Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mogadon

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Mogadon

  Mogadon
  Tabletter 5 mg


  Vad innehåller Mogadon?
  Innehållsdeklaration
  Den aktiva substansen är nitrazepam
  Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos 300 mg, majstärkelse, magnesiumstearat


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
  Vit eller nästan vit, rund, platt tablett med fasad kant. Tabletten har brytskåra på ena sidan och är präglad ”V MOG 5” på den andra.
  Mogadon tillhandahålls i förpackning med 50 tabletter.


  Hur verkar Mogadon?
  Mogadon påverkar överföringen av vissa signalsubstanser i centrala nervsystemet, vilket ger en sövande, lugnande, muskelavslappnande och kramplösande effekt. Vid epilepsi förhindrar Mogadon att signaler som utlöser ett epileptiskt anfall sprider sig i hjärnan. Därigenom dämpas pågående anfall och nya förhindras.


  Innehavare av försäljningstillstånd
  Valeant Pharmaceuticals Benelux & Scandinavia B.V.
  Stephensonstraat 45
  2723 RM Zoetermeer
  Holland


  Tillverkare
  Labiana Pharmaceuticals, SL.
  Casanova 27-31
  08757 Corbera de Llobregat, Barcelona
  Spanien


  eller


  ICN Polfa Rzeszów S.A.
  ul. Przemyslowa 2
  35-959 Rzeszów
  Polen


  Vad används Mogadon för?
  Mogadon används som sömnmedel vid olika former av sömnstörningar (svårigheter att somna in, för tidigt uppvaknande, för många nattliga uppvaknande). Mogadon används även vid behandling av vissa former av epilepsi, som främst drabbar barn (infantil spasm och petit mal).


  Innan du använder Mogadon
  Använd inte Mogadon
  - om du är allergisk (överkänslig) mot nitrazepam eller något av övriga innehållsämnen i Mogadon.
  - om du ibland får uppehåll i andningen när du sover (sömnapné).


  Var särskilt försiktig med Mogadon
  - om du har nedsatt lever- eller njurfunktion
  - om du har andningsproblem
  - om du har myasthenia gravis (svår muskelsvaghet)
  - om du är missbrukare


  Att tänka på innan och under tiden du använder Mogadon
  Det finns en risk att bli beroende av Mogadon vid långvarig behandling eller vid höga doser.
  För att undvika minnesluckor bör sömnen vara ostörd under 7-8 timmar efter intag av Mogadon.


  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Amning
  Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Mogadon under amning.


  Körförmåga och användning av maskiner
  Mogadon kan försämra reaktionsförmågan hos vissa personer samt ge biverkningar som dåsighet, yrsel, koncentrationssvårigheter och dubbelseende. Detta bör du tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Användning av andra läkemedel
  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.
  Behandlingseffekten kan påverkas om Mogadon tas samtidigt med vissa andra läkemedel.
  Undvik alkohol i samband med Mogadon-behandling.


  Hur du använder Mogadon
  Använd alltid Mogadon enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.
  Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med din läkare.
  Tabletterna kan tuggas, sväljas hela eller lösas i någon vätska.
  Tabletterna bör tas ca 30 minuter före sänggåendet.


  Om du har tagit för stor mängd av Mogadon
  Om du har fått i dig för stor mängd av Mogadon, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112.


  Viktig information om något innehållsämne i Mogadon
  Mogadon innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  Vad ska du göra om du tagit för stor dos?
  Om du har fått i dig för stor mängd av Mogadon, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112.


  Eventuella biverkningar
  Liksom alla läkemedel kan Mogadon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Vanliga: Dåsighet
  Mindre vanliga: Yrsel, huvudvärk, svårighet att samordna rörelser, koncentrationssvårigheter, nedsatt reaktionsförmåga, domningar, muskelsvaghet.
  Sällsynta: Depression, magbesvär, allergiska hudreaktioner, ökad salivproduktion, ökad mängd slem i luftvägarna, upphetsning, aggressivitet, hallucinationer, minnesluckor, mardrömmar, svårighet att somna, dubbelseende, förvirring, rastlöshet, irritation, psykos, förändrad sexuell lust.


  Eventuella biverkningar uppträder främst i början av behandlingen, men avtar vanligtvis efter några dagar.
  Hos spädbarn, små barn samt äldre sängliggande patienter kan i sällsynta fall ökad utsöndring av saliv och slem leda till lunginflammation.
  Höga doser kan ge förvirring hos äldre.


  Hur Mogadon ska förvaras
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras i originalförpackningen.
  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X