Announcement

Collapse
No announcement yet.

Stilnoct

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Stilnoct

  Stilnoct
  5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter


  Läs noga igenom denna information innan du börjar använda detta läkemedel.
  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.
  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad är Stilnoct och vad används det för?
  2. Innan du använder Stilnoct
  3. Hur du använder Stilnoct
  4. Eventuella biverkningar
  5. Förvaring av Stilnoct


  Vad innehåller Stilnoct?
  - Det aktiva innehållsämnet är zolpidemtartrat 5 mg respektive 10 mg.
  - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 45 mg respektive 90 mg, magnesiumstearat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, makrogol 400 och färgämnet titandioxid (E 171).


  Innehavare av godkännande för försäljning
  sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma
  Tel: 08-634 5000


  1. VAD ÄR Stilnoct OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?


  Stilnoct är ett snabbverkande sömnmedel. Den tid du sover blir längre och risken för att du vaknar upp under natten minskar.


  2. INNAN DU ANVÄNDER Stilnoct
  Använd inte Stilnoct:
  - om du är överkänslig (allergisk) mot zolpidemtartrat eller något av övriga innehållsämnen i Stilnoct.
  - om du har allvarligt nedsatt leverfunktion
  - om du har allvarliga andningsbesvär
  - om du har tillfälliga andningsuppehåll när du sover (sömnapné)
  - om du lider av muskelsjukdomen myastenia gravis


  Barn och ungdomar under 18 år ska inte använda Stilnoct eftersom information om sådan användning saknas.
  Var särskilt försiktig med Stilnoct:


  Tala med din läkare:
  - om du har nedsatt njurfunktion
  - om du har nedsatt leverfunktion
  - om du har kroniska andningsbesvär
  - om du lider av en psykisk sjukdom
  - om du lider av en depression
  - om du missbrukar eller har missbrukat alkohol, droger eller läkemedel


  Behandling med sömnmedel bör vara tillfällig. Kontakta din läkare om dina sömnbesvär kvarstår efter 7-14 dagars behandling. Sömnbesvären kan då ha andra orsaker.


  Användning av Stilnoct kan leda till ett fysiskt och psykiskt beroende av läkemedlet. Risken för tillvänjning ökar med dosens storlek och behandlingstidens längd. Risken är också större hos patienter som missbrukar eller har missbrukat alkohol, droger eller läkemedel.


  Minnesstörningar kan förekomma. Dessa inträffar oftast flera timmar efter att du tagit läkemedlet. För att minska risken bör du se till att få sova ostört i 7 till 8 timmar.


  Graviditet
  Begränsad erfarenhet från användning under graviditet. Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du tar något läkemedel.


  Amning
  Små mängder av zolpidem passerar över i modersmjölk. Stilnoct bör därför inte användas under amning.


  Körförmåga och användning av maskiner:
  Stilnoct kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på då skärpt uppmärksamhet krävs t.ex. vid bilkörning och användning av maskiner. För att minska risken rekommenderas en hel natts ostörd sömn.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Användning av andra läkemedel:
  Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Undvik alkohol när du tar Stilnoct, eftersom läkemedlets lugnande effekt kan förstärkas.


  Behandlingseffekten kan påverkas om du tar Stilnoct tillsammans med läkemedel mot vissa psykiska sjukdomar, något annat sömnmedel, lugnande eller ångestdämpande medel, medel mot depression, vissa starka smärtstillande läkemedel, narkosmedel, vissa antihistaminer (mot allergi) med lugnande effekt, läkemedel mot epilepsi eller läkemedel som innehåller rifampicin(mot tuberkulos).


  3. HUR DU ANVÄNDER Stilnoct
  Doseringsanvisning
  Använd alltid Stilnoct enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.


  Vanlig dos för vuxna är 10 mg omedelbart före sänggåendet. Äldre (över 65 år) ges vanligen 5 mg.
  Dosen bör inte överskrida 10 mg.


  Behandlingstiden bör inte överskrida 4 veckor.


  Om du upplever att effekten av Stilnoct är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.


  Om du använder mera Stilnoct än du borde:
  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel ska du kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för att få hjälp.


  Effekter som kan uppträda när behandling med Stilnoct avslutas:
  Om behandlingen avbryts plötsligt kan sömnbesvären förvärras. Abstinenssymptom kan uppstå t.ex. huvudvärk, muskelvärk, ångest, spänning, rastlöshet, förvirring och irritabilitet.


  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  Liksom alla läkemedel kan Stilnoct ha biverkningar.


  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Yrsel, dåsighet, mag- och tarmbesvär såsom diarré och kräkningar.


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Förvirring, minnesstörningar, hallucinationer, hudreaktioner som utslag, klåda, nässelutslag och svullnad av ansikte och svalg.


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Muskelsvaghet, trötthet, huvudvärk, oförmåga att samordna rörelser, häftig oro, sänkt vakenhet, rastlöshet, förvärrad sömnlöshet, mardrömmar, irritation, aggressivitet, vanföreställningar, raserianfall, olika förändringar i uppträdandet, sömngång, förändringar i sexuallusten, dubbelseende.


  Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna information, tala om det för din läkare eller farmaceut.


  5. FÖRVARING AV Stilnoct
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.


  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X