Announcement

Collapse
No announcement yet.

Kursmatrial enneagrammet Göteborg 15/6

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Kursmatrial enneagrammet Göteborg 15/6

  Du har säkert undrat över vad som får dig att agera som du gör. Du kanske har ett jämnt humör eller så kanske du tycker om att argumentera. Kanske finns det en stark drivkraft inom dig att göra karriär eller så kanske du inte alls har den där tävlingsinstinkten. Tillhör du de som tycker om att stå i centrum eller är du en tystlåten person som föredrar att hålla låg profil? Jag tror ändå att du är nyfiken på hur det kommer sig att du är just den du är.

  Flera böcker har den senaste tiden publicerats där olika personlighetstyper beskrivits. Den ursprungliga kunskapen kommer från något som kallas Eneagram. Ordet Eneagram kommer från det grekiska ordet Enea som betyder nio och gram som betyder modell. Det är en geometrisk figur som representerar nio olika personlighetstyper och deras komplexa relationer. Det är också ett av de mest omfattande och innehållsrika system som finns inom den moderna psykologin.


  Delar av Eneagrammet, liksom symbolen, härstammar från antiken. Man kan säga att det växt fram en syntes av antikens kunskaper och upptäckterna inom den moderna psykologin. Kunskaperna om de nio olika personlighetstyperna har utvecklats och sammanställts av Drama Center. Detta material används i ett program för personlighetsutveckling – Advanced Character Study – ACS. Man har också hämtat inspiration från bl.a. kognitiv terapi, typologi, bioenergi och healing.

  Jag har valt att strukturera materialet i tre delar:
  • En inledning som kortfattat beskriver personlighetstypologin historiskt och på vilka grundvalar ACS vilar på.
  • I del två finner du en ytlig analys av de olika personligheterna och deras mönster samt en del råd som kan vara bra att tänka på.
  • Del tre belyser varje karaktärs psykologiska bakgrund, farhågor, svaga/starka sidor m.m. lite mer ingående
  Din förmåga att förstå dig själv är en av de viktigaste egenskaperna du kan utveckla. Lycka och framgång i ditt privatliv såväl som i din karriär är också direkt sammankopplat med din förmåga att komma överens med andra. Hur väl du kommer överens med andra är direkt sammankopplat till hur väl du förstår dig själv, ditt uppförande, dina motiv och dina värderingar.


  När du lärt känna dig själv, kommer du att ha förmågan att förstå dina rädslor, dina önskningar, ditt beteende, dina typiska reaktioner och dina starka och svaga områden. Du kommer att kunna skapa ett nytt förhållande till dig själv – ett förhållande som inte är fördömande utan som bygger på acceptans och medkänsla. Som ett resultat av att du lärt känna dig själv, kommer du också att ha mycket lättare för att bättre förstå andras motiv och benägenheter. Du kommer följaktligen att få en stabilare grund att bygga dina relationer på. Detta gäller alla områden i livet. Att arbeta sig igenom detta system är som att ta på sig ett par nya glasögon. Du kommer att få möjlighet att se dig själv och andra med helt nya ögon.

  Vi kommer att ta upp de mest nyttiga, användbara och praktiska upptäckterna inom den västerländska moderna psykologin. Vi belyser även de djupaste insikterna av österländsk visdom. Ju mer du lär dig av det här systemet – ju mer kommer du att inse hur givande det är. Det är väldigt användbart inom alla områden – i privatlivet såväl som i yrkeslivet. Det är lätt att lära sig och ju mer du lär dig, ju mer kommer du se att det finns mer att upptäcka. Det är ett fantastiskt redskap för personlighetsutveckling.

  Eneagrammet var länge ett underground–fenomen. De fyrtiotal böcker som finns på marknaden har sålts i över en miljon exemplar, på en mängd olika språk. Men trots att kunskapen om Eneagrammet har funnits i USA och runt om i världen sedan tidiga sjuttiotalet, har de flesta ändå inte hört talas om det. Den information som vi har idag är bara en början.

  Det är fortfarande ovanligt att man använder Eneagrammet i olika kurser som rör personlighetsutveckling. En anledning till det är att det inte går ut på eller lovar att man kan lösa problem över en natt. Det finns många tekniker som ger snabba resultat. Andra tekniker däremot är konstruerade så att vi ska komma till större insikt och förståelse om oss själva. ACS tvingar dig att gå djupare in i dig själv och det tar längre tid. Du ger dig in i djupet av ditt inre och får därmed en klar bild av vem du är. Du skaffar dig också kunskap om vad som står i vägen för att du ska kunna leva ett mer harmoniskt och behagligt liv. ACS besparar dig en massa frustration och hjälper dig att finna din sanna utvecklingspotential.

  ACS hjälper dig också att förstå hur ditt psyke fungerar. Det kommer att vara förvånande, spännande, generande, roligt men framför allt stärkande för dig. ACS tillåter dig och ger dig möjligheten att vara dig själv – ditt bästa jag. Det hjälper dig att se och acceptera vem du är. Ju mer du lär känna dig själv och vänjer dig vid självobservation kommer ditt liv att förändras på många områden. Det gäller privatlivet, yrkeslivet och dina förhållanden.

  En annan aspekt med ACS är att dina motiv avslöjas och visar dig att trots alla de dumheter som vi alla gör, så finns det något behov inom oss som vill komma fram. Vi vill känna oss älskade, accepterade, säkra, glada eller harmoniska. När vi stöter på problem som hindrar oss från att nå dessa mål beror det på självdestruktiva mönster som vi lärt oss som barn. Genom ACS lär du dig att befria dig från dina självdestruktiva mönster. Insikt och förståelse om dig själv ger dig verkligen möjligheten att förändra ditt liv och även hjälpa andra att förändra sina liv.

  ACS–programmet är unikt på så sätt att man inte ser olika personlighetstyper som statiska och oföränderliga, utan som flexibla och flytande precis som vi människor är. Här finns hela skalan när det gäller mänskligt beteende. Det kan handla om allt från det vardagligt normala till väldigt välfungerande stadier. Eftersom människans beteende är så väl grundat, erbjuder det här systemet oss en mängd insikter om olika alternativa tillvägagångssätt, som gör att vi kan växa och förändra oss själva.

  De insikter som du kommer att få genom det här materialet kommer att hjälpa dig att komma överens med din familj, dina vänner, dina kollegor och affärsrelationer mycket bättre. Deras uppträdande – som ibland kan upplevas som motsägelsefullt – kommer plötsligt att vara mer förståeligt för dig. Du kommer att kunna se hur allt hänger ihop i ett sammanhängande mönster. ACS ger dig kunskaper om hela skalan av mänskligt beteende – alltifrån det friska, genomsnittliga till det mindre friska beteendemönstret. Du lär dig att bättre förutse hur andra kommer att reagera i olika situationer.

  Allt fler företagsledare använder sig av olika program i personlighetsutveckling för att förändra arbetsplatsen. Det moderna informationssamhället som vi nu lever i har fört med sig en hel del nya utmaningar. Omvärldens snabba förändringar ställer större krav på flexibilitet och samarbete på alla nivåer. Man måste också ha ingående kunskaper om företagets styrkor och svagheter för att kunna göra förändringar. De här kraven är omöjliga att tillgodose, om det inte finns en förståelse för hur motivation, tillgångar, ansvarskänsla och personliga krafter fungerar hos företagets mest värdefulla tillgångar, nämligen de anställda.

  Här är några exempel på hur ACS-programmet kan användas:
  • Att kunna anställa rätt person till ett speciellt arbete
  • Lära ledningen i företaget hur de ska leda sina anställda på ett effektivare sätt
  • Utkristallisera företagets image
  • Bygga upp en ännu mer lönsam säljavdelning
  Eftersom ACS är ett praktiskt verktyg, så kan det användas för att utveckla exempelvis team-andan, säljfunktionen, markandsföringen och/eller kommunikationen. ACS är även användbart när det gäller konfliktlösning. Det genomskådar det som tycks vara tusentals av slumpartade egenskaper till det som är det väsentliga i människans natur. Vi lär känna våra begränsningar och våra möjligheter, vår bräcklighet och vår styrka. ACS visar oss vilka vi är och vilka vi kan bli. Under den förunderliga och märkliga resan påminns vi om att vi kan ha ett rikt och fantastiskt liv om vi är villiga att sluta upp med våra självdestruktiva vanor. Det handlar om att börja tro på oss själva, så som vi verkligen är.

  Även om ACS kan verka komplicerat är det faktiskt mycket enkelt. Det innehåller nio tydliga personlighetstyper med var sitt nummer. En av de viktigaste sakerna är att förstå att alla de nio olika typerna till viss grad verkar i oss.

  Vi tar till oss en av personlighetstyperna därför att vårt medvetande har blivit format på ett speciellt sätt under vår barndom. På så sätt utgår vi utifrån en sorts ”grund- personlighetstyp”. Vi har lärt oss att använda denna när vi ska klara av olika prövningar som vi möter i livet. Men resten av de åtta personlighetstyperna är en potential – en tillgång som innehåller viktiga och outforskade delar av oss.

  De nio olika typerna i ACS är inte statiska. De är öppna system som reflekterar både vår psykologiska tillväxt och vårt potentiella förfall. Ett fantastiskt särdrag hos ACS är att det kan förutsäga hur varje personlighetstyp kommer att reagera under ökad stress och oro. ACS kan också förutsäga hur varje typ kommer att integrera till en helhet när han/hon arbetar sig igenom sin rädsla och ängslan och släpper de gamla självdestruktiva vanorna. Naturligtvis är förmågan att kunna förutse beteendemönster något som är användbart inom många olika områden.

