Announcement

Collapse
No announcement yet.

Buspar

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Buspar

  Buspar
  tabletter 5 mg, 10 mg, 15 mg


  Användarinformation
  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i denna information. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på den etikett apoteket fäster på läkemedelsförpackningen. Om du har frågor kring din medicin, vänd dig till din läkare eller apoteket.


  Vad innehåller Buspar?
  Verksamt ämne: buspiron.
  Övriga innehållsämnen: laktos (i 5 mg tabletter ingår 55,7 mg , i 10 mg tabletter 111,4 mg och i 15 mg tabletter 167,1 mg per tablett), mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykollat, kolloidal kiseldioxid.


  Hur verkar Buspar?
  Buspar påverkar en signalsubstans (serotonin) i hjärnan, vilket medför att ångest- och spänningstillstånd dämpas.


  Innehavare av försäljningstillstånd/information lämnas av
  Bristol-Myers Squibb AB
  Box 15200
  167 15 Bromma, Sverige


  Tillverkare
  Bristol-Myers Squibb S.A.
  Usine de Meymac
  La Goualle - BP 6
  19250 Meymac, Frankrike


  Vad används Buspar för?
  Vid långtidsbehandling av ångest, oro och rastlöshet utan panikattacker. Ångesten kan vara primär men också bero på annan sjukdom eller beroende av alkohol.


  När ska Buspar inte användas?
  Buspar skall inte användas av personer som tidigare visat sig överkänsliga för det verksamma ämnet (buspiron) eller någon av de övriga beståndsdelarna i tabletterna.
  Buspar bör heller inte användas av personer med starkt nedsatt lever- eller njurfunktion.


  Att tänka på innan och under tiden du använder Buspar
  Buspar bör ej användas av personer som tidigare haft krampanfall. Användning av Buspar tillsammans med läkemedel som har effekt på centrala nervsystemet bör ske med försiktighet. Även om Buspar inte visat sig förstärka effekten av alkohol bör dock grundregeln vara att ej använda alkohol tillsammans med läkemedel. Buspar innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  Graviditet
  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Buspar under graviditet eller om graviditet planeras.


  Amning
  Det är okänt huruvida Buspar passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning av Buspar under amning.


  Trafikvarning
  Bilkörningsstudier med Buspar har inte påvisat någon nedsättning av körförmågan. Då viss påverkan på reaktionsförmågan inte helt kan uteslutas hos vissa personer, bör man avstå från bilkörning tills dess behandlingen pågått någon vecka och då känner till hur man reagerar på Buspar.


  Vad skall du undvika när du använder Buspar
  Behandlingseffekten kan påverkas om Buspar tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Tala därför om för din läkare vilka andra läkemedel du använder, både receptbelagda och receptfria.
  Detta gäller särskilt följande läkemedel: MAO-hämmare, selektiva serotonin-återupptagshämmare t.ex. fluvoxamin och nefazodon (medel mot depression). Haloperidol (medel mot psykos). Erytromycin, itrakonazol, rifampicin (medel mot infektioner). Diltiazem, verapamil (medel vid högt blodtryck eller hjärtsjukdom). Tala även om för din läkare om du använder naturläkemedel, såsom johannesört. Grapefruktjuice ökar koncentrationen av buspiron i blodet. Om du tar Buspar bör du därför undvika att dricka stora mängder grapefruktjuice.


  Doseringsanvisning
  Doseringen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.
  Vanlig dos är 1 tablett à 10 mg två gånger dagligen eller 1 tablett à 5 mg tre gånger dagligen under den första behandlingsveckan.
  Läkaren kan även välja att ordinera 15 mg tabletten. Denna tablett är delbar i 3 lika stora delar. Varje del är märkt med siffran 5 och innehåller 5 mg buspiron.
  15 mg tabletten har också skåror på kanten som gör det möjligt att dela den i två lika stora delar (7,5 mg i varje).
  Bilden nedan visar hur tabletten ser ut och vilka doser som kan erhållas beroende på hur man delar den.


  Efter den första veckan ökar man normalt doseringen stegvis till 20-30 mg per dag fördelade så jämt som möjligt under dagen t.ex 1 tablett à 10 mg 2-3 gånger dagligen eller 1 tablett à 15 mg 2 gånger dagligen.


  Vad händer om du tagit för stor dos?
  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige), tel 112.


  Vilka biverkningar kan Buspar ge?
  Om biverkningar av Buspar uppkommer, uppträder de vanligen i början av behandlingen och är i regel övergående. Vanligast och förekommande hos 1 av 10 är yrsel, huvudvärk, dåsighet och illamående.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100): Nervositet, rastlöshet, ostadighetskänsla. insomningssvårigheter, nedsatt koncentrationsförmåga, förvirring samt drömstörningar. Ilska/fientlighet, upprymdhet, depression. Oregelbunden hjärtklappning, bröstsmärta. Uppkördhet, diarré, förstoppning och kräkningar. Muntorrhet. Hudutslag. Muskel- och skelettvärk. ”Myrkrypningar”, domningskänsla, svårighet att samordna rörelser, darrningar. Dimsyn. Ringande ljud i öronen. Nästäppa, halsont. Ökad svettning, trötthet och svaghet.


  Sällsynta (förekommer hos mindre än 1 av 1000): Överkänslighetsreaktioner med hudutslag. Angioödem (symptomen kan vara svullnad av tunga, svalg och luftvägar med andningssvårigheter. Sluta att ta Buspar och kontakta omedelbart läkare om något av detta inträffar). Svårigheter att sitta still, darrningar i händer, onormal muskelspänning, stelhet, ofrivilliga rörelser och rörelsesvårigheter. Känsla av identitetsförlust, känslosvängningar, hallucinationer, psykos, kramper, övergående minnesstörning. Serotoninergt syndrom (symptomen kan var stark upprördhet, spänning, kraftig svettning, koordinationsproblem och feber. Denna typ av reaktion kräver omedelbar medicinsk vård.) Svimning. Tunnelseende. Krampaktig och långvarig erektion. Svårighet att urinera. Svullnad i brösten och utsöndring av bröstmjölk hos kvinnor.


  Förvaring och hållbarhet
  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
  Användes före det utgångsdatum som finns stämplat på förpackningen.
  Förvaras oåtkomligt för barn.


  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X