Announcement

Collapse
No announcement yet.

Buspiron Actavis

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Buspiron Actavis

  Buspiron Actavis
  tabletter 5 mg och 10 mg


  Användarinformation
  Läs hela bipacksedeln noga innan du börjar behandlingen med Buspiron Actavis tabletter.


  Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på förpackningen. Observera att läkaren kan ha ordinerat tabletterna för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Om du har frågor om behandlingen eller medicinen, vänd dig till din läkare eller farmaceut.


  Vad innehåller läkemedlet?
  Varje tablett innehåller:
  Verksamt innehållsämne: Buspironhydroklorid 5 mg resp 10 mg.
  Övriga innehållsämnen: Laktosmonohydrat 59,7 mg (5 mg tabletten) resp 119,4 mg (10 mg tabletten), mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat.
  Utseende: 5 mg tabletten: Vit, rund, flat, märkt CCL.
  10 mg tabletten: Vit, rund, flat, med delskåra, märkt CCD.


  Hur verkar läkemedlet?
  Buspiron Actavis påverkar en signalsubstans (serotonin) i hjärnan, vilket medför att ångest- och spänningstillstånd dämpas.


  Innehavare av försäljningstillstånd
  Actavis Group hf.
  Reykjavikurvegi 76-78
  IS-220 Hafnarfjordur
  Island


  Vad används läkemedlet för?
  Buspiron Actavis används för långtidsbehandling av ångest, oro och rastlöshet utan panikattacker. Ångesten kan vara primär men också bero på annan sjukdom eller beroende av alkohol.


  När ska läkemedlet inte användas
  Buspiron Actavis ska inte användas av personer som är överkänsliga för buspiron eller något av de övriga innehålls-ämnena. Buspiron Actavis bör heller inte användas av personer med starkt nedsatt lever- eller njurfunktion.


  Att tänka på innan och när tabletterna används
  Buspiron Actavis bör ej användas av personer som tidigare haft krampanfall. Användning av Buspiron Actavis tillsammans med läkemedel som har effekt på centrala nervsystemet bör ske med försiktighet. Även om Buspiron Actavis inte visat sig förstärka effekten av alkohol bör dock grundregeln vara att ej använda alkohol tillsammans med läkemedel.
  Buspiron Actavis innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  Graviditet
  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Buspiron Actavis under graviditet eller om graviditet planeras.


  Amning
  Det är okänt huruvida Buspiron Actavis passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning av Buspiron Actavis under amning.


  Trafikvarning
  Bilkörningsstudier med buspiron har inte påvisat någon nedsättning av körförmågan. Då viss påverkan på reaktions*förmågan inte helt kan uteslutas hos vissa personer, bör man avstå från bilkörning tills dess behandlingen pågått någon vecka och då känner till hur man reagerar på buspiron.


  Vad ska du undvika när du använder detta läkemedel?
  Behandlingseffekten kan påverkas om Buspiron Actavis tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Tala därför om för din läkare vilka andra läkemedel du använder, både receptbelagda och receptfria. Detta gäller speciellt samtidig behandling med:
  - MAO-hämmare, selektiva serotonin-åter*upp*tags*hämmare t ex fluvoxamin och nefazodon (medel mot depression)
  - Haloperidol (medel mot psykos)
  - Erytromycin, itrakonazol, rifampicin (medel mot infektioner)
  - Diltiazem, verapamil (medel vid högt blodtryck eller hjärtsjukdom).
  Tala även om för din läkare om du använder naturläkemedel, såsom johannesört.


  Grapefruktjuice ökar koncentrationen av buspiron i blodet. Om du tar Buspiron Actavis bör du därför undvika att dricka stora mängder grapefruktjuice.


  Doseringsanvisning
  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.
  Vuxna: Vanlig dos: 1 tablett à 10 mg 2 gånger dagligen eller 1 tablett à 5 mg 3 gånger dagligen under den första behandlings*veckan. Därefter ökas dosen stegvis till 20-30 mg per dag, uppdelat på 2-3 doseringstillfällen, så jämnt fördelade som möjligt under dagen. Dosen bör inte överskrida 20 mg vid varje doseringstillfälle. Den maximala dygnsdosen är 60 mg.
  Effekt av medicineringen erhålls vanligen inom 2-3 veckor.


  Vad händer om du tagit för stor dos?
  Om du fått i dig för stor dos kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).


  Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
  Om biverkningar av Buspiron Actavis uppkommer, uppträder de vanligen i början av behandlingen och är i regel övergående.
  Yrsel, huvudvärk, dåsighet och illamående.
  Nervositet, rastlöshet, ostadighetskänsla, insomnings*svårigheter, nedsatt koncentrationsförmåga, förvirring samt drömstörningar. Ilska/fientlighet, upprymdhet, depression. Oregelbunden hjärtklappning, bröstsmärta. Uppkördhet, diarré, förstoppning och kräkningar. Muntorrhet. Hudutslag. Muskel- och skelettvärk. ”Myrkrypningar”, domningskänsla, svårighet att samordna rörelser, darrningar. Dimsyn. Ringande ljud i öronen. Nästäppa, halsont. Ökad svettning, trötthet och svaghet.
  Överkänslighetsreaktioner med hudutslag. Angioödem (symptomen kan vara svullnad av tunga, svalg och luft*vägar med andningssvårigheter. Sluta att ta Buspiron Actavis och kontakta omedelbart läkare om något av detta inträffar). Svårigheter att sitta still, darrningar i händer, onormal muskelspänning, stelhet, ofrivilliga rörelser och rörelsesvårigheter. Känsla av identitets*förlust, känslosvängningar, hallucinationer, psykos, kramper, övergående minnesstörning. Serotonergt syndrom (symptomen kan var stark upprördhet, spänning, kraftig svettning, koordinationsproblem och feber. Denna typ av reaktion kräver omedelbar medicinsk vård). Svimning. Tunnelseende. Krampaktig och långvarig erektion. Svårighet att urinera. Svullnad i brösten och utsöndring av bröstmjölk hos kvinnor.


  Hur ska läkemedlet förvaras?
  Förvaras i ytterkartongen (ljuskänsligt).
  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhänder*tagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X