  Hur klarar vi av det här? Svaret ligger i mönstret av linjer inom cirkeln i Eneagram–symbolen. Dessa linjer binder ihop de olika numren i en sekvens som indikerar den riktning som var och en av de nio personlighetstyperna har, ifråga om integration och disintegration. De olika linjerna visar om du utvecklas till att bli allt friskare eller sjukare. Allt eftersom du blir friskare kommer du att växa och utvecklas på speciella förutsägbara sätt. Eller om du blir ohälsosam kommer du att förfalla på förutsägbara sätt. Vi kan förutsäga detta då sundhet och ohälsosamhet är naturliga delar som ligger nedärvda i vår grundpersonlighetstyp. Vi kommer att diskutera detta mer på djupet, när vi kommer att presentera var och en av de olika typerna.

  Kom ihåg att oavsett vilken personlighetstyp du än är, så är influenserna av både integration och disintegration viktiga.

  Det finns olika sätt att gruppera de olika nio personlighetstyperna i ACS. Den vanligaste är genom grupper av tre, som relaterar till tre olika centrum av mänsklig intelligens – nämligen känslor, tänkande och intuitioner. Eneagrammet visar, att människor vanligtvis är styrda av en obalans i någon av dessa tre centrum. Kanske är till exempel de som tillhör nummer fyra obalanserade i sina känslor, medan sjuorna är obalanserade i sitt handlingscentrum. Var och en av typerna utvecklas i ett försök att kompensera denna obalans.

  Som du märker, så kan allt det här förefalla väldigt abstrakt, men det ger oss faktiskt en väldigt viktig och praktisk information. Faktum är att om vi förstår hur vi agerar när vi är obalanserade har vi nyckeln till hur vi ska upptäcka vår personlighetsstruktur och hur vi genom denna upptäckt kan utvecklas.

  ACS består av tre grundtyper:
  • Känslotriaden. Typerna två, tre och fyra är de känslomässigt bärande typerna.
  • Det finns också tre typer i handlingstriaden – typerna, fem, sex och sju, som är de tankebärande typerna
  • Och tre typer i relationstriaden – typerna åtta, nio och ett.
  De tre olika personlighetstyperna i de olika triaderna delar gemensamma teman beträffande sina sätt att hantera sin obalans. Om du lär dig att förstå dessa triader, kommer du också att förstå de centrala dynamikerna hos varje typ, samtidigt som du kommer att förstå hur, var och en av typerna relaterar till helheten i ACS.

  Låt oss titta närmare på triaderna och se hur dessa fungerar. Den första triaden, som inkluderar typerna två, tre och fyra kallas för känslotriaden. Hos dessa personlighetstyper ligger obalansen i det emotionella centrat. Alla dessa tre typer har problem när deras självidentitet ifrågasätts.


  Känslotriaden

  Tvåorna skapar en bild av sig själva som osjälviska och kärleksfulla. De övertygar sig själva om att de inte har några direkta behov. De är först och främst till för andra. Tvåorna koncentrerar sig på sina positiva känslor och trycker undan känslor av vrede, frustration och självupptagenhet. När de blir mer ohälsosamma, pratar de mer om att hjälpa andra. Det leder till att de lätt faller in i martyrrollen.

  Treorna försöker hela tiden anpassa sin image av sig själva till behovet i den speciella situationen. Eftersom de främst har blivit belönade och bekräftade på grund av sina handlingar, så har de lärt sig att vara det som de tror att andra vill att de ska vara. För att klara av att vara det som de tror att andra vill att de ska vara, måste de helt åsidosätta sina egna känslor. Tillslut kan det leda till att treorna förlorar kontakt med sina egna känslor och den innersta kärnan.

  Fyrorna däremot menar att de är raka motsatsen till vad alla andra är. De tycker att omgivningen oftast missförstår dem. Då tvåorna ser till att koncentrera sig på sina positiva känslor, gör fyrorna raka motsatsen. Sorg, melankoli och längtan är en stor del av fyrornas självimage. Att känna glädje och optimism är lika främmande för fyrorna, som mörka och negativa känslor är för tvåorna.

  Alla dessa tre typer har problem med fiendeskap, när deras självideal ifrågasätts på något sätt.


  Handlingstriaden

  Nästa triad som består av femmor, sexor och sjuor kallas för handlingstriaden. Dessa typer har en obalans i tankecentrat. De tenderar också att ha problem med rädsla, ängslan och osäkerhet.

  Femmor fruktar att de inte är kapabla att utföra saker väl nog. Mycket av deras tid går därför åt till att förbereda sig själva att våga utföra saker. De tänker och studerar och planerar istället för att våga utföra. De uppfattar världen och andra människor som överväldigande och hotfulla. Därför drar de sig tillbaka för att känna sig tryggare.

  Sexorna tvivlar på sin förmåga att ta egna initiativ och sin förmåga att utföra saker utan stöd från omgivningen. Sexor tvivlar på sig själva. De vänder sig därför till andra för att få sina idéer, tankar och handlingar bekräftade, innan de ingår i allianser med andra för att känna sig säkrare. Tyvärr kan sexorna även bli mycket osäkra på dem som de allierat sig med och tvivlar på att de alltid kommer att finnas där för att stödja dem.

  Sjuor tenderar att göra för mycket. De tar på sig alldeles för mycket arbete och erfarenheter och hinner därför inte att tillgodogöra sig allt. I motsats till femmorna som fruktar världen utanför sig själva, så fruktar sjuorna istället smärtan och ängslan inom sig själva. Detta genom att kasta sig ut i världen och aktivera sig själva så mycket som möjligt. Deras sätt att engagera sig i spännande framtidsplaner och möjligheter, är ett sätt för dem att fly från ängslan och rädsla. Sjuor känner sig säkra så länge de är på väg mot något och har svårt för att vara tystlåtna eller ensamma under en längre tid.


  Relationstriaden

  Den tredje och sista triaden omfattar personlighetstyperna åtta, nio och ett, och den kallas för relationstriaden. Alla dessa typer är först och främst obalanserade i sina instinkter och har problem att relatera till sin omgivning på ett balanserat sätt. Det som huvudsakligen kännetecknar den här triaden är aggression och undertryckande.

  Åttorna har svårt att relatera till sin omgivning, eftersom de försöker kontrollera den. Åttorna vill inte vara beroende eller låta sig påverkas av omvärlden. Därför gör de allt för att trycka undan rädsla och sårbarhet hos sig själva. De använder då sin aggressivitet för att dominera och kontrollera sin omgivning. I och med att de trycker undan sina mjukare sidor, så är det svårt för åttorna att vara riktigt nära någon annan eller att kunna lita på någon annan.

  Niorna har också svårt att relatera till omvärlden. De motarbetar den, såväl som sin inre ängslan och rädsla. De vill att deras verklighet ska vara lugn och behaglig och fri från konflikter och problem. För att se till att deras inre och yttre värld behåller lugn och harmoni, så trycker de undan sin ilska och aggressivitet. I förlängningen leder detta till att de trycker undan sin egen identitet och sin egen individualitet. Man skulle kunna säga att niorna försöker att kontrollera världen genom att ignorera det som får dem att känna sig obekväma.

  Ettorna har svårt att relatera till omvärlden, därför att de motarbetar sin inre värld – speciellt sina instinkter och aggressioner. Ettorna vill att deras inre liv skall vara konsekvent och i ordning. Det leder till att de gör allt för att undantrycka de sidor av sig själva som inte överensstämmer med ideal-jaget. De blir arga på sig själva när de inte gör sådant som stämmer överens med deras idealbild av sig själva. De kan också bli aggressiva mot andra när de känner att deras självkontroll är hotad av andras uppförande. Ironiskt nog är det så att ju mer ettorna försöker att kontrollera sig själva, ju mer okontrollerade blir de.

  Kanske kan du identifiera din egen personlighetstyp genom dessa korta introduktioner. Om du kan identifiera din huvudgrupp, kan du sedan arbeta vidare med att hitta dina andra influenser.  Personlighetstyp 2:

  Den omtänksamma, hjälpsamma, ägande och manipulativa personen

  Utökad profil

  Hälsosam: Hälsosamma tvåor är empatiska, känner medlidande och är fulla av känslor för andra. De sätter sig själva i andras ställe, tar hand om och bryr sig om andras behov. De är uppriktiga, varmhjärtade, uppskattande och uppmuntrande. Ofta går de gärna in i en föräldraroll och ser det goda i andra som de kanske inte ser i sig själva. Service är viktigt. De är extremt generösa, givande och hjälpsamma. Eftersom de är älskande och tankfulla, ger dem folk vad de verkligen behöver – även om det innebär extra besvär för dem själva.

  Som bäst: De känner det som ett privilegium att finnas i andra människors liv. Man kan kalla dem "helgonlika", djupt medmänskliga och ödmjuka "barmhärtiga samariter".

  Genomsnittlig: Genomsnittliga tvåor börjar tala mer om sina känslor än att hjälpa andra. "Kärlek" är deras främsta värdering och de talar om det ständigt. De blir känslomässigt demonstrativa (teatraliska), översvallande, för vänskapliga, fulla av "goda intentioner" för allting. De måste vara behövda, surrar runt och lägger sig i andras förehavanden under förklädnad av att vara en "vän som bryr sig''. Tvåorna vill att folk ska vara beroende av dem, hålla dem informerade om allting och komma till dem för tillåtelse och råd. De tenderar att överskatta det som de gör för andra och känner att andra är skyldi­ga dem för allt de fått. De är övermodiga, högdragna och egenmäktiga.

