Announcement

Collapse
No announcement yet.

Fluscand

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Fluscand

  Fluscand
  tabletter 0,5 mg, 1 mg


  Användarinformation
  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i användarinformationen. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.


  Vad innehåller läkemedlet?
  Verksamt innehållsämne: flunitrazepam 0,5 mg respektive 1 mg.
  Övriga innehållsämnen: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat.


  Hur verkar läkemedlet?
  Fluscand påverkar överföringen av vissa signalsubstanser i hjärnan. Detta resulterar i en muskelavslappnande och kramplösande effekt.


  Innehavare av försäljningstillstånd
  Pharmachemie BV, Swensweg 5, P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem, Nederländerna.


  Information lämnas av
  Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel.: 042-12 11 00.


  Vad används läkemedlet för?
  Fluscand används som sömnmedel vid olika typer av sömnstörningar.
  Fluscand kan också ges som förberedelse för operationer och mindre ingrepp.


  När skall läkemedlet inte användas?
  Använd inte Fluscand om du lider av sömnapné, d.v.s. andningsuppehåll under sömn. Du ska heller inte ta Fluscand om du är överkänslig (allergisk) mot flunitrazepam eller något av övriga innehållsämnen.


  Att tänka på innan och när läkemedlet används
  Risk för vanebildning finns med Fluscand.
  Tala om för din läkare om du lider av:
  - nedsatt leverfunktion.
  - nedsatt njurfunktion.
  - andningssvårigheter.
  - svårartad muskelsvaghet (myastenia gravis).
  - nedsatt allmäntillstånd.
  Om man plötsligt slutar ta Fluscand efter en längre tids regelbundet bruk kan man känna sig skakig, rastlös och drabbas av sömnlöshet, oro, huvudvärk samt koncentrationssvårigheter. I vissa fall kan man även få svettningar, muskel- och magkramp, en förändrad verklighetsuppfattning eller delirium (förvirringstillstånd med hallucinationer). Detta kan vara från några timmar upp till en vecka eller mer. Dessa symtom uteblir eller lindras om dosen sänks långsamt. Ändra dock aldrig på dosen annat än på din läkares inrådan.


  Graviditet
  Risk finns att fostret kan påverkas. Rådgör därför alltid med din läkare före användningen av Fluscand under graviditet.


  Amning
  Fluscand går över i modersmjölken och risk för påverkan på barnet föreligger även vid behandling med terapeutiska doser.
  Rådgör därför alltid med din läkare före användningen av Fluscand under amning.


  Trafikvarning
  Vid behandlingen med Fluscand kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller precisionsbetonat arbete.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?
  Vid kombination av vissa läkemedel kan deras effekt påverkas. Tala därför om för din läkare om du använder andra läkemedel, detta gäller särskilt:
  - smärtstillande läkemedel som innehåller morfin.
  - läkemedel mot depression och andra psykiska sjukdomar.
  - antihistaminer (mot allergi).
  - erytromycin (antibiotikum).
  Alkohol bör undvikas eftersom Fluscand förstärker alkoholens sömngivande verkan.


  Hur skall du använda detta läkemedel?
  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.
  Vanlig dos vid sömnbesvär är 1 tablett à 0,5 mg eller ½-1 tablett à 1 mg.
  För äldre är dosen i regel halverad, och bör inte överstiga 1 tablett à 1 mg.
  Ta Fluscand i omedelbar anslutning till sänggåendet, alternativt först när en naturlig insomning uteblivit.


  Vad händer om du har tagit för stor dos?
  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112).


  Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
  Biverkningarna är dosberoende och äldre patienter är känsligare.
  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Dåsighet kan uppträda i början men avtar normalt efter några dagars behandling. Hos äldre kan förvirringstillstånd uppträda vid för hög dosering.
  Mindre vanliga: Huvudvärk, yrsel, svårigheter att samordna muskelrörelser, muskelsvaghet, minnesluckor, förvirringstillstånd.
  Sällsynta(förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Mardrömmar, uppjagad sinnesstämning aggressivitet, vanföreställningar (hallucinationer), svårigheter att somna. Förhöjda levervärden.


  Förvaring och hållbarhet
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.


  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X