Announcement

Collapse
No announcement yet.

Xanor/Xanor Depot

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Xanor/Xanor Depot

  Xanor/Xanor Depot
  Xanor 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg och 2 mg tabletter, Xanor Depot 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 3 mg.


  Läs noga igenom denna information innan du börjar använda Xanor.
  Den innehåller en sammanfattning av viktig information om läkemedlet.
  Spara bipacksedeln, du kanske vill läsa den igen.
  Fråga din läkare eller på apoteket om det är något du inte förstår eller undrar över.
  Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.


  Observera att läkare kan ordinera Xanor för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid din läkares ordination och anvisningarna på apoteksetiketten på förpackningen.


  Här finner du information om:
  1. Vad är Xanor/Xanor Depot och vad används det för?
  2. Innan du använder Xanor/Xanor Depot
  3. Hur du använder Xanor/Xanor Depot
  4. Eventuella biverkningar
  5. Förvaring av Xanor/Xanor Depot


  Xanor tabletter
  Verksamt ämne: alprazolam 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg respektive 2 mg.
  Övriga innehållsämnen: laktosmonohydrat 96 mg (tabletter 0,25, 0,5 och 1 mg) respektive 192 mg (tabletter 2 mg), mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, magnesiumstearat, dokusatnatrium med natriumbensoat E211, kolloidal kiseldioxid.
  Färgämnen: erytrosin E127 (endast tabletter 0,5 och 1 mg), indigokarmin E132 (endast tabletter 1 mg).


  Xanor Depot depottabletter
  Verksamt ämne: alprazolam 0,5 mg, 1 mg, 2 mg respektive 3 mg.
  Övriga innehållsämnen: laktosmonohydrat 222 mg, hypromellos, magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid.
  Färgämnen: indigokarmin E132 (endast depottabletter 0,5 och 2 mg).
  Innehavare av marknadsföringstillstånd/Information lämnas av
  Pfizer AB
  191 90 Sollentuna
  Telefon: 08-550 520 00
  E-mail: medinfo.sweden@pfizer.com


  1. VAD ÄR Xanor/Xanor Depot OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
  Hur verkar läkemedlet?
  Xanor/Xanor Depot verkar dämpande på det centrala nervsystemet.
  Vad används läkemedlet för?
  Xanor/Xanor Depot har en ångestdämpande effekt och används vid behandling av ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning. Läkemedlet används även vid paniksjukdom med eller utan torgskräck.


  2. INNAN DU ANVÄNDER Xanor/Xanor Depot
  Ta inte Xanor/Xanor Depot:
  - om du har sömnapné (andningsuppehåll som uppstår i samband med sömn).
  - om du är överkänslig mot alprazolam, andra benzodiazepiner eller något annat innehållsämne som finns i tabletten.
  Var särskilt försiktig med Xanor/Xanor Depot:
  - om du har nedsatt lever- och njurfunktion, andningssvårigheter eller svårartad muskelsvaghet (myastenia gravis). Du bör i dessa fall rådgöra med läkare innan behandling med Xanor/Xanor Depot påbörjas.
  - om du har nedsatt allmäntillstånd.
  - om du äter andra läkemedel mot psykiska sjukdomar.
  - om du tar smärtstillande läkemedel som innehåller dextropropoxifen. Denna kombination bör undvikas då det kan ge andningspåverkan.


  Risk för vanebildning finns med Xanor/Xanor Depot.


  Det är viktigt att borsta tänderna med fluortandkräm två gånger dagligen eftersom Xanor/Xanor Depot i sällsynta fall kan orsaka muntorrhet, vilket leder till tandskador om man inte är noga med munhygienen.


  Du bör undvika alkohol i samband med behandling med Xanor/Xanor Depot, eftersom kombinationen kan förstärka vissa biverkningar hos läkemedlet


  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med din läkare före användning av Xanor/Xanor Depot under graviditet.


  Amning
  Det är okänt om Xanor/Xanor Depot går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


  Trafikvarning
  Vid behandling med Xanor/Xanor Depot kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Användning av andra läkemedel:
  Tala om för din läkare eller på apoteket om du tar eller nyligen tagit andra läkemedel.


  Om du tar Xanor eller Xanor Depot samtidigt som vissa andra läkemedel (se exempel nedan) kan behandlingen med dessa läkemedel eller Xanor/Xanor Depot påverkas:


  - dextropropoxifen (mot smärta)
  - fluoxetin, fluvoxamin, imipramin eller nefazodon (antidepressiva läkemedel)
  - erytromycin (mot infektioner)
  - itrakonazol, ketokonazol i tablettform ( mot svampinfektioner)
  - omeprazol (mot magsår)
  - teofyllin (mot luftvägssjukdomar)
  - digoxin (mot rubbningar i hjärtrytmen)


  Eventuellt skulle behandlingseffekten även kunna påverkas vid en kombination med följande läkemedel : p-piller, cimetidin (mot halsbränna och magsår), diltiazem (mot kärlkramp och högt blodtryck), karbamazepin (mot epilepsi), rifampicin (mot infektioner) eller Johannesört.


  3. HUR DU ANVÄNDER Xanor/Xanor Depot
  Dosering
  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.
  Behandlingen bör helst inledas, följas upp och avslutas av en och samma läkare.
  Behandlingen inleds ofta med en låg dos som sedan kan ökas vid behov enligt läkares föreskrift.
  Med Xanor tabletter erhålls effekt efter 1-2 timmar medan det tar 5-11 timmar att få full effekt med Xanor Depot depottabletter.
  När lämplig underhållsdos fastställts tas Xanor tabletter 3-4 gånger dagligen och Xanor Depot depottabletter 1-2 gånger dagligen.
  Observera att Xanor Depot depottabletter ska sväljas hela, de får inte delas eller krossas!
  Ändra aldrig själv på den dos som föreskrivits.


  Om du tagit för stor dos
  Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Effekter som kan uppträda när behandling med Xanor/Xanor Depot avslutas för snabbt:
  Du bör inte sluta att ta Xanor eller Xanor Depot utan att först tala med din läkare. Det är viktigt att du i samråd med din läkare trappar ner behandlingen långsamt.
  Om du plötsligt slutar ta Xanor/Xanor Depot efter en längre tids regelbundet bruk kan du få myrkrypningar, förändrad verklighetsuppfattning och förändrad personlighetsupplevelse, Detta kan pågå från någon vecka till flera veckor. Du kan även få symtom som sömnstörningar, mag- och muskelkramper, kräkningar, svettningar och skakningar om du plötsligt slutar att ta Xanor/Xanor Depot. Symtomen uteblir eller lindras om dosen sänks långsamt. Ändra dock aldrig dosen annat än på läkares inrådan.


  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Dåsighet (speciellt i början av behandlingen).
  Mindre vanliga: Svårigheter att samordna kroppsrörelser, magbesvär, hudreaktioner, yrsel och dimsyn.
  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Aggressivitet, hallucinationer, minnesluckor, uppjagad sinnesstämning, sömnstörningar och muntorrhet (noggrann munhygien är därför viktigt).


  Kontakta läkare vid långvariga eller besvärande biverkningar.


  5. FÖRVARING AV Xanor/Xanor Depot
  Xanor Depot depottabletter 0,5 mg och 2 mg förvaras i förpackningen. Ljuskänsligt (tabletter som förvarats för ljust kan ändra färg).


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apoteket för omhändertagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X