  Ohälsosam: När tvåorna känner sig icke uppskattade, blir de stötta och klagar bittert. De blir manipulativa och självtjänande, dominerar folk och spelar på deras skuld och svagheter. De börjar uttrycka förringande och nedsättande kommentarer och blir gradvis tvingande och dominerande. De tycker sig ha rätt till allt de vill ha. Gamla tjänster måste återgäldas. Pengar ska ges som tecken på tacksamhet och de kräver speciella favörer. Undertryckt ilska blir tydligare i psykosomatiska problem.

  Riktning för upplösning: Ohälsosamma tvåor blir bittra och arga över den otacksamma behandling de känner att de får av andra. De kan bli hypokondriker eller spela rollen av martyrer, som har lidit på grund av sitt goda arbete. När de rör sig mot åtta, slår de mot dem som inte har reagerat på dem som de önskat. Urartade tvåor kan bli fysiskt våldsamma – oftast mot de närmaste, som de tror att de bara har de vän­ligaste känslorna för.

  Riktning för integration: När hälsosamma tvåor går mot fyra, kommer de i kontakt med sina djupa känslor och blir medvetna om hur de verkligen känner. De blir känslomässigt ärliga och erkänner sina aggressioner och underliggande motiv. De inser att de inte behöver vara allt igenom goda för att bli älskade. Deras relationer blir mer ärliga, mänskliga, ömsesidiga och tillfredsställande.

  Barndomsursprung: Ambivalent identifierade med fadern eller en fadersfigur. Nyckelelementet är att tvåor lärde sig att passa in i familjen genom att tjäna andra för att få uppskattning. Till att börja med gällde det fadern.

  Grundläggande farhågor: Att vara oälskade och oönskade.

  Grundläggande önskemål: Att vara älskade.

  Andrahandsmotiveringar: Tvåor vill uttrycka sina känslor för andra, hjälpa människor, uppskattas för vad de gjort, vara en viktig influens för andra, vara nödvändiga för andra, kontrollera andra och berättiga de krav de ställer på andra.

  Hälsosam självkänsla: "Jag är en kärleksfull person som bryr mig."

  Glömda klagomål: "Jag älskar alltid, även om folk inte älskar mig lika mycket.”

  Nyckelförsvarsmekanism: Identifikation, reaktionsfornation och förnekande.

  Karaktäristisk frestelse: Att tro att de alltid har goda intentioner – helt utan dolda motiv eller egna känslomässiga behov.

  Karaktäristisk last: Högfärd. Den slags stolthet som tvåor får, särskilt när de får tillfredsställelse av sina dygder. Det rör sig om en sorts godhet som syftar till att dra till sig uppmärksamhet.

  Karaktäristisk dygd: Osjälvisk välgörenhet. Väldigt hälsosamma tvåor älskar andra oegennyttigt, utan en tanke på sig själva. De behöver inte bli tackade eller belönade eller ens få ett bra anseende och uppskattning från dem som de gör saker för.

  Försonande drag: Trots växande stolthet och dryghet kan genomsnittliga tvåor fortfarande ha tillräckligt med genuin empati för andra. Den förhindrar dem från att urarta mot manipulation och tvingande beteende. Deras hälsosamma kapacitet att identifiera sig med andra kan fungera som en katalysator som hjälper dem att återvända till hälsosammare attityder och beteenden.

  Strukturella mönster: Nyckeln är indirekthet. Personliga behov och önskemål uttrycks indirekt – genom tjänster till andra. Behov som inte erkänts, förtäckta krav och dolda motiv orsakar spänningar och konflikter mellan deras älskande, empatiska, positiva känslor och deras omedvetna bitterheter och aggressioner. Ofta riktar de sig mot samma personer. Dessa inre konflikter kan yttra sig som aggressivt beteende mot andra såväl som mot sig själva. Även om deras inre konflikter medvetet undertrycks, tar deras aggressiva impulser ut sin rätt på ett omedvetet plan.

  Oundvikliga konsekvenser: Ohälsosamma tvåor förlorar oundvikligen sina grundläggande önskemål (att vara älskade) medan de drar på sig sina grundläggande farhågor (att de är oälskade och oönskade). Ju mer manipulativa och tvingande de blir och ju mer dominerande och uppblåsta av dryghet de blir, desto mindre står andra ut med att vara i deras omgivning.

  Det viktigaste för tvåor att komma ihåg, är att om de hävdar att de är älskande och bara vill tjäna andra så har de anslutit sig till det allra högsta idealet. De kommer att dömas därefter. I det ögonblick som de börjar påkalla uppmärksamhet till sig själva eller förvänta sig hyllningar, går de i fel riktning och blir bara frustrerade och lider som resultat.  Personlighetstyp tre:

  Motivatorn - den självsäkra, ambitiösa, narcissistiska och psykopatiska personen

  Utökad profil

  Hälsosam: Treor är självsäkra, känner sig önskvärda och njuter av en hög självaktning. De tror på sig själva och sitt eget värde. De är ambitiösa och arbetar ständigt på att förbättra sig själva. De blir ofta enastående på något sätt – verkligt beundransvärda – mänskliga ideal. De är fria och har vitt beundrade egenskaper.

  Som bäst: Treor accepterar sina begränsningar och lever inom dem, inom sitt eget "centrum".

  Genomsnittlig: Genomsnittliga treor börjar bli tävlingsmässigt engagerade för att höja sig över andra. De jämför sig ständigt med andra i jakt på framgång, status och prestige. De blir sociala klättrare för vilka exklusivitet, karriär och att vara en "vinnare" är viktigt. De är pragmatiska, målinriktade och effektiva, men också kalkylerande och oberörda under den kyliga ytan. De bryr sig mycket om hur de upplevs av andra. De är noga med sin trovärdighet för att ge rätt bild av sig själva och säga rätt saker. De förpackar sig själva i enlighet med omgivningens förväntningar.

  Ohälsosam: Då treorna fruktar misslyckande och förnedring, kan ohälsosamma treor vara utnyttjande och opportunistiska. De kan använda andra, bara för att vara kvar på toppen. Sjabbiga, omoraliska, patologiska lögnare drar fördel av andra på alla sätt de kan. Ohälsosamma treor kan vara helt opålitliga, ondskefullt saboterande och bedra andra människor.

  Riktning för upplösning: Ohälsosamma treor blir ondskefulla, inställda på att förstöra för andra och uppslukade av sin fientlighet. De inser plötsligt, att de har gått för långt och "stänger av" sina känslor. När de går mot nio, tar treor under upplösning avstånd från sina fientliga känslor. Resultatet blir att de inte känner någonting.

  Riktning för integration: När hälsosamma treor går mot sex, blir de engagerade i andra. Deras kärlek till någon annan skapar paradoxalt nog mer värde inom dem. Intresserade treor blir verkliga – mer genuina och utvecklade. De är inte längre tävlande utan samarbetar. De är inte längre falskt överlägsna utan jämlika och tenderar inte längre att utnyttja människor. De engagerar sig i andra och deras välbefinnande.

  Barndomsursprung: Positivt identifierade med modern eller en modersfigur. Det viktiga elementet är att treor lärde sig hög självuppskattning och förväntar sig därför uppmärksamhet från andra än bara sina mödrar.

  Grundläggande farhågor: Att bli bortstötta.

  Grundläggande önskemål: Att bli accepterade.

  Andrahandsmotiveringar: Treor vill förbättra sig själva genom att höja sig över andra och skilja sig från mängden. De vill få uppmärksamhet, bli beundrade, göra intryck på andra. De är beredda att göra vad som helst för att hålla sig på topp och förstöra för andra, om de inte själva kan vara överlägsna.

  Hälsosam självkänsla: "Jag är en önskvärd och beundransvärd person."

  Gömda klagomål: "Jag är en överlägsen person och andra människor är avundsjuka på mig."

  Nyckelförsvarsmekanism: Undertryckande, projicering och förskjutning.

  Karaktäristisk frestelse: Att tävla med andra. Genomsnittliga treor vill skilja sig själva från andra på något sätt för att uppehålla sin höga självuppskattning och känsla av överlägsenhet.

  Karaktäristisk last: Slöhet i självutvecklingen. Genomsnittliga treor utvecklar sin image och perfektionen av sin "förpackning" snarare än sig själva. (Andra författare listar "bedräglighet" som treornas last, vilket är riktigt. Under detta lig­ger dock slöhet i personlig självutveckling.)

  Karaktäristisk dygd: Riktig självkärlek.

  Försonande drag: Trots ökande narcissism och arrogans, kan genomsnittliga treors önskan att bli accepterade av andra, förhindra dem från att urarta vidare mot att utnyttja och vara fientliga mot andra.

  Strukturella mönster: Nyckeln är förändringsbarhet. Treor formar sina identi­teter och samspelar med andra genom att anpassa sig till folk. De svarar på andras förväntningar och anpassar sig till det "ansvar" de får. Under vad som verkar vara en högst funktionell, oberoende fasad, är genomsnittliga till ohälsosamma treor förtäckt beroende av andras acceptans. De vill ha så mycket uppmärksamhet och bekräftelse som möjligt. Det inre mönstret för genomsnittliga treor är därför känslomässiga brister som döljs av en superb kapacitet för socialt samarbete och anpassning.

  Oundvikliga konsekvenser: Det oundvikliga resultatet av ett uppblåst ego är att treor förlorar sin grundläggande önskan (att bli accepterade) medan de garanterat drar på sig sin grundläggande farhåga (att bli bortstötta).

