Announcement

Collapse
No announcement yet.

Imovane

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Imovane

  Imovane
  tabletter 5 mg och 7,5 mg


  Användarinformation
  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.


  Vad innehåller Imovane tabletter?
  Det verksamma ämnet i Imovane är zopiklon. En tablett innehåller 5 mg respektive 7,5 mg zopiklon. Övriga innehållsämnen: laktosmonohydrat, kalciumvätefosfatdihydrat, majsstärkelse, hypromellos, natriumstärkelseglykollat, magnesiumstearat och titandioxid (E171).


  Imovane 5 mg är vita, runda och svagt kupade tabletter.
  Imovane 7,5 mg är vita, ovala, svagt kupade tabletter med brytskåra på ena sidan.


  Hur verkar Imovane?
  Imovane är ett sömnmedel som påverkar de centra i hjärnan som gör att vi kan sova. Imovane har vanligen effekt inom 30 minuter.


  Innehavare av försäljningstillstånd
  Meda AB, Box 906, 107 09 Solna
  Tillverkare
  MEDA Manufacturing GmbH, Köln, Tyskland


  Vad används Imovane för?
  Imovane är ett sömnmedel för behandling av olika former av sömnbesvär t ex svårigheter att somna, för tidigt uppvaknande eller många nattliga uppvaknanden. Imovane används vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär samt under begränsad tid vid kroniska sömnbesvär.


  När ska Imovane inte användas?
  Imovane ska inte användas av personer med:
  - allvarlig leversjukdom
  - sjukdomen myastenia gravis (muskelsjukdom)
  - uttalade andningsstillestånd under sömnen (sömnapné).
  Imovane ska inte heller användas om man är överkänslig mot zopiklon eller något annat innehållsämne.


  Att tänka på innan och när Imovane används
  Om du har nedsatt leverfunktion, nedsatt andningsfunktion, nedsatt allmäntillstånd eller är äldre (hos äldre personer stannar läkemedlet kvar längre i kroppen) samt om Du tidigare har varit beroende av droger eller alkohol bör Du rådgöra med Din läkare innan behandlingen med Imovane påbörjas.


  Behandling med sömnmedel bör vara tillfällig och längre tids sömnsvårigheter bör utredas. Om behandlingen avbryts plötsligt efter en längre tids användning leder det ibland till orolig sömn under några nätter. För att undvika eventuella problem vid avslut efter långtidsbehandling rekommenderas att gradvis minska dosen. Se även avsnittet som handlar om biverkningar.


  Imovane kan framkalla muntorrhet, vilket kan öka risken för hål i tänderna. Du bör därför vara extra noga med tandhygienen. Tandborstning med fluortandkräm två gånger per dag rekommenderas.


  Imovane kan vara beroendeframkallade.


  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  Graviditet
  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Imovane under graviditet.


  Amning
  Imovane passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


  Trafikvarning
  Vid behandling med Imovane kan reaktionsförmågan försämras, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsarbete. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vad ska du undvika när du använder Imovane?
  Alkohol och läkemedel mot depression, ångest och demens (psykofarmaka) bör undvikas när Du använder Imovane.


  Behandlingseffekten kan påverkas om Imovane tas samtidigt med vissa andra läkemedel vilket gör att Imovanedosen kan behöva anpassas. Medel mot bakterie- och svampinfektioner (som innehåller erytromycin, itrakonazol och rifampicin) är exempel. Läkemedel som används vid behandling av epilepsi (som innehåller fenytoin, fenobarbital samt karbamazepin). Även vissa läkemedel som används vid behandling av HIV infektioner kan påverka behandlingseffekten samt medel som innehåller Johannesört.
  Din läkare behöver därför känna till om Du använder andra mediciner.


  Doseringsanvisning
  Dosen och behandlingstiden skall bestämmas av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Vanlig dos för vuxna är en tablett vid sänggåendet. Eftersom tabletterna vanligen verkar inom en halvtimme är det viktigt att man tar dem i anslutning till sänggåendet eller först när en naturlig insomning uteblivit. För att få effekt tillräckligt snabbt bör tabletterna tas i upprätt ställning tillsammans med ½ glas vatten.


  Vad ska man göra om man tagit för stor dos?
  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112).


  Biverkningar
  Vanliga (fler än en patient av 100 drabbas): Muntorrhet, bitter smak i munnen (ofta övergående). Dåsighet, som är beroende av dosens storlek.
  Mindre vanliga: Huvudvärk, förändrat drömmönster, illamående, oro, yrsel.
  Sällsynta (färre än en patient av 1000 drabbas): Aggressivitet, förvirring, irritation, koncentrationssvårigheter, minnesluckor, hallucinationer, ångest. Hudutslag, klåda, nässelfreber. Allvarliga allergiska reaktioner. Påverkan på leverenzymer.


  Om man avbryter behandlingen plötsligt efter långtidsbehandling kan så kallade utsättningssymptom förekomma. Exempel på sådana symptom kan vara sömnlöshet, huvudvärk, muskelsmärtor, svettningar, hallucinationer och ökad hjärtrytm. Man kan även känna sig orolig, irriterad och förvirrad. I mycket sällsynta fall har även kramper förekommit.


  Tala om för din läkare om du får biverkningar.


  Förvaring och hållbarhet
  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X