Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lergigan

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Lergigan

  Lergigan mite 5 mg, Lergigan 25 mg, Lergigan forte 50 mg

  Filmdragerade tabletter 5 mg, 25 mg resp 50 mg
  Användarinformation

  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på etiketten på läkemedelsförpackningen.
  Vad innehåller Lergigan mite 5 mg, Lergigan 25 mg, Lergigan forte 50 mg?

  Verksamt ämne: En tablett innehåller prometazinhydroklorid 5 mg, 25 mg, resp. 50 mg
  Övriga innehållsämnen: Titandioxid (färgämne E171), glycerol, vaniljarom, magnesiumstearat, sorbitanoleat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, etylcellulosa, hydroxypropylcellulosa, makrogol 8000, krospovidon (ingår ej i Lergigan mite).
  Lergigan mite innehåller även natriumstärkelseglykolat.
  Hur verkar Lergigan mite 5 mg, Lergigan 25 mg, Lergigan forte 50 mg?

  Lergigan/Lergigan mite/Lergigan forte blockerar effekten av histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader och som bland annat utlöser klåda vid allergiska reaktioner. Liksom många histaminblockerande ämnen har Lergigan/Lergigan mite/Lergigan forte även en lugnande effekt. Lergigan/Lergigan mite/Lergigan forte är inte beroendeframkallande.
  Innehavare av försäljningstillstånd

  Recip AB
  Box 906
  170 09 Solna
  Telefon 020-35 05 05 (Kundinformation)
  Vad används Lergigan mite 5 mg, Lergigan 25 mg, Lergigan forte 50 mg för?

  Lergigan/Lergigan mite/Lergigan forte används mot spänning och ångest vid nervösa besvär och alkoholmissbruk. Sömnrubbningar. Svår oro. Som lugnande medel före operation och tandingrepp. Rörelsesjuka, till exempel sjösjuka. Hudklåda och allergier. Illamående och yrsel. Överdriven upprymdhet.
  Att tänka på innan och under tiden du använder Lergigan mite 5 mg, Lergigan 25 mg, Lergigan forte 50 mg

  Om Du lider av förstorad prostata, förträngning av urinröret, förträngning av nedre magmunnen och tolvfingertarmen (pyloroduodenal obstruktion), gulsot eller myasthenia gravis (svår muskelsvaghet) bör Du rådgöra med läkare innan behandling med Lergigan/Lergigan mite/Lergigan forte påbörjas.
  På grund av muntorrhet (som är en vanlig biverkan) föreligger risk för tand- och munslemhinneskador, speciellt vid längre tids användning. Man ska därför borsta tänderna noggrant med fluortandkräm två gånger dagligen.
  Behandling med Lergigan/Lergigan mite/Lergigan forte kan medföra problem för kontaktlinsbärare på grund av minskat tårflöde.
  Graviditet

  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.
  Amning

  Okänt om Lergigan/Lergigan mite/Lergigan forte går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.
  Trafikvarning

  Vid behandling med Lergigan/Lergigan mite/Lergigan forte kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.
  Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vad skall du undvika när du använder Lergigan mite 5 mg, Lergigan 25 mg, Lergigan forte 50 mg

  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering, t ex vissa lugnande och ångestdämpande medel och sömntabletter.
  Samtidigt bruk av alkohol bör undvikas på grund av risk för förstärkt läkemedelseffekt.
  Hur ska du använda Lergigan mite 5 mg, Lergigan 25 mg, Lergigan forte 50 mg

  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för varje patient. Vanlig dos av tabletterna är:
  Nervösa tillstånd: Vuxna: 5-50 mg 1-3 gånger dagligen. Barn: 2-5 år: 5 mg 1-3 gånger dagligen, barn 5-12 år: 10 mg 1-3 gånger dagligen.
  Allvarliga orostillstånd och hyperaktivitet: Vuxna: 25-50 mg, upp till 400-500 mg per dygn.
  Sömnrubbningar: Vuxna: 25-50 mg till natten. Barn 2-5 år: 5-20 mg till natten, barn 5-12 år: 20-25 mg till natten. Ibland görs uppehåll i medicineringen var tredje eller var fjärde natt.
  Rörelsesjuka: Vuxna: 25 mg kvällen före resan. Barn 2-5 år: 5 mg 1-3 gånger dagligen, barn 5-12 år: 10 mg 1-3 gånger dagligen.
  Allergiska tillstånd: Vuxna: 25(-50) mg till natten. Barn 2-5 år: 5 mg 1-3 gånger dagligen, barn 5-12 år: 10 mg 1-3 gånger dagligen.
  Vad händer om du tagit för stor dos?

  Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).
  Vilka biverkningar kan Lergigan mite 5 mg, Lergigan 25 mg, Lergigan forte 50 mg ge?

  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Dåsighet. Muntorrhet. Då Lergigan tas till natten kan man känna sig litet dåsig på morgonen efter. Detta försvinner efter några dagars behandling.
  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): Svårigheter att kasta vatten. Förstoppning. Svårigheter för ögat att ställa om mellan när- och fjärrsyn. Minskat tårflöde.
  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Gulsot utan tecken på leverskada.
  Hur ska Lergigan mite 5 mg, Lergigan 25 mg, Lergigan forte 50 mg förvaras?

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Användes före det utgångsdatum som finns på förpackningen.
  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
  Tom förpackning kan återvinnas via förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

  Källa: FASS
Working...
X