  Om treor går för långt i att göra falska hävdanden om sig själva, kommer de sannolikt att bli utsatta och falla på eget grepp. Bara till den grad att de förkroppsligar genuina värderingar kommer treor att bli genuint beundrade. Något som helst lägre än detta inviterar förödmjukelse och bortstötande.

  Personlighetstyp fyra:

  Konstnären - den kreativa, individualistiska, introverta och depressiva personen

  Utökad profil

  Hälsosam: Den som tillhör personlighetstyp fyra är introspektiv, självmedveten, "söker efter sig själv'' och är i bra kontakt med känslor och inre impulser. De är känslosamma och intuitiva både mot sig själva och andra. Fyrorna uppskattar att vara ensamma, tar sig tid att låta omedvetna impulser komma upp till ytan och medvetandet.De vågar avslöja och driva med sig själva. De är också känslosamma och autentiska personer.

  Som bäst: Djupgående kreativa, utrycker det personliga och det universala, gärna i ett inspirerat konstnärligt arbete. På det personliga planet blir de pånyttfödande och självförnyande. De besitter en självskapande förmåga och är förmögna att transformera alla sina erfarenheter till något värdefullt.

  Genomsnittlig: Snarare än att riskera att uttrycka sig själva, börjar genomsnittliga fyror ta en artistisk, estetisk och romantisk orientering i livet. De har då möjlighet att avslöja sina personliga känslor genom något vackert. De börjar ifrågasätta sitt jag (självtvivel) och tar allting personligt. De känner att de är "annorlunda", "outsiders'', lynniga, lättsårade och emotionellt sårbara. De längtar efter att slita sig loss från självmedvetandet och det melankoliska lidande som det medför. De känner sig mer och mer annorlunda gentemot andra och undandrar sig därför från att leva som andra gör. Självömkande leder till olika sorters självöverseende som kan bli dekadent. De flyr in i en värld av drömmar, illusioner och orealistiska förväntningar.

  Ohälsosam: Om deras drömmar, fantasier och förväntningar går i stöpet, blir ohälsosamma fyror arga på sig själva och djupt deprimerade. De kan känna skam över sig själva och alienerade på grund av självhämningar och emotionell paralysering. Deras plåga i form av självförakt, självhat, självförebråelser, morbida tankar och misslyckanden kan bli en källa till vittrande självanklagelser. De kan missbruka alkohol eller droger för att fly från sitt förkrossande negativa självhat. I extrema fall är ett känslomässigt sammanbrott troligt.


  Riktning för upplösning: Ohälsosamma fyror hatar sig själva och kan förstöra också de relationer som de är beroende av. De kan leva med sina föräldrar eller med en vän eller bli institutionaliserade – antingen tills de får den professionella hjälp de behöver eller tills de skadar sig eller begår självmord.

  Riktning för integration: När hälsosamma fyror går mot typ ett, överträffar de sin självmedvetenhet och sin introverthet. De blir inte längre kontrollerade av sina ständigt skiftande känslor. De handlar efter objektiva principer snarare än subjektiva stämningar. I stället för att vara självtillåtande blir de mer självdisciplinerade. Genom att lära sig självdisciplin, är de förmögna att dela med sig av sina emotionella rikedomar till andra.

  Barndomsursprung: Fyrorna är negativt identifierade med båda föräldrarna och känner sig övergivna eller missförstådda av dem på något sätt. Nyckelelementet i deras tidiga formande är att de i brist på rollmodeller har tvingats skapa sin egen identitet genom att se inåt till sina känslor och föreställningar.

  Grundläggande farhågor: Att vara bristfällig eller inadekvata på något sätt.

  Grundläggande önskemål: Att förstå (och "förverkliga") sig själva.

  Andrahandsmotiveringar: Att dra sig undan från folk, så att de kan sortera och skydda sina känslor. De behöver stå ut med sina känslor, innan de kan ta itu med något annat, att tillåta sig själva att ta igen det som de saknar i den verkliga världen.

  Hälsosam självkänsla: "Jag är en intuitiv, känslig person.''

  Gömda klagomål: "Jag är annorlunda från andra och jag känner att jag inte riktigt passar in."

  Nyckelförsvarsmekanism: Introjektion, förskjutning, vänder sig mot jaget.

  Karaktäristisk frestelse: Att överanvända sin fantasi i sökandet efter sig själv. Genomsnittliga till ohälsosamma fyror tror att de kommer att hitta sig själva och meningen med sina känslor genom att dra sig tillbaka till sina fantasier. Genom att bli upptagna av fantasier – hellre än att ta itu med verkligheten – drar de sig tillbaka till en imaginär värld. Där ger de sig själva tillåtelse att känna och vara vad som helst. Härigenom slösar de bort sin tid och energi på drömmar.


  Karaktäristisk last: Avundsjuka. Genomsnittliga till ohälsosamma fyror är avundsjuka på andra, för att de verkar leva så normalt.

  Karaktäristisk dygd: Hälsosamma fyror inser att de kan stå ut med livet. De förstår att de inte behöver bli så sårbara och stormdrivnaav varje känsla. Till och med negativa känslor kan göras till något positivt. Det kan ta tid för dem att komma till insikt, att de kan transformera allting till något beständigt och värdefullt.

  Försonande drag: Deras ärlighet mot sig själva kan förhindra dem från att urarta mer.

  Strukturella mönster: Nyckeln är subjektivitet och det genomgående mönstret består av konflikter mellan subjektiva känslor och impulser – och mellan behovet att uttrycka dem och hälla tillbaka dem. Självhämningarna hos fyror beror påaggressionen, som de riktar mot sig själva, för skulden de känner för att inte vara värda sina föräldrars kärlek. När de urartar är mönstret en spiral inåt, nedför nivåerna i utveckling, till ett ökande självinneslutet och negativt tillstånd tills de blir helt alienerade till andra.

  Oundvikliga konsekvenser: Fyror förlorar sina grundläggande önskemål (att förverkliga sig själva) medan de drar på sig sina grundläggande farhågor. Ju mer fyror "söker efter sig själva" desto mer förevi­gar de vanor som blir allt mer svåra att ändra på. Så fort de drar sig undan till fantasier och undviker att engagera sig på realistiska sätt, borde de inse att de är på fel väg. De förverkligar sig själva genom att involvera sig i den riktiga världen. De måste få ett aktivt, realistiskt intresse i sina egna liv – hur paradoxalt och underligt det än kan verka. Fyror vet dock vad det betyder. De måste sluta fantisera sitt liv och börja leva det.  Personlighetstyp Fem:

  Tänkaren - den kIarsynta, analytiska, excentriska och paranoida personen

  Utökad profil

  Hälsosam: Hälsosamma femmor har förmågan att observera allting med en extraordinär klarsynthet och insikt. De är mentalt alerta, nyfikna och äger en skarpsinnigt sökande intelligens. Femmor ställer rätt frågor eftersom de har en extraordinär god iakttagelseförmåga. De kan koncentrera sig, bli uppslukade av det som har fångat deras uppmärksamhet och förutse hur en serie händelser kommer att utfalla. De älskar att lära sig saker och blir ofta experter på något område. De är oberoende tänkare, uppfinningsrika och kläcker extremt värdefulla och originella idéer.

  Som bäst: Blir femmor upptäckare. De förstår världen på bredden, medan de penetrerar den ingående. De är visionärer, öppensinnade, tar in saker i sin helhet, i sin rätta kontext, drar de rätta sambanden, ser saker som de verkligen är. Femmor kan göra pionjärupptäckter av något helt nytt. De är ofta briljanta.

  Genomsnittlig: Genomsnittliga femmor blir specialiserade, analytiska, dissekerar alla saker intellektuellt, de gör gärna en ”vetenskap" av saker, blir lätt involverade i forskning, lärdom, samlar empiriska data och bygger teorier. När de spekulerar om komplicerade, abstrakta idéer, blir de mer avskilda, upptagna med tolkningar och möjligheter snarare än med faktiska data eller fakta. De fördjupar sig i detaljer, esoteriska ämnen och invecklade teorier. Ibland kan de få "svårt att se skogen för alla träd". De ser inte den riktiga och bredare kontexten. De kan bli "själar utan kropp”, aggressiva och försvara sig emot att bli känslomässigt involverade. De vill ha visshet om sina idéer så att de kan ha något säkert att hålla fast vid. De kan då tycka att andra drar förhastade slutsatser, tolkar fakta enligt sina teorier, blir inskränkande. Blir cyniska om andra inte håller med eftersom ”de är för dumma för att förstå”. Deras provocerande, extrema tolkningar kan innehålla värdefulla insikter, men också långsökta halvsanningar.

  Ohälsosam: Stöter bort all social kontakt, blir isolerade från människor och verkligheten. De blir mer och mer hemlighetsfulla, underliga, excentriska och mentalt inkapabla att fungera effektivt i sin miljö och omgivning.


  Riktning för upplösning: När de går mot sju blir de impulsiva och handlar oberäkneligt och hysteriskt. Att tänka för mycket har gett dem många problem, så de tänker inte längre utan handlar tanklöst. Urartade femmor blir instabila och hänsynslösa, gör utfall mot en synbar lösning på deras problem – även om de ofta gör mer skada än nytta för sig själva.

  Grundläggande farhågor integration: När hälsosamma femmor går mot åtta handlar de utifrån en insikt om sina egna bemästranden. De känner att de har lärt sig tillräckligt för att handla och leda andra med säkerhet. De inser också att medan de inte vet allting, vet de förmodligen mer än någon annan. De identifierar sig inte längre med sina teorier, utan med objekt i den verkliga världen.

