Announcement

Collapse
No announcement yet.

Heminevrin

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Heminevrin

  Heminevrin
  300 mg mjuka kapslar


  Användarinformation
  Observera att läkaren kan ha ordinerat Heminevrin för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid läkarens ordination.


  Vad innehåller Heminevrin?
  1 kapsel innehåller: Verksamt ämne: klometiazol motsvarande klometiazoledisilat 300 mg.


  Övriga innehållsämnen: medellångkedjiga triglycerider (kokosnötolja), sorbitol 30 mg (sötningsmedel), gelatin, titandioxid (färgämne E 171), glycerol, brun järnoxid (färgämne E 172).


  Hur verkar Heminevrin?
  Heminevrin har lugnande, sömngivande och kramplösande effekter beroende på läkemedlets hämmande inverkan på vissa av hjärnans funktioner.


  Information lämnas av/Innehavare av försäljningstillstånd:
  AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, tel 08-553 260 00


  Vad används Heminevrin för?
  Heminevrin används vid förvirringstillstånd, oro och sömnsvårigheter inom åldringsvården samt för behandling av olika symtom efter alkoholmissbruk. Heminevrin används också vid epileptiska anfall.


  När ska Heminevrin inte användas?
  Heminevrin ska inte användas av personer som tidigare konstaterats vara överkänsliga för klometiazol eller något av övriga innehållsämnen. Heminevrin ska inte heller användas av personer som har dålig lungfunktion.


  Att tänka på innan och när Heminevrin används
  De som har sömnapné-syndrom, leverskada eller nedsatt njurfunktion ska rådgöra med läkare innan behandling med Heminevrin påbörjas. Detsamma gäller personer som vid behandling riskerar hjärn- eller hjärtkomplikationer (på grund av risk för lågt blodtryck och hjärtklappning), detta gäller särskilt äldre patienter.


  Heminevrin kan vara vanebildande och risken finns att kroppen vid längre tids användning vänjer sig vid Heminevrin och att effekten därmed avtar. En period med dålig sömn kan inträda när man slutar med Heminevrin, och därför bör Heminevrin användas endast under kort tid.


  Samtidigt bruk av Heminevrin och alkohol ska undvikas (risk för hämning av hjärnans funktioner). Samma risk finns vid samtidig användning av andra läkemedel med hämmande inverkan på vissa av hjärnans funktioner.


  Graviditet
  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Tala med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Heminevrin under graviditet.


  Amning
  Klometiazol går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Heminevrin under amning.


  Trafikvarning
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.


  Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel.
  Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vad ska du undvika när du använder Heminevrin?
  Cimetidin (läkemedel mot magsår) samt klorzoxazon (muskelavslappnande läkemedel) kan påverka eller påverkas av behandlingen med Heminevrin. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.


  Doseringsanvisning
  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.
  Kapslarna ska sväljas hela.


  Vad ska du göra om du tagit för stor dos?
  Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken och rådgivning.


  Biverkningar
  Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Irritation i näsan och ögonen (kan minska eller försvinna vid fortsatt behandling).
  Mindre vanliga: Mag-tarmbesvär (sura uppstötningar, illamående, diarré). Klåda, nässelutslag. Vid klåda, nässelutslag eller andra allergiska symtom bör behandlingen avbrytas och kontakt tas med behandlande läkare. Ökad slemproduktion i svalg och luftrör. Förhöjda leverenzymvärden (går tillbaka när du slutar med medicinen). Huvudvärk.
  Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Anafylaktisk reaktion, allergisk reaktion, blåsliknande utslag, lågt blodtryck.


  Hållbarhet
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Av miljö och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X