Announcement

Collapse
No announcement yet.

Alaprazolam Merck NM

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Alaprazolam Merck NM

  Alprazolam Merck NM 0,25 mg tabletter, Alprazolam Merck NM 0,5 mg tabletter, Alprazolam Merck NM 1 mg tabletter


  Användarinformation
  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering. Följ alltid läkarens ordination som är skriven på apoteksetiketten.


  Vad innehåller läkemedlet?
  En tablett innehåller:
  Verksamt ämne: alprazolam 0,25 mg, 0,5 mg respektive 1 mg.
  Hjälpämnen: laktosmonohydrat 93 mg, 92 mg respektive 92 mg, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, povidon, natriumstärkelseglykollat, magnesiumstearat, dokusat natrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumbensoat (konserveringsmedel E211),
  Färgämnen: 0,5 mg tabletter erytrosin E127 och indigokarmin E132.
  1 mg tabletter indigokarmin E132.


  Hur verkar läkemedlet?
  Alprazolam Merck NM verkar dämpande på det centrala nervsystemet i hjärnan.


  Innehavare av försäljningstillståndet/Information lämnas av
  Merck NM AB
  Box 230 33
  104 35 Stockholm
  Telefon: 08-555 227 50
  Telefax: 08-555 227 51


  Vad används läkemedlet för?
  Alprazolam Merck NM har en ångestdämpande effekt och används vid behandling av ångestsymptom som oro, rastlöshet och spänning. Medlet används även vid paniksjukdom samt vid ångesttillstånd i samband med depression.


  När skall läkemedlet inte användas?
  Alprazolam Merck NM skall inte användas av personer som får andningsuppehåll som uppstår i samband med sömn (sömnapné). Överkänslighet mot alprazolam eller mot något hjälp- eller färgämne i Alprazolam Merck NM.


  Att tänka på innan och när läkemedlet används
  Risk för vanebildning finns med Alprazolam Merck NM. De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Alprazolam Merck NM påbörjas: nedsatt lever- och njurfunktion, andningssvårigheter eller svårartad muskelsvaghet (myasthenia gravis). Försiktighet skall även iakttagas vid nedsatt allmäntillstånd.


  Om man plötsligt slutar ta Alprazolam Merck NM efter en längre tids regelbundet bruk kan man få myrkrypningar, förändrad verklighetsuppfattning och förändrad personlighets-upplevelse. Detta kan vara från någon vecka upp till flera veckor. Dessa symtom uteblir eller lindras om dosen sänks långsamt. Ändra dock aldrig dosen annat än på läkares inrådan.


  Alkohol bör undvikas i samband med behandling med Alprazolam Merck NM, eftersom denna kombination kan göra så att Aplrazolam Merck NMs biverkningar uppstår eller förstärks.


  Graviditet
  Använd inte Alprazolam Merck NM under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare. Risk finns att fostret påverkas.


  Amning
  Tala om för din läkare att du ammar innan du påbörjar behandlingen, eftersom Alprazolam Merck NM går över i modersmjölk.


  Trafikvarning
  Vid behandling med Alprazolam Merck NM kan reaktionsförmågan nedsättas. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information för vägledning.
  Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?
  Alprazolam Merck NM kan påverka eller påverkas av:
  - smärtstillande läkemedel som innehåller dextropropoxifen
  - antidepressiva läkemedel som innehåller fluoxetin, fluvoxamin eller imipramin
  - antibiotika som innehåller erytromycin
  - läkemedel mot HIV-infektion som innehåller indinavir eller ritonavir
  - läkemedel mot svampinfektioner som innehåller itrakonazol eller ketokonazol
  - läkemedel vid alkoholism som innehåller disulfram
  Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.


  Doseringsanvisning
  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.
  Om behandlingen skall upphöra bör dosen sänkas långsamt. Rådgör med din läkare. Ändra dock aldrig själv på den dos som föreskrivits.


  Vad skall man göra om man tagit för stor dos?
  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).


  Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
  Biverkningarna minskar vanligen vid en minskning av dosen. Kontakta läkare vid långvariga eller besvärande biverkningar, eftersom dosen då kan behöva sänkas.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Dåsighet (speciellt i början av behandlingen).
  Mindre vanliga: Svårigheter att samordna kroppsrörelser, magbesvär, hudreaktioner, yrsel och dimsyn.
  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Aggressivitet, hallucinationer, minnesluckor, uppjagad sinnesstämning, sömnstörningar och muntorrhet (noggrann munhygien är därför viktigt).


  Förvaring och hållbarhet
  Förvaras oåtkomligt för barn.
  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.


  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X