  Barndomsursprung: Femmor är ambivalent identifierade med båda föräldrarna eller föräldrafigurerna. Nyckelelementet är att femmor känner sig osäkra på människor (vilket har sitt ursprung i ambivalens gentemot föräldrarna) och har lärt sig att försvara sig genom att vara medvetna om potentiella hot från andra.

  Grundläggande önskemål: Att förstå världen runt sig.

  Andrahandsmotiveringar: Femmor vill förstå allting, observera allting, ha intellektuell visshet, tolka allting enligt en förenande idé, stöta bort det som inte stämmer med deras idéer och isolera sig från allt som verkar hota dem.

  Hälsosam självkänsla: "Jag är en intelligent och mottaglig person."

  Gömda klagomål: "Jag är så smart att ingen annan kan förstå det jag förstår eller uppskatta det jag vet."

  Nyckelförsvarsmekanism: Förskjutning, projektion och isolering.

  Karaktäristisk frestelse: Att analysera allting. Genomsnittliga till ohälsosamma femmor tänker bokstavligen "för mycket" i opassande kategorier och omständigheter. De tror att genom att analysera allting, kommer de att få insikt och på så sätt kunna kontrollera sin omgivning genom att förutsäga vad som kommer att hända härnäst – och därefter kunna försvara sig mot det, om det är nödvändigt. Då genomsnittliga till ohälsosamma femmor abstraherar sig från verkligheten, blir de mer och mer fixerade på små detaljer tills de tappar allt perspektiv. Ohämmad analys är därför ett potentiellt förspel till störningar och paranoia.

  Karaktäristisk last: Girighet. Femmor är giriga efter kunskap. De vill ha sva­ret, så att de kan vara helt och hållet skyddade. De tror att inget kan överraska, hota eller övermanna dem om de förutser och skyddar sig.

  Karaktäristisk dygd: Förståelse. Det tillåter hälsosamma femmor att förstå både helheten och dess komponenter på samma gång. Många inser det viktiga med "att förstå allt, är att förlåta allt" i stället för att vara cyniska och isolerade från andra.

  Försonande drag: Trots sina överarbetade förklaringar och isolerande företag, kan genomsnittliga femmor inse att de håller på att föra in störningar i sitt tänkande snarare än att komma närmare riktiga slutsatser. Att förstå sin egen tankeprocess kan hindra dem från att urarta mer.

  Strukturella mönster: Nyckeln är engagemang. Tankevärlden är den arena som femmor vistas på. Därför är det inre tankemönstret riktat mot den yttre världen, men drivet av subjektiva impulser (inkluderande aggressioner): Deras tankevärld är mycket aktiv, starkt driven och ändå defensiv. När deras tankar blir överhettade så projicerar femmor omedvetet subjektiva idéer på sina intryck. Helhets­mönstret består av en paradoxal nyfikenhet och tillbakadragande.

  Oundvikliga konsekvenser: Om femmor slutar observera verkligheten och inte kollar sina idéer mot objektiva fakta, är de i fara för att bli helt inneslutna i sina egna idéer och förlora kontakten med verkligheten.  Personlighetstyp sex:

  Lojalisten - den sympatiska, lojala, pålitliga och masochistiska personen

  Utökad profil

  Hälsosam: Hälsosamma sexor kan locka fram starka känslomässiga reaktioner från andra. De är engagerande, tilltalande, älskvärda, vänliga, lekfulla och behagliga. Något som är viktigt för sexor är tillit och de vill gärna etablera permanenta relationer. De blir tillgivna och lojala mot dem som de identifierar sig med. Familj och vänner betyder mycket för dem, liksom känslan att de "hör hemma" någonstans.

  Som bäst: Blir självbejakande, litar på sig själva, oberoende men ändå symboliskt beroende av andra som jämlikar. Tron på sig själv leder till en positiv attityd som manifesterar sig i form av mod, ledarskap och kreativitet.

  Genomsnittlig: Genomsnittliga sexor börjar bli rädda för att ta beslut och ansvara för sig själva: De identifierar sig gärna med en auktoritetsfigur som de lyder. De börjar bli ambivalenta och reagera mot auktoriteten genom indirekt och passivt aggressivt beteende och ger motsägelsefulla, blandade signaler. Då spänningen ökar, blir de vresiga, negativt inställda och motsträviga. För att komma över tvivel och spänningar, blir de reaktionära och antar en tuff, upprorisk attityd för att kompensera den växande osäkerheten. De kan gå i försvarsställning med ett grupptänkande som: "vi mot dem''; blir ondsinta och bigotta, far ut mot vem som än verkar hota dem.

  Ohälsosam: De fruktar fördömande och förskjutande från auktoriteten om de har gått för långt eller om deras försvarsmekanismer har misslyckats. Ohälsosamma sexor känner sig mycket osäkra och blir klängigt beroende och nedvärderar sig själva med akuta känslor av underlägsenhet. De överreagerar på allt och överdriver sina problem. De kan bli extremt oroliga, känna sig jagade och attackerade av andra och tro att folk är "ute efter dem". Självbestraffande, patologiskt, masochistiskt beteende.


  Riktning för upplösning: Ohälsosamma sexor känner sig extremt oroliga och blir masochistiska. De fylls av känslor av underlägsenhet och värdelöshet. När de går mot tre slår de våldsamt mot andra både för att komma över sin känsla av underlägsenhet och för att såra personer som har sårat dem själva. Deras aggressioner visar sig nu på ett mycket farligare sätt, som psykopatiskt och sadistiskt våld.

  Riktning för integration: När hälsosamma sexor går mot nio, har de kommit över både sin ambivalens gentemot andra och sin tendens att överreagera på oro. De är mycket mer känslomässigt stabila och mottagliga och tillitsfulla för andra. De är mer fridfulla, säkra, generösa och avslappnade än någonsin.

  Barndomsursprung: Sexor har identifierat sig positivt med en fadersfigur. Nyckelelementet i deras utveckling är att sexor letar efter en auktoritetsfigur för säkerhet, uppskattning och belöning för lydnad. Hur som helst kräver deras självaktning, att de också lär sig att handla oberoende och lär sig att motstå att bli helt beroende av en yttre auktoritet. Det är detta som skapar den ambivalens som man hittar hos den genomsnittliga sexan.

  Grundläggande farhågor: Att bli övergivna och ensamma.

  Grundläggande önskemål: Att vara säkra.

  Andrahandsmotiveringar: Sexor vill vara omtyckta, få uppskattning, testa andras attityder, hävda sig själva för att komma över sina farhågor, få försäkran att deras auktoritetsfigur ska komma och hjälpa dem om de är rädda.

  Hälsosam självkänsla: "Jag är en sympatisk, pålitlig person."

  Gömda klagomål: "Jag är pålitlig och jag följer order, även om inte andra gör det."

  Nyckelförsvarsmekanism: Identifiering, förskjutning och projektion.

  Karaktäristisk frestelse: Att vara beroende av andra. Genomsnittliga till ohälsosamma sexor är i grunden beroende av andra för sin känslomässiga säkerhet. Att låta någon annan ta ansvaret, kommer på sikt att underminera självförtroendet.

  Karaktäristisk last: Slapphet i självtilliten. Sexor lägger inte sin energi på att bygga upp en bra självuppfattning och självtillit. Det är lättare att låta en auktoritet och beskyddare ta hand om dem. (Andra författare sätter "rädsla" som sexors last. Detta är riktigt men är inte tillräckligt djupt. Anledningen till att sexor är rädda är, att de inte har utvecklat en självtillit.)

  Karaktäristisk dygd: Mod. Detta mod hos hälsosamma sexor är mycket svårt att uppnå. Då sexor är modiga blir de "fighters" som – även om de blir slagna – alltid reser sig och försöker igen.

  Försonande drag: Trots ökande spänningar och kompenseringar, kan genomsnittliga sexor fortfarande vilja bygga upp en genuin säkerhet och relationer med andra. Deras kapacitet att bibehålla tillgivna relationer kan förhindra dem från att urarta mer.

  Strukturella mönster: Nyckeln är kreativitet. Sexan har ett komplext och ständigt föränderligt psykologiskt mönster tack vare sina ständiga känslomässiga och personliga förändringar från nivå till nivå. Utåt pendlar sexor från ett tillstånd till ett annat då de samspelar med människor och reagerar på sina egna känslor och orosmoln. Internt erfar de ständiga reaktioner mellan sina aggressiva och eftergivna känslor, mellan sina farhågor och sina aggressioner, mellan sin önskan att vara nära människor och sin önskan att vara för sig själva och så vidare. Helhetsmönstret består av ständigt föränderliga dubbla cirklar.

  Oundvikliga konsekvenser: Rädsla och oro är två saker som hotar sexor och om sexorna inte håller dem i schack, kommer de att bli uppätna levande. Snarare än att frukta oron så mycket, borde de försöka se den som en stärkande kraft. Medvetet använd och bearbetad oro kan bli den "chock" som de behöver för att få dem till en högre nivå av fullbordande och oberoende.  Personlighetstyp Sju:

  Generalisten - den fulländade, extroverta, omåttliga och maniska personen

  Utökad profil

  Hälsosam: Sjuorna är högst mottagliga, lättstimulerade och entusiastiska över sina erfarenheter. Hälsosamma sjuor är extroverta och orienterade mot den verkliga världen med förnyelser. De är spontana och upprymda av varje erfarenhet. Varje stimuli ger en omedelbar respons och de tycker att allting är spännande och stärkande. De är lyckliga, livliga, stimulerande personer; spänstiga och pigga. Blir fulländade entreprenörer och generalister som gör många saker bra. Man kan se dem som tusen konstnärer, renässansmänniskor, begåvade med virtuosa talanger och häpnadsväckande kunskaper. De är praktiska, produktiva, fruktsamma och mångsidiga, som befruktar sina många intresseområden.

