Baldrian-Dispert Forte
Dragerad tablett


Läs noga igenom denna information. Den innehåller information som är viktig för dig.


Detta läkemedel är receptfritt. Baldrian-Dispert Forte måste trots det användas med försiktighet för att uppnå bästa resultat.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till din farmaceut om du behöver mer information eller råd.
- Du måste uppsöka läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.
I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ÄR BALDRIAN-DISPERT FORTE OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
2. INNAN DU TAR BALDRIAN-DISPERT FORTE
3. HUR DU TAR BALDRIAN-DISPERT FORTE
4. EVENUTELLA BIVERKNINGAR
5. FÖRVARING AV BALDRIAN-DISPERT FORTE


Baldrian-Dispert Forte 125 mg dragerade tabletter.


- Det aktiva innehållsämnet är torrt extrakt av valerianarot (3-6:1, etanol 70% (v/v)).
1 tablett innehåller 125 mg motsvarande cirka 560 mg valerianarot.


- Övriga innehållsämnen är dextrin, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat (22 mg per tablett), makrogoler, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, shellack, hypromellos, talk, lätt magnesiumoxid, akaciagummi, sackaros (122 mg per tablett), povidon, titandioxid (E171), karmellosnatrium, vax, karnaubavax.


Innehavare av godkännande för försäljning
Solvay Pharmaceuticals GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
30173 Hannover
Tyskland


Information lämnas av
Solvay Pharma AB
Sisjö Kullegata 8
421 32 Västra Frölunda
Tel. 031 – 68 90 30


1. VAD ÄR BALDRIAN-DISPERT FORTE OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
Baldrian-Dispert Forte är ett växtbaserat läkemedel avsett för tillfällig lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär.


De dragerade tabletterna är vita, runda och har välvd yta.


2. INNAN DU TAR BALDRIAN-DISPERT FORTE
Ta inte Baldrian-Dispert Forte:
- om du är överkänslig (allergisk) mot valeriana eller något av övriga innehållsämnen i Baldrian-Dispert Forte.
Var särskilt försiktig med Baldrian-Dispert Forte:
- Om du har eller tidigare har haft kraftigt nedsatt leverfunktion eller svår njursjukdom, då effekten av Baldrian-Dispert Forte på dessa sjukdomar inte har studerats.
- Baldrian-Dispert Forte bör inte ges till barn under 12 år.
- Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin (innehåller laktos och sackaros).


Graviditet och amning:
Eftersom uppgifter om användning under graviditet och amning saknas bör Baldrian-Dispert Forte inte användas av gravida eller ammande kvinnor.


Körförmåga och användning av maskiner:
Ta inte Baldrian-Dispert Forte omedelbart (upp till två timmar) innan du skall köra bil eller använda maskiner, eftersom läkemedlet har en milt rogivande effekt.


Intag av andra läkemedel:
Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.
Baldrian-Dispert Forte kan förstärka effekten av läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, t.ex. sömnmedel, ångestdämpande, narkotiska preparat eller lugnande medel


3. HUR DU TAR BALDRIAN-DISPERT FORTE
Baldrian-Dispert Forte tabletter bör sväljas hela tillsammans med vätska och skall inte tuggas.


Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år:
- För att underlätta insomnandet tas en dos om 1-4 tabletter en halvtimme före sänggåendet. Vid behov kan dosen ökas, så att 1-4 tabletter tas tidigare under kvällen följt av 1-4 tabletter en halvtimme före sänggåendet.


- För tillfällig lindring av oro tas en dos om 1-2 tabletter 3 gånger om dagen.


Maximalt 8 tabletter per dygn.


Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.


Baldrian-Dispert Forte kan förstärka effekten av alkohol.


Hur länge du ska ta Baldrian-Dispert Forte beror på dina symtom. Vänd dig till din läkare om symtomen varar i mer än två veckor eller om de förvärras.


Om du tar mera Baldrian-Dispert Forte än vad du borde:
Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller giftinformationscentralen (tel 112).


4. EVENUTELLA BIVERKNINGAR
Inga biverkningar är kända vid rekommenderad användning.
Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för din läkare eller farmaceut.


5. FÖRVARING AV BALDRIAN-DISPERT FORTE
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som finns på kartongen.


Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


Källförteckning:
Fass