Announcement

Collapse
No announcement yet.

Halcion

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Halcion

  Halcion
  tabletter 0,125 mg och 0,25 mg


  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering. Följ alltid läkarens ordination som är skriven på apoteksetiketten.


  Vad innehåller läkemedlet?
  Verksamt ämne: triazolam 0,125 respektive 0,25 mg
  Hjälpämnen: laktosmonohydrat 72 mg, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, magnesiumstearat, dokusatnatrium, kolloidal
  kiseldioxid, natriumbensoat.
  Färgämnen: indigokarmin (E 132), erytrosin (E 127, endast tablett 0,125 mg).


  Hur verkar läkemedlet?
  Halcion verkar sömngivande.


  Innehavare av marknadsföringstillstånd
  Pfizer AB
  191 90 Sollentuna
  Tel: 08-550 520 00
  E-mail: medinfo.sweden@pfizer.com


  Vad används läkemedlet för?
  Halcion används för korttidsbehandling av sömnbesvär.


  När skall läkemedlet inte användas?
  Halcion skall inte användas av personer som har sömnapné (andningsuppehåll som uppstår i samband med sömn).


  Att tänka på innan och när läkemedlet används
  Risk för vanebildning finns med Halcion. Risken är mer uttalad hos patienter under långtidsbehandling eller vid höga doser, speciellt hos patienter med tidigare akloholism, drogmissbruk, personlighetsstörning eller annan allvarlig psykisk störning. Behandling med sömnmedel bör vara tillfällig och bara tas emellanåt. Minst 2-3 dagar mellan dosintag rekommenderas för att minska risken för upplevelsen av dålig sömnkvalité (t.ex. längre tid innan insomning, nattliga uppvaknanden eller minskad total sovtid). De som har nedsatt lever- och njurfunktion, andningssvårigheter eller svårartad muskelsvaghet (myastenia gravis) bör rådgöra med läkare innan behandling med Halcion påbörjas försiktighet skall även iakttagas vid nedsatt allmäntillstånd.


  När man slutar medicinering med sömnmedel efter en tids behandling kan det leda till orolig sömn under några nätter. Avbryts behandlingen plötsligt kan ibland utsättningssymtom inträffa (kramper).


  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med din läkare före användning av Halcion under graviditet.


  Amning
  Okänt om Halcion passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


  Trafikvarning
  Vid behandling med Halcion kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vad ska du undvika när du använder detta läkemedel?
  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med läkemedel som innehåller diltiazem och som används mot kärlkramp i hjärtat eller högt blodtryck, vissa antibiotika mot bakterieinfektioner (erytromycin), vissa läkemedel mot tuberkulos (rifampicin), vissa medel mot svampinfektion, som intas i form av tabletter eller kapslar (flukonazol, ketokonazol eller itrakonazol) samt vissa mediciner som används vid depression (nefazodon).
  Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.
  Alkohol bör inte förtäras eftersom Halcion förstärker alkoholens verkan.
  Använd inte heller något annat sömnmedel eller lugnande medel samtidigt med Halcion utan att först rådgöra med läkare.


  Doseringsanvisning
  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.
  Vanlig dos vid sömnbesvär är 1 tablett av styrkan 0,125 mg eller upp till 1 tablett av styrkan 0,25 mg. För äldre personer bör dock dosen i allmänhet inte överstiga 1 tablett av styrkan 0,125 mg.
  Halcion verkar snabbt, tabletten skall därför tas i omedelbar anslutning till sänggåendet, alternativt först när en naturlig insomning uteblivit.


  Vad skall man göra om man tagit för stor dos?
  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning..


  Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Dåsighet kan förekomma i inledningen av behandlingen och minskar vanligen efter några dagar. Ostadighet.
  Mindre vanliga: Huvudvärk. Vid höga doser kan man uppleva yrsel, minnesluckor samt svårigheter att samordna kroppsrörelser.
  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Orostillstånd, aggressivitet, hallucinationer.


  Förvaring och hållbarhet
  Förvaras i rumstemperatur.
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Användes före utgångsdatum som finns förpackningen.


  Överbliven eller för gammal medicin kan lämnas till apoteket för förstöring.


Working...
X