  Som bäst: De assimilerar erfarenheter på djupet, blir uppskattande och tacksamma, trollbundna (imponerade) av livets un­der. Livsbejakande, glädjerika och extatiska. Börjar få antydningar om ett liv bortom det fysiska, en spirituell verklighet och en djup känsla för livets godhet.

  Genomsnittlig: I takt med att deras aptit ökar, vill genomsnittliga sjuor roa sig själva och skaffa sig en bredare variation av erfarenheter. De blir ivriga konsumenter, hagalna materialister, playboys och umgängesmänniskor. De är världsvisa, sofistikerade, konnässörer, "trendsättare" och sensationssökare. Att ha pengar till nya nöjen blir viktigt.

  Sjuorna blir oförmögna att säga nej till sig själva. De vill inte neka sig själva någonting. De börjar bli hyperaktiva och kastar sig själva in i konstant aktivitet. De gör och säger vad som faller dem in. Sjuorna fruktar att bli uttråkade och försöker höja sin stimulation och spänning genom att hålla sig i ständig rörelse. De avleder sig själva med någonting roligt och nytt, även om de gör för mycket saker. De blir ytliga, talföra dilettanter som småsysslar lite. Ohämmade, "flyktiga", överdrivna, omåttliga, frispråkiga, högljudda och oblyga. Många talar konstant, är kvicka, skämtar och "uppträder" för att förbli på gott humör. De börjar känna att de aldrig har nog och blir därför omåttliga och extravaganta. De engagerar sig i iögonfallande konsumtion och är ändå giriga efter mer.

  De är självcentrerade, själviska, krävande och otåliga. Sjuorna är känslomässigt avtrubbade och förhärdade av sin slösaktighet och är ändå otillfredsställda. Okänsligheten kan leda till att de är oförskämda och uppför sig illa. De kan också tendera att bli beroende av speciellt alkohol och droger.

  Ohälsosam: Ohälsosamma sjuor blir väldigt lätt och snabbt frustrerade. De blir obehagliga och ovettiga, eftersom de kräver vad helst de vill ha för att hålla sig själva upptagna och avledda. Sjuor kan bli infantila eskapister, impulsiva och förolämpande och få utbrott och raserianfall. Många får stora problem med att kontrollera sig själva. De kan bli beroende av alkohol, droger eller andra utsvävningar. Genom att de lever ut sina impulser istället för att ta itu med oron, tappar de kontrollen. De kan bli offer för vilt oberäkneliga, flyktiga humörsvängningar och tvångsmässiga (maniska) handlingar (det "manodepressiva" försvaret). De engagerar sig i vilda utsvävningar, grandiost och bedrägligt orealistiska, som om det inte finns några gränser för dem. De är på flykt från sig själva och underkastas plötsliga panikattacker om försvaret misslyckas.

  Riktning för upplösning: Ohälsosamma sjuor har ingen kontroll över sig själva (maniska) eller över sina handlingar. När de går mot ett, försöker de införa en godtycklig ordning, blir besatta, straffande och hämndlystna mot andra. De blir också besatt fixerade vid någon eller någonting som för dem verkar vara lösningen på deras olycka.

  Riktning för integration: När hälsosamma sjuor går mot fem, blir de involverade i sina erfarenheter på djupet och bidrar till omgivningen snarare än att bara konsumera den. Integrerande sjuor fruktar inte längre att de kommer att bli berövade lyckan, om de inte ständigt griper efter saker åt sig själva. De gräver sig in i sina erfarenheter mer ordentligt och kommer till sakernas kärna, förstår mer och uppskattar därför verkligheten på en djupare nivå än någonsin tidigare.

  Barndomsursprung: Sjuor har identifierat sig negativt med sina mödrar eller med en modersfigur. Nyckelelementet i deras tidiga utveckling rör sig runt deras fruktan att bli berövade (av någon orsak) av sina mödrar. Berövandet kan ha varit materiellt eller emotionellt och det kan ha orsakats på en mängd olika sätt. Det kan också ha varit mer fruktat än verkligt.

  Grundläggande farhågor: Att berövas.

  Grundläggande önskemål: Att vara lyckliga (tillfredsställda).

  Andrahandsmotiveringar: Sjuor vill roa sig, bli underhållna och ha roligt. De vill inte lägga några begränsningar på sig själva. Denna flykt undertrycker oro genom att förbli i rörelse, så att de slipper komma i kontakt med sina känslor.

  Hälsosam självkänsla: "Jag är en lycklig, entusiastisk person."

  Gömda klagomål: "Jag är lycklig, även om jag skulle vara mycket lyckligare om jag fick allt jag ville ha."

  Nyckelförsvarsmekanism: Undertryckande, leva ut.

  Karaktäristisk frestelse: Att vara förvärvslysten (girig). Sjuor är fästa vid att tro att de blir lyckligare om de får mer av allt som har fallit dem i smaken (vare sig det är en sak eller en erfarenhet). Hur som helst, då de försöker förvärva mer, ökar de bara styrkan på sin aptit utan att egentligen tillfredsställa den.

  Karaktäristisk last: Frosseri. Att proppa sig själva fulla med ett överdåd av mat är både bokstavligt och bildligt deras huvudsynd som obönhörligen leder till självbesegrande beteende. Det tragiska är, att ju mer de försöker fylla sig själva med saker och erfarenheter (någon slags extern ersättning för jaget), desto mer blir sjuor groteskt depraverade och inkapabla att finna den lycka de söker.

  Karaktäristisk dygd: Tacksamhet. Väldigt hälsosamma sjuor är tacksamma för allt de har. Livet är en gåva – fullt av under. De inser att de har mer än sin beskärda del av gåvor och är tacksamma för dem. Vad som helst och allting, om det används rätt,kan minsta lilla fylla dem med glädje.

  Försonande drag: Trots sina tilltagande utsvävningar, kan genomsnittliga sju­or fortfarande ha tillräckligt med genuin entusiasm för saker, så att deras kärlek till den materiella världen kommer att förhindra dem från att urarta vidare in i ren eskapism eller manisk hyperaktivitet. Deras hälsosamma kapacitet att uppskatta världen kan vara en broms på deras lust till ren stimulation. Den kan hjälpa dem att återvända till hälsosammare funktionsnivåer.

  Strukturella mönster: Nyckeln är mottaglighet. Sjuans psyke är extraordinärt utåtriktat eftersom den mesta energin är placerad i den yttre världen. Sjuor rör sig utåt mot ständigt nya, annorlunda och mer spännande erfarenheter. De är komplett extroverta och vänder all sin energi och uppmärksamhet utåt mot den verkliga världen med materiella saker. Då de urartar, fångas de i en flykt från jaget, med oro, omedvetna impulser, ensamhet och osä­kerhet, medan de kräver att den materiella världen (inberäknat andra människor) uppfyller deras minsta behov. Helhetsmönstret är därför en susande vibration, full av energier och vitalitet, men som tenderar att vara ytlig och impulsiv. På så sätt konsumerar genomsnittliga till ohälsosamma sjuor sina erfarenheter med liten eller ingen personlig inre upplevelse av dem.

  Oundvikliga konsekvenser: Om sjuor urartar till ohälsosamma, driver de fram sin grundläggande farhåga (att bli berövade), medan de förlorar sina grundläg­gande önskemål (lycka och tillfredsställelse). Men vem har förnekat dem lycka? Sanningen är att genomsnittliga till ohälsosamma sjuor drar på sig mycket av sin olycka själva genom att låta sin aptit dra iväg med dem. När de väl blir ovilliga att kontrollera sig själva - att säga nej till sig själva - att sätta gränser för vad de ska eller inte ska göra, korsar de en gräns som kan ha de gravaste konsekvenser. Det enda sättet på vilket de kan bli hälsosammare är att kontrollera sig själva och sina lustar. Om de fortfarande vägrar, kommer verkligheten själv att vid någon punkt säga nej till dem.

  Personlighetstyp åtta:

  Ledaren - den kraftfulla, expansiva, diktatoriska och destruktiva personen

  Utökad profil

  Hälsosam: Självsäkra och starka har hälsosamma åttor lärt sig att ställa upp för sig själva, för vad de behöver och vill ha. De är handlingsorienterade med en inre drivkraft. De älskar utmaningar och är bra på att ta initiativ och dra igång saker. De är naturliga ledare som andra respekterar och vänder sig till för beslut och ledning då de är beslutsamma, auktoritativa och kommenderande. De förtjänar respekt på grund av att de är ärevördiga, använder makt konstruktivt och skyddar folk. Många är sponsorer för värdefulla företag.

  Som bäst: Håller de tillbaka sig själva, blir storsinta, nådiga och överseende, bär upp andra och fullföljer andras behov med sin styrka. Hjältemodiga som de är, försätter de sig i fara för att uppnå visioner.

  Genomsnittlig: Genomsnittliga åttor vill vara självtillräckliga och använda sin makt och styrka endast i självintresse. Ekonomisk självständighet är väldigt viktigt. De blir rena individualister, företagsamma myglare och entreprenörer. Dristiga som de är, älskar de äventyr och risktaganden, för att pröva och bevisa sig själva. Direkt börjar de dominera omgivningen helt och hållet genom att bli framfusiga, aggressiva och mer expansiva. De blir imperiebyggaren vars ord är lag. Stolta och egocentriska, trugar de på andra sin vilja, kör med andra utan att se dem som jämlika eller respektera deras behov. De skapar härskare - slavrelationer (tenderar att blanda sig i och blir grovt vulgära machotyper). De känner att de måste få som de vill. Om något går emot dem, så blir de konfrontationslystna, stridslystna, översittande och utmanande. De skapar och njuter av antagonistiska förhållanden. De gör allt till ett viljetest och backar inte en millimeter. De kan använda hot för att få andras samtycke, för att få dem ur balans och känna sig maktlösa. Andra känner sig osäkra och förtryckta. Orättvisa behandlingar får andra att ogilla och hata översittande åttor och möjligen gadda ihop sig mot dem.

