Announcement

Collapse
No announcement yet.

Zopiclone Actavis

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Zopiclone Actavis

  Zopiclone Actavis
  5 mg och 7,5 mg tabletter


  Läs hela patientinformationen noga innan Du börjar behandlingen med Zopiclone Actavis. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på förpackningen. Observera att läkaren kan ha ordinerat tabletterna för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i patientinformationen.
  Medicinen är personlig och ska ej överlåtas till andra.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad är Zopiclone Actavis och vad används det för?
  2. Innan du använder Zopiclone Actavis
  3. Hur du använder Zopiclone Actavis
  4. Eventuella biverkningar
  5. Förvaring av Zopiclone Actavis


  Vad innehåller Zopiclone Actavis?


  Varje tablett innehåller:
  Verksamt innehållsämne: Zopiklon 5 mg resp 7,5 mg.
  Övriga innehållsämnen: Laktosmonohydrat (30,8 mg resp 30,8 mg), kalciumvätefosfat, majsstärkelse, karmellosnatrium, magnesiumstearat, titandioxid (E171), hypromellos.
  5 mg tabletten innehåller dessutom gul järnoxid (E172).


  Innehavare av godkännande för försäljning
  Actavis Group hf
  Reykjavikurvegi 76-78
  IS-220 Hafnarfjordur
  Island


  Information lämnas av
  Actavis AB
  112 89 Stockholm
  Tel: 08-13 63 70
  Fax: 08-656 96 90


  1. VAD ÄR Zopiclone Actavis OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
  Läkemedlets utseende:
  Utseende: 5 mg tabletten: gul, märkt ZOC5.
  7,5 mg tabletten: Vit, med delskåra på båda sidor, märkt ZOC7.5.
  Läkemedelsgrupp
  Zopiclone Actavis är ett sömnmedel, som påverkar de centra i hjärnan, som gör att vi kan sova. Zopiclone Actavis verkar vanligen inom 30 minuter och lämnar kroppen relativt snabbt, varför det är liten risk att man känner sig dåsig dagen efter man tagit tabletten.
  Vad används Zopiclone Actavis för?
  Zopiclone Actavis används som sömnmedel för vuxna vid olika former av sömnbesvär, t ex svårigheter att somna, för tidigt uppvaknande eller för många nattliga uppvaknanden. Zopiclone Actavis används vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär samt under begränsad tid vid kroniska sömnbesvär.


  2. INNAN DU ANVÄNDER Zopiclone Actavis
  Använd inte Zopiclone Actavis:
  - vid allvarlig leversjukdom
  - vid svår muskelsvaghet (myastenia gravis)
  - av personer med otillräcklig andningsfunktion (respiratorisk insufficiens) eller uttalade andningsstillestånd under sömnen (sömnapné).
  Zopiclone Actavis ska heller inte användas om man är överkänslig för zopiklon.
  Var särskilt försiktig med Zopiclone Actavis:
  Rådgör med läkare före behandling, om Du har nedsatt leverfunktion och nedsatt andningsfunktion. Försiktighet bör iakttas vid behandling av äldre, personer med nedsatt allmäntillstånd och missbrukare.
  Behandling med sömnmedel bör vara tillfällig eller pågå under kortare perioder.
  Längre tids sömnsvårigheter bör utredas. Om man plötsligt avbryter behandlingen efter längre tids användning kan det ibland leda till orolig sömn under några nätter.
  Risk för tillvänjning finns med Zopiclone Actavis.


  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Zopiclone Actavis under graviditet.


  Amning
  Zopiklon passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


  Körförmåga och användning av maskiner:
  Vid behandling med Zopiclone Actavis kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Användning av andra läkemedel:
  Alkohol liksom läkemedel som påverkar själslivet (psykofarmaka) bör undvikas i samband med användandet av detta läkemedel.
  Behandlingseffekten kan påverkas om Zopiclone Actavis tas samtidigt med andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till all annan samtidig medicinering.


  3. HUR DU ANVÄNDER Zopiclone Actavis
  Doseringsanvisning
  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.
  Vanlig dos för vuxna är 1 tablett vid sänggåendet. Zopiclone Actavis verkar vanligen inom 30 minuter. Det är därför viktigt att man tar tabletten i anslutning till sänggåendet eller först när en naturlig insomning uteblivit.
  Tabletter bör ej intas i liggande ställning p g a att effekten då kan fördröjas.


  Om du använder mera Zopiclone Actavis än du borde:
  Om Du fått i Dig för stor dos kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).


  Effekter som kan uppträda när behandling med Zopiclone Actavis avslutas:
  Om man plötsligt avbryter behandlingen efter längre tids användning kan det ibland leda till orolig sömn under några nätter.


  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  Vanliga (fler än 1 patient av 100):
  Muntorrhet (noggrann munhygien är därför viktig), bitter smak i munnen (ofta övergående). Dåsighet.
  Dessa biverkningar är beroende av dosens storlek och försvinner oftast eller minskar när dosen minskas.
  Mindre vanliga (färre än 1 patient av 100):
  Huvudvärk. Förändrat drömmönster. Illamående. Oro. Yrsel.


  Sällsynta (färre än 1 patient av 1000):
  Aggressivitet. Förvirring. Irritation. Koncentrationssvårigheter. Minnesluckor. Sinnesförnimmelser (hallucinationer). Ångest. Hudutslag. Allvarliga allergiska reaktioner. Påverkan på leverenzymer.
  Om Du får andra symtom, som Du tror beror på behandlingen, informera Din läkare! Har du frågor om behandlingen eller medicinen ta kontakt med Din läkare eller apoteket.


  5. FÖRVARING AV Zopiclone Actavis
  Förvaras vid högst 25°C.
  Tabletterna ska förvaras i originalförpackningen.


  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Överbliven eller för gammal medicin kan lämnas till apoteket för förstöring.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X