastlöshet vid nervösa besvär.


  När ska Temesta inte användas?
  Om du har andningsuppehåll under sömnen eller andra allvarliga andingsproblem. Om du är överkänslig (allergisk) mot lorazepam eller något av övriga innehållsämnen i Temesta.


  Att tänka på innan och när läkemedlet används
  Temesta kan vara vanebildande. Läkemedelsbehandling vid ångest ska alltid bara vara ett hjälpmedel. Det är viktigt att försöka gå till en och samma läkare under behandlingen. Du och Din läkare bör innan behandlingsstart komma överens om hur länge Du ska ta läkemedlet.


  De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Temesta påbörjas:
  - Nedsatt lever-och njurfunktion, myastenia gravis (svårartad muskelsvaghet).
  - Äldre personer, personer med andningsproblem, nedsatt allmäntillstånd eller missbruksproblem bör också noga rådgöra med läkare innan behandling med Temesta påbörjas.
  Det kan inträffa att effekten av Temesta blir den motsatta mot vad som förväntas. Risken för detta är större hos barn och äldre som behandlas med Temesta. Kontakta Din läkare om Du drabbas av häftig oro, blir aggressiv eller får hallucinationer. Behandlingen med Temesta bör då avslutas i samråd med Din läkare.


  Om behandlingen med Temesta avslutas abrupt, finns risk för abstinenssymptom som t.ex. huvudvärk, muskelsmärta, magbesvär, svettningar, nervösa besvär och humörförändringar. Din läkare kan hjälpa Dig med råd om hur Du bör gå till väga för att undvika abstinenssymptom då behandlingen avslutas.


  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Temesta under graviditet.


  Amning
  Temesta går över i modersmjölk och bör inte ges till ammande mödrar annat än i de fall då moderns behov bedömts vara större än den potentiella risken för barnet.


  Trafikvarning
  Vid behandling med Temesta kan reaktionsförmågan nedsättas. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vad skall Du undvika när Du använder detta läkemedel?
  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel/alkohol/föda. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.
  Alkohol bör undvikas i samband med behandling med Temesta. Läkemedel innehållande klozapin (mot schizofreni), valproinsyra (mot epilepsi), probenicid (mot gikt) och teofyllin eller aminofyllin (mot andningsproblem) är exempel på läkemedel som kan påverka effekten av Temesta.


  Hur skall Du använda läkemedlet?
  Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för Dig.
  När man har för avsikt att sluta med läkemedlet efter långtidsbehandling bör dosen sänkas stegvis under några veckor. På så sätt minskas risken för abstinensbesvär. Detta bör ske i samråd med läkare.


  Vad skall man göra om man tagit för stor dos?
  Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).


  Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Dåsighet, muskelsvaghet, kraftlöshet, trötthet, sömnighet, svårigheter att samordna rörelser, förvirring, depression, yrsel.
  Mindre vanliga (förekommer hos mindre än 1 av 100 användare, mer än 1 av 1000 användare): Huvudvärk, illamående, sexuella funktionsstörningar.
  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare, mer än 1 av 10.000 användare): Uppjagat sinnestillstånd, hallucinationer, aggressivitet och minnesluckor.
  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10.000 användare): Överkänslighetsreaktioner, sänkt kroppstemperatur, blodförändringar, lågt blodtryck, sänkning av blodtrycket, ofrivilliga rörelser, darrningar, sluddrigt tal, krampanfall, minnesförlust, förändrat beteende i form av minskade hämningar, upprymdhet, koma, självmordstankar/självmordsförsök, ångest, upprördhet, aggressivitet, vredesutbrott, sömnstörningar, sexuell upphetsning, allergiska hudreaktioner, håravfall, leverpåverkan, gulsot, försämrad andning, andningsuppehåll, försämring av lungsjukdomar med försvårad utandning såsom kronisk bronkit, astma och emfysem, förstoppning, njurpåverkan, synstörningar t.ex. dubbelseende och dimsyn.


  Graden av dåsighet kan vara beroende av mängd intaget läkemedel. Dåsigheten avtar normalt efter några dagars behandling.


  Äldre personer kan bli förvirrade om dosen är för hög.
  Förvaring och hållbarhet
  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.
  Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen.


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X