  Ohälsosam: Ohälsosamma åttor vill hålla fast vid sin makt och segra till vilket pris som helst. De blir helt hänsynslösa, våldsamma, omoraliska och hårdhjärtade, trotsar skuld, fruktan eller vilka andra mänskliga känslor som helst. Diktatoriska och tyranniska, lever ut det totalitära och anser att "makten har rätt", "djungelns lag” råder. De börjar utveckla inbillade idéer om sig själva (storhetsvansinne), känner sig allsmäktiga, oövervinneliga och osårbara. Ohälsosamma åttor blir allt mer likgiltiga och överanstränger sig själva och sina resurser. Slutligen kan de, om de är i fara, hämndlystet och brutalt förstöra allt som inte har format sig efter deras vilja.

  Riktning för upplösning: Ohälsosamma åttor har dominerat sin omgivning så helt och fullt att de har gjort alla runt sig till fiender. När de rör sig mot fem, blir de paranoida beträffande sin fortsatta överlevnad, eftersom deras många fiender mycket väl kan ha slutit sig samman mot dem.

  Riktning för integration: När hälsosamma åttor går mot två, använder de sin makt och styrka för andra snarare än mot dem. De förstår kärlekens kraft och uppskattar allt den har att ge.

  Barndomsursprung: Ambivalent orienterade till modern eller en modersfigur. Det viktigaste elementet i deras utveckling är deras framgångsrika prövning av viljor mot sina mödrar. Då de tränar sina viljor som muskler, växer åttor upp med en enorm viljestyrka och starkt ego, med en jättestark tro på sig själva och de vet att de får som de vill.

  Grundläggande farhågor: Att underkasta sig andra.

  Grundläggande önskemål: Att ha självtillit.

  Andrahandsmotiveringar: Åttor vill hävda sig själva, bevisa för sig själva att dess förmågor respekteras av omgivningen. De vill få sin vilja igenom, fruktas av andra, kämpa för sin överlevnad, ha absolut makt och vara osårbara.

  Hälsosam självkänsla: "Jag är en stark, självsäker person."

  Gömda klagomål: "Jag kämpar för min egen överlevnad och andra skulle drafördel av mig om jag tillät dem."

  Nyckelförsvarsmekanism: Undertryckande, förskjutning och förnekande.

  Karaktäristisk frestelse: Att tro att de är helt självtillräckliga. Genomsnittliga till ohälsosamma åttor handlar mer och mer enbart i självintresse, de försöker att inte vara under någon annans kontroll. Ironiskt nog vill de ha stor makt och de vill att alla andra ska vara beroende av dem.

  Karaktäristisk last: Lust. Även om lusten till makt är typisk för åttor är sexuell lust en viktig del av bilden, eftersom sex och aggression blandas samman i de­ras attityder och beteenden. I sin bredaste mening betyder det att äga och kontrollera andra.

  Karaktäristisk dygd: Storsinthet. Hälsosamma åttor har ett stort hjärta som tillåter dem att gå utöver sitt självintresse. De bryr sig om andras behov och rättigheter.

  Försonande drag: Trots sina tilltagande konfrontationer och deras förmåga att terrorisera alla, kan genomsnittliga åttor inse att deras eget överlevande hotas mer och mer på grund av just de konflikter de skapar. Deras lust att lita på sig själva, kan vara en katalysator för dem att återvända till hälsosammare stadier genom att hävda sig själva på ett mer balanserat sätt. Det kan också leda till att de bryr sig om att andra blir lika självtillitsfulla.

  Strukturella mönster: Nyckeln är expansion. Åttans psyke är "vulkaniskt" som om en massiv kraft konstant rör sig utåt för att dominera omgivningen. Den grundläggande kraften är aggressivitet (blandad med sexuella element) som riktar sig mot den yttre världen, genom åttans formidabelt starka ego. Åttor genomlever i allmänhet väldigt lite inre konflikter, eftersom deras psykens struktur tillåter dem att ladda ur sina aggressioner utåt snarare än att undertrycka dem eller vända dem mot sig själva. Eftersom konflikter sällan uppstår inom åttor, blir det ofta konflikter mellan personer då åttor konfronterar sig mot andra när det gäller viljestyrka, ego eller sexuell dominans. Således en ständig expansion ut i omgivningen.

  Oundvikliga konsekvenser: Vad åttor måste lära sig är att andra har samma rättigheter, behov och önskemål som de själva. När åttor väl har börjat våldföra sig på andra, kommer bara ökande omänsklighet och barbarism att bli resultatet och slutligen kommer de säkerligen att störta.  Personlighetstyp nio:

  Fredsmakaren - den fridsamma, uppmuntrande, passiva och kuvade personen

  Utökad profil

  Hälsosam: Hälsosamma nior är mycket mottagliga. De är öppna, säkra, känslomässigt stabila och rofyllda. De är accepterande, tillitsfulla mot sig själva och andra, lättsamma, nöjda med sig själva och livet. Hälsosamma nior är tålmodiga, vänliga och opretentiösa. De har en oskuldsfullhet och enkelhet över sig och är genuint trevliga människor. Optimistiska, uppmuntrande, vänliga och stödjande får de folk att känna sig bekväma. De har ett lugnande, helande inflytande. De harmoniserar grupper och för folk samman. De är bra medlare, tröstare och uppbärare. De har en enorm dignitet, djupt lugn och verklig frid som kommer från accepterandet av deras mänskliga tillstånd.

  Som bäst: Är behärskade och har stor sinnesfrid och genuin belåtenhet. Känner sig autonoma och fullbordade, paradoxalt ett med sig själva och förmögna att bilda djupare relationer på grund av sin förening med sig själva. Blir mer levande, vakna, alerta mot sig själva och andra.

  Genomsnittlig: Genomsnittliga nior blir självutplånande, gör våld på sig själva genom att gå med andra för mycket. Undergivna, för medhållsamma och försonliga, accepterar konventionella roller och förväntningar naivt och utan att ifrågasätta. De idealiserar andra och lever genom andra. De blir konservativa, är rädda för förändringar eller blir pressade när något fel uppstår. Då blir de passiva, oengagerade och självbelåtna, drar sig undan konflikter och sopar problem under mattan. De glömmer det som de inte vill se. Nian kan vara ouppmärksam och obetänksam. Tänkandet blir disigt, ofokuserat och grubblande, mestadels idealiserade föreställningar om hur harmoniskt och "skönt" allt borde vara. Om problemen inte försvinner, börjar nior minimera betydelsen av dem för att lugna andra, för att få "problemen bakom sig", och för att få "frid till varje pris." De blir stoiska, fatalistiska och resignerade, som om inget kan göras för att förändra någonting. De får dåligt omdöme, önsketänkande, letar efter en magisk lösning som kommer att lösa problemen, utan att de anstränger sig eller tar ansvar.

  Ohälsosam: Ohälsosamma nior blir alltmer undertryckta, hjälplösa och ineffektiva, och andra måste gå in för att rädda dem från sig själva eller situationer de inte klarar. De blir obstinata och förnekar envist att problem eller konflikter existerar eller att något är fel. De är allvarligt försumliga och oansvariga och farliga för alla som behöver dem. Om problemen kvarstår, tar de avstånd från allt hotfullt, så att de till slut inte kan fungera och blir gravt desorienterade. Till slut kan det leda till ett känslomässigt sammanbrott, personlighets-fragmentering, med möjliga multipla personligheter.


  Riktning för upplösning: Ohälsosamma nior har blivit så avskilda från verkligheten att de inte längre kan fungera. När de går mot sex överväldigas de av oro, som bryter ut i det medvetna. De överreagerar och blir irrationella och masochistiska och slår ut mot andra medan de också blir mer beroende än någonsin av att andra tar hand om dem och löser deras problem.

  Riktning för integration: När hälsosamma nior går mot tre, blir de intresserade av att utveckla sig själva och sin potential. De tar kontroll över sina liv istället för att vara självbelåtna. Då deras självkänsla utvecklas, blir de mer självsäkra, självhävdande och oberoende. Deras självaktning ökar också. De är mer medvetna och lever i den verkliga världen snarare än i sina idealiseringar. Dessutom märker de att de kan vara sig själva och sluta leva genom andra.

  Barndomsursprung: Positivt identifierade med båda föräldrarna eller andra föräldrafigurer. Nyckelelementet i deras utveckling är att nior har haft nära, stödjande relationer med sina föräldrar (åtminstone i den tidiga barndomen). De har därför lärt sig att identifiera sig med andra människor. Nior etablerar sina identi­teter genom att identifiera sig med någon annan och genom att leva genom denna person. Deras grundliga mottaglighet ger nior djup känslomässig stabilitet och fridfullhet, men det är också anledningen till att de vill ignorera allt som hotar deras frid.

  Grundläggande farhågor: Separation från andra.

  Grundläggande önskemål: Att förenas med andra.

  Andrahandsmotiveringar: Nior vill ha harmoni och frid, medla konflikter och föra folk samman, bevara saker som de är, inte tillåta något upprörande att komma åt dem, minimera problem och konflikter, förneka existensen av allt som kan vara svårt att acceptera eller ta itu med realistiskt.

