Announcement

Collapse
No announcement yet.

Triazolam Merck NM

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Triazolam Merck NM

  Triazolam Merck NM
  Tabletter 0,125 mg och 0,25 mg


  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.


  Vad innehåller läkemedlet?
  Verksamt ämne: triazolam 0,125 respektive 0,25 mg.
  Laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, povidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurylsulfat, natriumstärkelseglykollat, magnesiumstearat.


  Färgämnen: Tabletter 0,25 mg: indigokarmin (E 132).


  Hur verkar läkemedlet?
  Triazolam Merck NM verkar sömngivande.


  Innehavare av marknadsföringstillstånd/Information lämnas av
  Merck NM AB
  Box 23033
  104 35 Stockholm
  Tel. 08 555 227 50
  Fax. 08 555 227 51
  E-post: inform@mercknm.se


  Vad används läkemedlet för?
  Triazolam Merck NM används för korttidsbehandling av sömnbesvär.


  När skall läkemedlet inte användas?
  Triazolam Merck NM skall inte användas av personer som har sömnapné (andningsuppehåll som uppstår i samband med sömn) eller överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.


  Att tänka på innan och när läkemedlet används
  Risk för vanebildning finns med Triazolam Merck NM.


  De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Triazolam Merck NM påbörjas: nedsatt lever- och njurfunktion, andningssvårigheter eller svårartad muskelsvaghet (myastenia gravis).


  Försiktighet skall även iakttagas vid nedsatt allmäntillstånd.
  När man slutar medicinering med sömnmedel efter en tids behandling kan det leda till orolig sömn under några nätter.
  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Triazolam Merck NM under graviditet.


  Amning
  Okänt om Triazolam Merck NM går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


  Trafikvarning
  Triazolam Merck NM kan försämra reaktionsförmågan. Även andra biverkningar såsom dåsighet, ostadighet, yrsel, försämrad koordination och hallucinationer kan uppträda.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vad ska du undvika när du använder detta läkemedel?
  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med läkemedel som innehåller diltiazem och som används mot kärlkramp i hjärtat eller högt blodtryck, vissa antibiotika mot bakterieinfektioner (erytromycin), vissa läkemedel mot tuberkulos (rifampicin), vissa medel mot svamp, som intas i form av tabletter eller kapslar (flukonazol, ketokonazol eller itrakonazol) samt vissa mediciner som används vid depression (nefazodon).


  Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.


  Alkohol bör inte förtäras eftersom Triazolam Merck NM förstärker alkoholens verkan.


  Använd inte heller något annat sömnmedel eller lugnande medel samtidigt med Triazolam Merck NM utan att först rådgöra med läkare.


  Doseringsanvisning
  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Vanlig dos vid sömnbesvär är 1 tablett av styrkan 0,125 mg eller upp till 1 tablett av styrkan 0,25 mg. För äldre personer bör dock dosen i allmänhet inte överstiga 1 tablett av styrkan 0,125 mg.


  Triazolam Merck NM verkar snabbt, tabletten skall därför tas i omedelbar anslutning till sänggåendet, alternativt först när en naturlig insomning uteblivit.


  Vad skall man göra om man tagit för stor dos?
  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).


  Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100): Dåsighet, speciellt i början av behandlingen. Ostadighet.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 patient av 100, fler än 1 patient av 1000): Huvudvärk. Vid höga doser kan man uppleva yrsel, minnesluckor samt svårigheter att samordna kroppsrörelser.


  Sällsynta (förekommer hos färre än en patient av 1000): Uppjagat sinnestillstånd, aggressivitet, hallucinationer.
  Förvaring och hållbarhet
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.


  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X