Announcement

Collapse
No announcement yet.

Zolpidem Alpharma

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Zolpidem Alpharma

  Zolpidem Alpharma
  5 mg och 10 mg tabletter


  Läs noga igenom denna informatiom innan du börjar använda detta läkemedel.
  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.
  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.


  Här finner du information om:
  1. Vad är Zolpidem Alpharma och vad används det för?
  2. Innan du använder Zolpidem Alpharma
  3. Hur du använder Zolpidem Alpharma
  4. Eventuella biverkningar
  5. Förvaring av Zolpidem Alpharma


  Vad innehåller Zolpidem Alpharma?
  - Det aktiva innehållsämnet är zolpidemtartrat 5 mg respektive 10 mg.
  - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, hypromellos, magnesiumstearat, titandioxid (färgämne E171) och makrogol 400.


  Innehavare av godkännande för försäljning
  Alpharma AS
  PO Box 158, Sköyen
  NO-0212 Oslo
  Norge


  1. VAD ÄR Zolpidem Alpharma OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
  Läkemedelsgrupp
  Zolpidem Alpharma är ett snabbverkande sömnmedel som används vid korttidsbehandling av sömnlöshet.


  Vad används Zolpidem Alpharma för?
  Zolpidem Alpharma används endast om sömnlösheten är svår, har omfattande inverkan på vardagslivet eller om den vållar stort obehag.


  2. INNAN DU ANVÄNDER Zolpidem Alpharma
  Använd inte Zolpidem Alpharma:
  - om du är överkänslig (allergisk) mot zolpidemtartrat eller något av övriga innehållsämnen i Zolpidem Alpharma.
  - om du har allvarligt nedsatt leverfunktion.
  - om du har allvarliga andningsbesvär.
  - om du har tunga snarkningar med tillfälliga andningsuppehåll när du sover (sömnapné).
  - om du har muskelsjukdomen myastenia gravis.
  Barn och ungdomar under 18 år ska inte använda Zolpidem Alpharma.


  Var särskilt försiktig med Zolpidem Alpharma:
  Tala med din läkare:
  - om du har nedsatt njurfunktion.
  - om du lider av någon psykisk sjukdom.
  - om du lider av depression.
  - om du missbrukar eller har missbrukat alkohol, droger eller läkemedel.
  Zolpidem kan vara muskelavslappnande och det finns därför risk för att särskilt äldre patienter ramlar och drabbas av höftfrakturer om de går upp på natten.


  Behandling med Zolpidem Alpharma bör vara kortvarig. Kontakta din läkare om dina sömnbesvär består efter en behandlingstid på 7-14 dagar. Sömnbesvären kan då ha andra orsaker.
  Efter upprepad användning av Zolpidem Alpharma under några veckor kan effekten till viss del minska.
  Användning av Zolpidem Alpharma kan leda till fysiskt och psykiskt beroende av läkemedlet. Risken för beroende ökar med dos och behandlingstid. Risken är också högre hos patienter som missbrukar eller har missbrukat alkohol eller läkemedel. Vid beroende kan plötsligt avbrytande av behandlingen leda till abstinenssymptom som t ex huvudvärk, muskelsmärtor, extrem ångest och oro, rastlöshet, förvirring, irritation och sömnsvårigheter.


  Intag av Zolpidem Alpharma med mat och dryck:
  Du bör inte inta alkohol i samband med användning av Zolpidem Alpharma eftersom läkemedlets lugnande effekt kan förstärkas.


  Graviditet
  Erfarenheter från användning under graviditet är begränsade. Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du tar något läkemedel.
  Tala även med din läkare om du blir eller planerar att bli gravid.


  Amning
  Små mängder av zolpidem passerar över i modersmjölk men man vet inte om det påverkar barnet. Zolpidem Alpharma bör därför inte användas vid amning.


  Körförmåga och användning av maskiner:
  Vid behandling med Zolpidem Alpharma kan reaktions- och koncentrationsförmågan försämras. Även otillräcklig sömn kan försämra förmågan. Detta bör du tänka på då skärpt uppmärksamhet krävs t ex vid bilkörning och hantering av maskiner.


  Användning av andra läkemedel:
  Effekten av Zolpidem Alpharma kan påverka eller påverkas av andra mediciner. Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.
  Detta gäller bl a andra läkemedel som påverkar hjärnan såsom läkemedel mot vissa psykiska sjukdomar, läkemedel mot depression, lugnande eller ångestdämpande läkemedel, narkosmedel, smärtstillande läkemedel, muskelavslappnande läkemedel, vissa antihistaminer (t ex allergibehandling som orsakar dåsighet), rifampicin (medel mot tuberkulos) samt läkemedel mot epilepsi.


  3. HUR DU ANVÄNDER Zolpidem Alpharma
  Doseringsanvisning
  Använd alltid Zolpidem Alpharma enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.
  Vanlig dos för vuxna är 10 mg.
  Äldre eller personer med nedsatt leverfunktion eller nedsatt allmäntillstånd ges vanligen 5 mg.
  Tabletten ska intas med vätska omedelbart före sänggåendet. Dosen bör aldrig överskrida 10 mg.
  I allmänhet varierar behandlingstiden från några få dagar upp till två veckor. Behandlingen bör inte pågå längre än fyra veckor inkluderande nedtrappning av dosen.


  Försök se till att du har möjlighet till 7-8 timmars ostörd sömn efter att ha tagit tabletten.


  Om du använder mera Zolpidem Alpharma än du borde:
  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).


  Om du glömt att ta Zolpidem Alpharma:
  Om du fortfarande har möjlighet att sova 7-8 timmar kan du ta tabletten. Om tiden är kortare ska du hoppa över den glömda tabletten.
  Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.


  Effekter som kan uppträda när behandling med Zolpidem Alpharma avslutas:
  Vid plötsligt avslutande av behandling med sömnmedel kan din sömn under en kort period bli orolig igen. Abstinensproblem, t ex huvudvärk, muskelsmärtor, ångest, spänningar, rastlöshet, förvirring och irritabilitet kan uppstå. Därför är en stegvis avslutning av behandlingen att föredra.


  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  Liksom alla läkemedel kan Zolpidem Alpharma ha biverkningar.
  Vanliga (fler än 1 patient av 100): dåsighet nästföljande dag, huvudvärk, yrsel, känslomässig avtrubbning, nedsatt reaktionsförmåga, förvirring, svindel, mag- och tarmbesvär (diarré, illamående, kräkningar), dubbelseende, hudreaktioner, minnesförlust (inträffar vanligtvis flera timmar efter medicinen har tagits. För att minska risken bör man försäkra sig om möjlighet till 7-8 timmars oavbruten sömn).
  Mindre vanliga (färre än 1 patient av 100): trötthet, muskelsvaghet, försämrad förmåga att samordna rörelser (ataxi).
  Sällsynta (färre än 1 patient av 1000): minskad sexualdrift, paradoxala oväntade reaktioner
  (t ex rastlöshet, irritation, ilska, vanföreställningar, hallucinationer, psykoser och ökad sömnlöshet).
  Om biverkningar uppträder sker det vanligen i början av behandlingen och kan sen försvinna.
  Om du får besvär av biverkningar eller observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.


  5. FÖRVARING AV Zolpidem Alpharma
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras i originalförpackningen.
  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.


  Källförteckning:
  Fass


Working...
X