  Hälsosam självkänsla: "Jag är en fridfull, lättsam person."

  Gömda klagomål: "Jag är nöjd med hur saker och ting är, även om alla andra alltid försöker få mig att ändra mig."

  Nyckelförsvarsmekanism: Undertryckande, avståndstagande och förnekande.

  Karaktäristisk frestelse: Att vara allt för tillmötesgående. Detta försätter dem i fara för att bli passiva och försonliga då problem och konflikter uppstår.

  Karaktäristisk last: Slapphet i att komma ihåg sig själv. Nior är de bokstavli­gen slappaste av personlighetstyperna – slöa och lata. På en djupare nivå är denna slapphet ett tecken på brist på energi som borde vara lagd på självmedvetenhet eller på att bry sig om sig själv. De lägger inte energi på att lära känna vare sig själva eller and­ra som de verkligen är. Som ett resultat av detta hamnar de gradvis i en värld av falska för­hoppningar och bekväma illusioner.

  Karaktäristisk dygd: Tålamod. Ett hoppfullt, ivrigt betraktande, snarare än någon form av passivitet eller oengagemang. Grundligt tålamod är att låta andra vara ifred, så att de kan utvecklas på sitt eget sätt. Det är fullt av hopp och förväntan, av den sort som en god förälder visar som tålmodigt lär sitt barn nya färdig­heter, medan han/hon vakar över det på ett respektfullt avstånd.

  Försonande drag: Trots sin tilltagande oemottaglighet och fatalism kan ge­nomsnittliga nior fortfarande vilja uppehålla så pass mycket relationer med andra, att de lär sig att bemöda sig och reagera på människor så som de verkligen är, snarare än att urarta till allvarlig försummelse. Deras hälsosamma kapacitet att vara mottagliga för andra, kan tillåta dem att verkligen sätta andras behov främst – även om det sker till priset av att offra sin egen sinnesfrid ett tag.

  Strukturella mönster: Nyckeln är självutplåning. Det finns två aspekter på nians psyke. För det första – det inre livet av subjektiva känslor och fantasier och för det andra – de mellanpersonliga relationer som ger upphov till deras subjektiva tillstånd. Den inre världen är dominerande. Endast de allra hälsosammaste niorna kan hålla uppmärksamheten på verkligheten, istället för på sina idealiseringar av den. Då de urartar så fokuseras deras uppmärksamhet på idealiseringar av andra i stället för identifikationer med dem. För genomsnittliga till ohälsosamma nior blir det yttre mönstret anpassning och självutplåning inför andra, men bara för att behålla friheten och ignorera den yttre världen.

  Oundvikliga konsekvenser: En av de märkliga sakerna med nior är att deras handlingar och utlåtanden inte verkar ha några negativa konsekvenser för dem. Nior verkar ha väldigt stor tur, verkar alltid landa på fötterna och vara oberörda av katastrofer. Verkligheten verkar inte påverka dem. Nior är dock inte undantagna effekten av sina handlingar, även om de inte är medvetna om dem eller lider av dem direkt. Då nior urartar, orsakar deras ovilja att ta itu med verkligheten oundvikligen konflikter. Det är till och med så att deras ilska mot någon som försöker få dem att reagera, separerar dem ännu mer från verkligheten. Det ironiska är att den personlighetstyp som känner sig så tillfreds med världen, ofta är orsak till frustration och konflikter för alla andra.  Personlighetstyp ett:

  Reformatorn - den idealistiska, ordentliga, perfektionistiska och intoleranta personen

  Utökad profil

  Hälsosam: Hälsosamma ettor är samvetsgranna och besitter en stark känsla för vad som är rätt eller fel. De har också starka moraliska värderingar. Rationella, resonabla, självdisciplinerade och moderata. Sanning och rättvisa är de främsta värdena. Integritet och rättskaffenhet gör dem till enastående moraliska lärare, förebilder och sanningssägare. Extremt principiella, önskar alltid vara opartiska, rättvisa och objektiva.

  Som bäst: Ettorna blir extraordinärt visa och skarpsynta med ett superbt omdöme och verkar veta vad som är bäst under alla omständigheter. De är toleranta mot andra och de ger visa råd och har ädla visioner och syften.

  Genomsnittlig: Genomsnittliga ettor börjar känna att det är upp till dem personligen att förbättra saker och ting. De blir reformatorer, korsfarare, kritiker och högsinta idealister. Upptagna med att jobba för ett ideal för att saker ska bli som de "ska". De blir rädda för att göra misstag. Allting måste stämma överens med deras ideal. De blir ordentliga, prydliga, metodiska, välorganiserade, logiska och detaljerade, samtidigt som de är stela, opersonliga och emotionellt begränsade. De håller sina känslor och impulser i schack, vilket resulterar i en antiseptisk, sexuellt hämmad egenskap. De kan bli puritanska, anala (tvångsmässigt), kinkiga, petiga, punktliga och pedantiska. Tänker hierarkiskt och deduktivt, separerar allting i svart och vitt, bra eller dåligt, rätt eller fel. De genomsnittliga ettorna har många åsikter om allting. De rättar folk och tjatar på dem att de ska göra det som enligt dem själva är rätt. De är kritiska mot sig själva och andra och otåliga felfinnare, perfektionister. Indignerat arga mot alla, som de tycker har fel.

  Ohälsosam: Ohälsosamma ettor kan bli självrättfärdiga, intoleranta, extremt dogmatiska och oflexibla. Det är bara de som känner till sanningen. De gör obevekliga uttalanden utifrån trångsynta, förbjudande, absoluta värden. Väldigt stränga i sina bedömningar: För att de bevisligen ska ha rätt, måste andra bevisligen ha fel. De blir besatta av andras fel även om de ironiskt nog kan göra samma sak eller värre själva. Gör hycklande motsatsen till det som de själva predikar, medan de rationaliserar sina egna motsägande handlingar eller åsikter.

  Riktning för upplösning: Genom att jaga ett abstrakt ideal utan mänsklighet eller medkänsla gör ettor till slut något så motsägelsefullt att de inser att de har misslyckats och känner sig där med misslyckade. När de urartar till fyra, går de till ett tillstånd av svår depression, skam, självförebråelse och självförstörelse, som kan leda till självmordstankar.

  Riktning för integration: När hälsosamma ettor går mot sju accepterar de verkligheten med dess nödvändiga ofullkomligheter och blir därigenom mer avslappnade och produktiva. De känner sig inte längre tvingade att kämpa hela tiden för att göra allting perfekt. De känner inte heller att de ensamma måste rädda världen. Livet blir mindre stressigt och grymt. De kan tillåta saker att utvecklas på sitt eget sätt. De blir mer mänskliga och lyckliga.

  Barndomsursprung: Negativt identifierade med fadern eller en fadersfigur. Ettor växer upp med stränga moraliska förbud över sig. Dessa förbud, religiösa och moraliska lagar och etiska idéer, dessa mönster i ett superego, kan snabbt få ettor att känna sig skyldiga, om de inte uppfyller den standard som de har lärt sig.

  Grundläggande farhågor: Att fördömas.

  Grundläggande önskemål: Att ha rätt.

  Andrahandsmotiveringar: Ettor vill behandla andra rättvist, kämpa för idealen, förbättra världen, kontrollera allting så att det inte görs några misstag, vara bortom kritik, rättfärdiga sin position, vara absolut oskyldiga och fördöma de som inte lever upp till deras ideal.

  Hälsosam självkänsla: "Jag är en resonabel, objektiv person."

  Gömda klagomål: "Jag har oftast rätt och världen skulle vara bättre om folk lyssnade på vad jag sa till dem."

  Nyckelförsvarsmekanism: Undertryckande, reaktionsformationochförskjutning.

  Karaktäristisk frestelse: En extrem känsla av personlig moralisk plikt. Genomsnittliga ettorblir mer och mer fixerade på att organisera omgivningen.

  Karaktäristisk last: Självrättfärdig ilska. Då ettor blir mer ohälsosamma och självrättfärdi­ga, förskjuts deras ilska helt och hållet på andra. De gör sig själva till ensamma domare över vem och vad som är rätt och fel.

  Karaktäristisk dygd: Vishet, förmågan att bäst veta hur de ska uppnå de rätta målen. Det kräver stor realism och objektivitet för att åsidosätta deras egna passioner och förkärlekar, för att kunna urskilja det bästa valet eller handlingen.

  Försonande drag: Hur bedömande och perfektionistiska genomsnittliga ettor än kan vara, kan de fortfarande vara tillräckligt resonabla för att förhindra sig själva från att urarta till intolerans eller självrättfärdiga besattheter.

  Strukturella mönster: Nyckeln är objektivitet. Ettor försöker vara objektiva, rationella och rättvisa samt opåverkade av alla personliga lustar eller passioner som skulle störa deras förpliktelse mot idealet. Det finns därför en uppdelning i deras psyken mellan det objektiva och det subjektiva, mellan tänkande och kännande, mellan det som de ibland vill göra och det som de känner att de måste göra. Det genomgående mönstret är en konstant spänning mellan de objektiva värdena som de försöker lägga på världen och deras personliga impulser, som tenderar att blomma ut om de inte ständigt hålls under kontroll.

  Oundvikliga konsekvenser: Eftersom ettor är rationella och logiska är de – av alla personlighetstyper – de som bryr sig mest om sina handlingars konsekvenser. Urartade ettor fruktar att bli fördömda, men blir allt mer värda att fördömas, eftersom de blir omänskligt grymma och fördömer andra utan nåd.
Working...
X