Announcement

Collapse
No announcement yet.

Circadin

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Circadin

  Circadin
  2 mg depottabletter Melatonin


  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.
  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information kontakta läkare eller apotekspersonal.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD CIRCADIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU TAR CIRCADIN
  3. HUR DU TAR CIRCADIN
  4. Eventuella biverkningar
  5. HUR CIRCADIN SKA FÖRVARAS
  6. Övriga upplysningar


  1. VAD CIRCADIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


  Den aktiva substansen i Circadin, melatonin, tillhör en grupp av naturliga hormoner som tillverkas av kroppen.


  Circadin används som behandling med endast en aktiv substans (monoterapi) vid korttidsbehandling av primär insomni (svårigheter att somna eller att fortsätta att sova, eller dålig sömnkvalitet under minst en månad), kännetecknad av dålig sömnkvalitet hos patienter som är 55 år och äldre.


  2. INNAN DU TAR CIRCADIN
  Ta inte Circadin
  om du är allergisk (överkänslig) mot melatonin eller något av övriga innehållsämnen i Circadin.


  Var särskilt försiktig med Circadin
  - om dåsighet kan innebära en risk för din säkerhet;
  - om du har leverproblem;
  - om du har njurproblem;
  - om du har någon autoimmun sjukdom (där kroppen angrips av sitt eget immunförsvar).


  Användning av andra läkemedel
  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana INNAN du påbörjar behandlingen, eftersom de kan påverka effekten av Circadin. Sådana läkemedel kan bl.a. vara sömnmedel och lugnande medel (t.ex. bensodiazepiner), fluvoxamin, tioridazin och imipramin (som används för att behandla depression eller psykiska problem), östrogen (preventivmedel eller hormonersättningsbehandling), cimetidin och psoralener (som används för att behandla hudproblem, t.ex. psoriasis).


  Intag av Circadin med mat och dryck
  Ta Circadin efter mat. Drick inte alkohol innan, medan eller efter det att du tar Circadin.


  Graviditet och amning
  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
  Du bör inte ta Circadin om du är gravid eller misstänker att du kan vara gravid. Du bör inte ta Circadin om du ammar.


  Körförmåga och användning av maskiner
  Circadin kan göra dig dåsig. Om det händer ska du inte köra bil eller använda några maskiner. Om du känner dig dåsig hela tiden måste du tala med din läkare.


  Viktig information om något(ra) av innehållsämne(n) i Circadin
  Varje depottablett innehåller 80 mg laktosmonohydrat. Om din läkare har sagt till dig att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Circadin.


  3. HUR DU TAR CIRCADIN


  Ta alltid Circadin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen är en Circadin-tablett som tas en gång om dagen genom munnen efter måltid, 1–2 timmar före sänggåendet, i 3 veckor. Du måste svälja tabletten hel. Du får inte krossa eller dela Circadin-tabletterna.


  Om du har tagit för stor mängd av Circadin
  Om du av misstag har tagit för mycket av din medicin måste du kontakta läkare eller apotek så fort som möjligt.


  Om du tar mer än den rekommenderade dygnsdosen kan du känna dig dåsig.


  Om du har glömt att ta Circadin
  Om du har glömt att ta din tablett ska du ta en så snart du kommer ihåg det, innan du ska somna, eller vänta tills det är dags att ta nästa dos. Sedan kan du fortsätta som vanligt.


  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du slutar att ta Circadin
  Det finns inga kända skadliga effekter om behandlingen avbryts eller avslutas tidigt. Såvitt man känner till ger användning av Circadin inte upphov till några utsättningseffekter när man slutar med behandlingen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  Liksom alla läkemedel kan Circadin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar betraktas som mindre vanliga (d.v.s. att det är troligt att de uppträder hos färre än 1 patient av 100):


  Irritabilitet, nervositet, rastlöshet, insomni, onormala drömmar, migrän, psykomotorisk hyperaktivitet (rastlöshet förenad med en ökad aktivitet), yrsel, somnolens (sömnighet), buksmärtor, förstoppning, muntorrhet, hyperbilirubinemi (förändringar i blodets sammansättning som kan ge en gulfärgning av hud och ögon (gulsot)), hyperhidros (kraftig svettning), asteni (känsla av svaghet) och viktökning.


  Följande biverkningar betraktas som sällsynta (d.v.s. att det är troligt att de uppträder hos färre än 1 patient av 1 000):


  Herpes zoster (bältros), låga nivåer vita blodkroppar i blodet (leukopeni) , låga nivåer blodplättar i blodet (trombocytopeni), höga blodfetthalter av triglycerider (hypertriglyceridemi), förändrad sinnesstämning, aggressivitet, oro, gråtmildhet, tidigt uppvaknande på morgonen, ökad libido (ökad sexualdrift), minnesnedsättning, uppmärksamhetsstörning, dålig sömnkvalitet, försämrad synskärpa, dimsyn, ökat tårflöde (rinnande ögon), lägesyrsel (yrsel när man ställer sig upp), blodvallningar, orolig magtarmkanal, kräkningar, onormala tarmljud, flatulens (väderspänning), hypersalivation (för stor salivbildning), halitos (dålig andedräkt), onormalt leverfunktionsprov (förhöjda leverenzymvärden i blodet), eksem, erytem (hudutslag), kliande utslag, pruritus (klåda), torr hud, nagelrubbningar, nattliga svettningar, muskelkramper, nacksmärtor, priapism (långvarig erektion) och trötthet.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  5. HUR CIRCADIN SKA FÖRVARAS
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
  Innehållsdeklaration:
  Den aktiva substansen är melatonin. En depottablett innehåller 2 mg melatonin.


  Övriga innehållsämnen är ammoniometakrylatsampolymer (typ B), kalciumvätefosfatdihydrat, laktosmonohydrat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk och magnesiumstearat.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
  Circadin 2 mg depottabletter finns som vita till benvita, runda, bikonvexa tabletter. En kartong med tabletter innehåller en blisterremsa med 21 tabletter.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Neurim Pharmaceuticals EEC Limited
  6 Fortuna Court
  Calleva Park
  Aldermaston
  Berkshire RG7 8UB
  Storbritannien
  E-post: neurim@neurim.com


  Tillverkare:
  Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats i EEA:
  Penn Pharmaceutical Services Ltd
  Units 23-24 Tafarnaubach Industrial Estate
  Tredegar
  Gwent
  NP22 3AA
  Storbritannien


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X