Announcement

Collapse
No announcement yet.

Flunitrazepam Merck NM

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Flunitrazepam Merck NM

  Flunitrazepam Merck NM 0,5 mg tabletter, Flunitrazepam Merck NM 1 mg tabletter


  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.


  Vad innehåller läkemedlet?
  Verksamt ämne: Flunitrazepam 0,5 mg respektive 1 mg.
  Hjälpämnen: Laktosmonohydrat 60,5 mg respektive 90 mg, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, magnesiumstearat.


  Hur verkar läkemedlet?
  Flunitrazepam Merck NM verkar sömngivande och lugnande.


  Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av
  Merck NM AB
  Box 230 33
  104 35 Stockholm
  Telefon: 08-555 227 50
  Fax: 08-555 227 51
  E-post: inform@mercknm.se


  Vad används läkemedlet för?
  Flunitrazepam Merck NM används för korttidsbehandling av sömnbesvär samt som lugnande medel inför operationer och mindre ingrepp.


  När skall läkemedlet inte användas?
  Flunitrazepam Merck NM skall inte användas av personer som har sömnapné (andningsuppehåll som uppstår i samband med sömn).


  Att tänka på innan och när läkemedlet används
  Risk för vanebildning finns med Flunitrazepam Merck NM .
  De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling påbörjas: Nedsatt lever- och njurfunktion, andningssvårigheter eller svårartad muskelsvaghet (myastenia gravis).
  Försiktighet skall även iakttagas vid nedsatt allmäntillstånd.


  Om man plötsligt slutar ta Flunitrazepam Merck NM efter en längre tids regelbundet bruk kan man känna sig skakig, rastlös och drabbas av sömnlöshet, oro, huvudvärk samt koncentrationssvårigheter. I vissa fall kan man även få svettningar, muskel- och magkramp, en förändrad verklighetsuppfattning eller delirium (förvirringstillstånd med hallucinationer). Detta kan vara från några timmar upp till en vecka eller mer. Dessa symtom uteblir eller lindras om dosen sänks långsamt. Ändra dock aldrig på dosen annat än på din läkares inrådan.


  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Flunitrazepam Merck NM under graviditet.


  Amning
  Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Flunitrazepam Merck NM under amning annat än på bestämd ordination av läkare.


  Trafikvarning
  Vid behandling med Flunitrazepam Merck NM kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t. ex. vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?
  Använd inte kraftigt smärtstillande medicin som innehåller morfin eller något annat sömnmedel eller lugnande medel samtidigt med Flunitrazepam Merck NM utan att först rådgöra med läkare.
  Alkohol bör inte förtäras eftersom Flunitrazepam Merck NM förstärker alkoholens sömngivande effekt.


  Doseringsanvisning
  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.
  Vanlig dos vid sömnbesvär är 1 tablett à 0,5 mg eller ½-1 tablett à 1 mg.
  För äldre är dosen i regel halverad, och bör inte överstiga 1 tablett à 1 mg.


  Flunitrazepam Merck NM verkar vanligen inom 20 minuter, tabletten skall därför tas i omedelbar anslutning till sänggåendet, alternativt först när en naturlig insomning uteblivit.


  Vad skall man göra om man tagit för stor dos?
  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).


  Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Dåsighet, speciellt i början av behandlingen.
  Mindre vanliga: Yrsel, huvudvärk, minnesluckor, förvirring (speciellt hos äldre personer). Muskelsvaghet, svårigheter att samordna kroppsrörelser.
  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Mardrömmar, uppjagat sinnestillstånd, aggressivitet och hallucinationer. Förhöjda levervärden.


  Förvaring och hållbarhet
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.


  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckninbg:
  Fass


Working...
X